TEMATY PRAC KONTROLNYCH KLASA II LO B SEMESTR III, ROK

advertisement
TEMATY PRAC KONTROLNYCH
KLASA II LO B
SEMESTR III, ROK SZKOLNY 2013/2014
Wszystkie prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2013r.
HISTORIA:
Należy napisać referat na wybrany przez siebie temat z zaprezentowanych poniżej. Praca powinna
liczyć około 500 słów. Należy wskazać przynajmniej jedną pozycję bibliograficzną, z której korzystano
podczas przygotowania referatu.
1. Dlaczego Aleksander III otrzymał przydomek "Wielki"? Czy uważasz, że słusznie? Uzasadnij
swoje zdanie, odwołując się do biografii władcy macedońskiego.
2. Arabowie we wczesnym średniowieczu. Scharakteryzuj główne zasady islamu. Wskaż również
najważniejsze osiągnięcia kultury arabskiej.
3. Mongołowie i ich ekspansja w XIII wieku. Wskaż przyczyny i określ konsekwencje społecznoekonomiczne najazdów mongolskich na ziemie piastowskie.
4. Europejskie podboje Normanów. Scharakteryzuj ludy określane wspólnym mianem
"Normanów". Wskaż kierunki ich ekspansji w Europie średniowiecznej.
JĘZYK NIEMIECKI:
Poznaliście Państwo w Internecie znajomego. Proszę napisać do niego list, w którym zawrzecie
Państwo:
 Jakie jest Pani/Pana hobby i jakimi językami obcymi mówicie?
 Z ilu osób składa się Pani/Pana rodzina i czym zajmują się członkowie rodziny
(np. zawody)?
 Gdzie mieszkacie i jakie macie zwierzęta domowe?
 Jacy są Pani/Pana członkowie rodziny (cechy charakteru) i co robicie z całą rodziną
w czasie wolnym?
Praca ma zawierać nie mniej niż 108 i nie więcej niż 165 wyrazów. Proszę policzyć i zapisać ilość
wyrazów. Dziękuję!
MATEMATYKA:
1. Oblicz:
1 3
3,3  4 : 3
2 4=
a) 1,8 
1
5,6 : 2  2,5
3
c)
e)
9 3 9
3
4
3
3
3
24
3
=
2  4 8  4 27  4 3  4 10000 =
f) (3 + 3 ) 2 =
b) ( a 4 : a 1 )  a 3 =
(podaj
założenie)
3
d)
konieczne
2 2 4 2
( ) =
3 3 9
g)
4 7 =
h) log
7
21 – log 7 3 =
i) log
6
3 + log 6 2 =
2. Rozwiąż:
a) równanie
3(2x +1) = - x + 73
( x -5)(x + 5)= x 2 - 100 x
b) nierówność i zaznacz jej zbiór rozwiązań na osi liczbowej
c) układ równań
5( x  1)
x
3
x  y  2  0

2 y  x  6
 metoda podstawiania
x  4 y  4
 2 x  5 y  2
 metoda przeciwnych współczynników 
3. Usuń niewymierność z mianownika:
a)
3
b)
2 5
6
2 2 3
4. O ile procent zmieniło się pole prostokąta, jeśli:
a) Oba jego boki skrócono o 10 %,
b) Jeden bok skrócono o 20 %, a drugi wydłużono o 20 %?
5. Oblicz liczbę, której 20 % wynosi 16,2.
6. Drut o długości 63 cm pocięto na cztery części, których stosunek długości jest równy 1 : 3 : 5 :
9. Oblicz sumę długości dwóch najkrótszych kawałków.
7. Cena brutto pewnego towaru jest równa 3075 zł i zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Oblicz cenę brutto tego towaru po obniżce podatku VAT do 8%.
8. Wykres funkcji liniowej przechodzi przez punkt P i przecina oś OY w punkcie (0, 4). Wyznacz
wzór funkcji liniowej i naszkicuj jej wykres:
3
4
b) P=( ,2)
a) P(2,6)
2 x  y  3
 4 x  2 y  6
9. Rozwiąż graficznie układ równań 
10. Podstawa trójkąta równoramiennego jest cztery razy dłuższa od wysokości opuszczonej na tę
podstawę. Oblicz obwód tego trójkąta, jeśli jego pole jest równe 36 cm 2 .
f : (5;
6)  R
11. Naszkicuj
wykres
funkcji
f rośnie w (-5; -1> i w <3; 6) oraz maleje w <-1; -3>
spełniającej
warunki:
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
1. Czy jesteś osobą asertywną? Uzasadnij.
2. Opisz istotę i techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz bariery w komunikacji.
3. Potrzeby człowieka jako główny motyw podejmowania działań.
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:
1. Wymień i opisz podstawowe elementy zestawu komputerowego.
2. Scharakteryzuj rodzaje oprogramowania.
3. Czym jest netykieta. Czy warto ją stosować? Uzasadnij.
JĘZYK POLSKI
1. Antyk jako źródło inspiracji twórców literackich na przykładzie trzech wybranych epok.
2. Omów obraz relacji między człowiekiem a Bogiem na przykładzie wybranych przypowieści
biblijnych.
3. Renesansowy obraz Boga, świata i człowieka w utworach Jana Kochanowskiego.
GEOGRAFIA
1. Wielkie odkrycia geograficzne i ich wpływ na stan wiedzy geograficznej.
2. Charakterystyka metod prezentacji cech zjawisk i obiektów na mapach.
Download