Zestaw VI

advertisement
LIGA ZADANIOWA – 6
1 Rozwiąż logogryf.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sole kwasu węglowego.
Inaczej reakcja rozkładu.
Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 20.
Woda ............. mętnieje pod wpływem gazu, który jest
głównym składnikiem powietrza wydmuchiwanego z płuc.
Typ reakcji chemicznej przedstawionej równaniem:
CaO + CO2 = CaCO3.
Są nimi: sól kamienna, kwarc, bursztyn, kalcyt itp.
Jony o ładunku ujemnym.
Nazwa pierwiastka chemicznego, którego zawartość w
skorupie ziemskiej jest największa (około 45%).
Hasło: ...................................................................................
2. Hobby Bartka to zbieranie okazów skał. Właśnie wybiera się w Góry Świętokrzyskie, aby przywieźć do kolekcji
wapienie. W jaki sposób zidentyfikuje skały wapienne i odróżni je od piaskowców? Zaproponuj Bartkowi najlepszy
sposób. Odpowiedź zilustruj odpowiednim równaniem reakcji chemicznej. Wskaż odczynniki i sprzęt laboratoryjny,
w które powinien się zaopatrzyć
3. Oblicz masę zanieczyszczonego gipsu krystalicznego zawierającego 85% czystego siarczanu (VI) wapnia-woda
(1/2), z którego można otrzymać 15 kg gipsu palonego.
4. Oblicz zawartość procentową krzemionki w szkle sodowo-wapniowym, wiedząc, że jedna cząsteczka tego szkła
składa się z jednej cząsteczki tlenku sodu, jednej cząsteczki tlenku wapnia i sześciu cząsteczek tlenku krzemu (IV).
5. Rozwiąż rebus. Wyjaśnij hasło i napisz, co jest przyczyną tego zjawiska.
Hasło: .……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
6. Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi (II) – woda
(1/2) – CaCl2 · 2H2O
7. Przyporządkuj podanym terminom odpowiednie definicje.
1) korozja
2) gleba
3) wapienie
4) surowce mineralne
5) sorpcja
6) surowce energetyczne
7) wietrzenie
a) zewnętrzna, biologicznie czynna warstwa skorupy ziemskiej b) chemiczny i mechaniczny rozpad skał
spowodowany warunkami atmosferycznymi c) skały i minerały wykorzystywane różnych dziedzinach życia
d) proces pochłaniania przez ciała stałe rozpuszczonych cieczy i gazów e) skały zawierające głównie węglan
wapnia f) niszczenie metali i ich stopów pod wpływem tlenu g) kopaliny: ropa naftowa, gaz ziemny, węgle
kopalne, które po spaleniu dają energię
8. Oblicz ile ton tlenku siarki (IV) emituje do atmosfery pewna fabryka, w której dziennie spala się 1000 ton
węgla o zawartości 1,7% siarki.
9. Na rysunkach przedstawiono schematy czterech doświadczeń.
Wybierz to doświadczenie, z
którego obserwacje pozwalają
wyciągnąć wniosek o obecności
węglanu wapnia w skorupce jajka.
a) I
b) II
c) III
d) IV
10. Poniższy schemat przedstawia procesy chemiczne wykorzystywane w budownictwie:
Zapisz równania reakcji 1, 2 i 3.
Nazwij procesy, które ilustrują te równania, oraz podaj nazwy zwyczajowe substancji X i Z.
11. Głównym składnikiem osadzającego się w czajniku
kamienia kotłowego jest węglan wapnia (CaCO3). Do
usunięcia tego kamienia można wykorzystać ocet.
Wytłumacz, dlaczego po wlaniu octu do czajnika słychać
charakterystyczne syczenie. Zapisz odpowiednie równanie
reakcji
12. Aby zaszpachlować dziurę w ścianie, Piotr wymieszał zaprawę gipsową z wodą. Miękką masą wyszpachlował
powierzchnię ściany. Po pewnym czasie zaprawa stwardniała. W trakcie twardnienia zaprawy gipsowej zachodzi
reakcja: (CaSO4)2 ·H2O + 3H2O = 2(CaSO4 · 2H2O). Oblicz ile wody należy użyć, aby związać 290g zaprawy
gipsowej.
FIZYKA
1. Na rysunku przedstawiono linie pola elektrycznego. Gdyby w punkcie X tego pola umieszczono elektron, to:
A.
B.
C.
D.
pozostanie on w spoczynku
zacznie się on poruszać do punktu Y
zacznie się on poruszać do punktu Z
zacznie się on poruszać prostopadłe do linii pola
2. Na rysunku pokazane są dwie kulki, na których zgromadzono ładunki.
a) Narysuj siły, jakimi ładunki te działają na siebie.
b) Czym się te siły różnią?
3. Oblicz stosunek wartości sił wzajemnego oddziaływania pomiędzy
ładunkami pokazanymi na rysunkach „a" i „b".
4. Badając oddziaływanie ładunków elektrycznych uczniowie zauważyli, że
kulki elektrycznych „wahadełek" odchyliły się, tak jak to pokazuje rysunek.
O czym świadczy takie zachowanie kulek?
5. Między dwoma punktami pola elektrycznego napięcie wynosi 1500V.
Przeniesienie ładunku q między tymi punktami wymagało wykonania pracy
1,5J. Oblicz wartość tego ładunku
6. Dwie identyczne metalowe kulki naelektryzowano ładunkami Q1= - 10-6C
oraz Q2=+5·10-7C zetknięto. Po rozsunięciu:
a) ładunku obu kulek będą równe zero
b) obie kulki będą miały jednakowe ładunki ujemne
c) obie kulki będą miały jednakowe ładunki dodatnie
d) obie kulki zachowają swoje ładunki
7. Linie pola elektrostatycznego to linie, do których styczne w każdym punkcie wskazują kierunek i zwrot siły działającej na ładunek umieszczony w tym polu elektrostatycznym. Linie te poprawnie przedstawia rysunek:
a)
• b)
A,. wykres a
B.wykres b
C.. wykres c
D. wykres d
8. Oblicz stosunek oporów dwóch drutów miedzianych, z których jeden jest dwa razy dłuższy i ma dwa razy
większe pole powierzchni przekroju od drugiego.
9. Badając zależność pomiędzy napięciem przyłożonym na końcach grzewczej spirali a natężeniem płynącego
przez nią prądu, uczniowie otrzymali następujące wyniki:
U[V]
3
6
9
12
I [A]
0,05
0,1
0,15
0,2
Korzystając z pomiarów:
a) Narysuj wykres zależności I (U).
b) Oblicz opór spirali.
10. Oblicz, jaką pracę wykona silnik w czasie t=1min, jeżeli płynie przez niego prąd o natężeniu I=1A pod
napięciem U=120V. Jaka jest moc tego silnika?
11. Oblicz wartość energii, jaka wydzieli się w postaci ciepła podczas przepływu ładunku Q=100C przez opór
R=20Ω w czasie t=20s.
12. Trzy jednakowe oporniki, każdy o oporze 2 Q połączono na trzy różne sposoby, pokazane na rysunku.
Oblicz opór zastępczy w każdym z tych przypadków. Kiedy opór zastępczy jest najmniejszy?
POWODZENIA!
Termin oddawania rozwiązanych zadań do 1 czerwca 2011.
Download