KONKURENCJA DOSKONAŁA Zadanie 1: Firma A działa na rynku

advertisement
KONKURENCJA DOSKONAŁA
Zadanie 1: Firma A działa na rynku konkurencji doskonałej. Ponosi koszty stałe FC = 500 zł. Wytworzenie
każdego nowego produktu wymaga poniesienia dodatkowych nakładów w wysokości MC=AVC=10zł. Cena
rynkowa produktu wynosi P=15zł. Możliwości produkcyjne firmy A wynoszą 400 sztuk.
1.1 Po przekroczeniu jakiej wielkości, działalność zaczyna przynosić firmie dodatkowe zyski?
1.2 Oblicz próg rentowności w ujęciu wartościowym.
1.3 Oblicz próg rentowności w ujęciu procentowym.
Zadanie 2: W tabeli zawarte są informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej konkurenta doskonałego
w krótkim okresie. Uzupełnij tabelę oraz określ kierunek ewentualnych zmian wielkości produkcji.
P
MR Q
60
60
TR TC
FC
300 400
VC
ATC
AVC
AFC MC
25
100
π
Zadanie 3: Funkcja kosztów całkowitych przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach konkurencji
doskonałej dana jest jako: TC=Q2 – 8Q + 25
3.1 Oblicz wielkość produkcji przy której koszty przeciętne całkowite (ATC) tego przedsiębiorstwa osiągną
minimum.
3.2 Przedstaw w postaci algebraicznej równanie krzywej podaży tego przedsiębiorstwa.
Zadanie 4: Funkcję kosztów całkowitych konkurenta doskonałego wytwarzającego dobro X opisuje równanie:
TC = 2Q3 – 8Q2 + 20Q. Wyznacz poziom ceny, jaki powinien wystąpić, aby konkurent doskonały osiągnął
graniczny punk opłacalności. Przedstaw graniczny punkt opłacalności graficznie.
Zadanie 5. Na wolnokonkurencyjnym rynku krzywą popytu rynkowego opisuje równanie QD=-20P + 600, zaś
gałęziowa funkcja podaży ma postać QS = 10P – 300. Wszystkie firmy mają identyczną technologie i ponoszą
identyczne koszty całkowite TC = Q3-6Q2 + 20Q + 100
5.1 Ustal wysokość cen odpowiadającą równowadze rynkowej – podpowiedź: QD= QS .
5.2 Oblicz optymalną wielkość produkcji – podpowiedź: MC = MR.
5.3 Ile wynosi zysk dla optymalnej wielkości produkcji?
Zadanie 6. (Typowe zadanie na kolokwium, zadanie nie będzie sprawdzane i jest całkowicie dodatkowe)
Na rynku konkurencji doskonałej rynkowa krzywa podaży na dobro X ma postać P= -70 + 0,5Q. Konsumenci
zgłaszają popyt na dobro zgodnie z funkcją: Q = 200 – 4P. Na rynku działają firmy, a każda z nich osiąga
ATCmin przy produkcji równej 10 sztuk dobra X. Ile wynosi cena dobra X i jego wielkość w punkcie
równowagi? Ilu jest producentów na rynku? P = 10 (równanie podaż=popyt)
Download