Uploaded by User4731

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

advertisement
grupa a
Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski
Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 36 punktów.
……...............................................
Imię i nazwisko
...............................
Klasa
1. Na podstawie podanych współrzędnych geograficznych
skrajnych punktów Polski oblicz jej rozciągłość
południkową. Podaj konsekwencję takiej rozciągłości.
(0–2 p.)




Jastrzębia Góra (54°50’N, 18°18’E)
szczyt Opołonek (49°N, 22°51’E)
zakole Bugu koło Hrubieszowa (50°52’N, 24°09’E)
zakole Odry koło Cedyni (52°51’N, 14°07’E)
Obliczenia:
fałszywego – literę F.
(0–3 p.)
a) Trylobity to skamieniałości przewodnie paleozoiku.
…..
b) Złoża węgla brunatnego powstały w karbonie. …..
c) Glacjał to okres, w którym klimat się ocieplał ,
a zasięg zlodowacenia zmniejszał się. …..
4. Napisz, jaki proces wywarł największy wpływ na
współczesną rzeźbę pasa pojezierzy.
(0–1 p.)
……………………………………………………………………
- Jastrzębia Góra (54*50'N, 18*18'E)
- Szczyt Opołonek (49*N, 22*51'E)
……………………………………………………………………
5. Uzupełnij schemat, wpisując we właściwe miejsca
nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród
podanych niżej.
(0–2 p.)
oz, wzgórza moren czołowej, sandr,
pradolina, eratyk, rynna
54*50'N - 49 N = 5*50'N
……………………………………………
……………………………………………………………………
Konsekwencja rozciągłości południkowej Polski:
……………………………………………………………………
Dzień na wybrzeżach trwa latem ponad
godzinę dłużej niż w górach.
…………
…………………………………………………………
………………………………………………………
……………
2. Połącz nazwy krain geograficznych z nazwami
jednostkami tektonicznych, na których krainy te
są położone.
(0–3 p.)
Polesie 
Lubelskie .
Góry 
Świętokrzyskie
Nizina 
Wielkopolska
Tatry 
 platforma wschodnioeuropejska
 platforma zachodnioeuropejska
 obszar fałdowań kaledońskich
 zapadlisko przedkarpackie
 obszar fałdowań kenozoicznych
3. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
6. Uzupełnij tabelę odpowiednimi informacjami. (0–3 p.)
Pas rzeźby
terenu
Kraina
geograficzna
Charakterystyczna cecha
pasa rzeźby terenu
pobrzeża
Polesie
Lubelskie
występowanie płaskowyżów
porozcinanych licznymi
dolinami rzecznymi dopływów
Wisły
7. Do nazw surowców mineralnych dopisz nazwy miast,
w których okolicach występują te surowce.
(0–2 p.)
Wieliczka, Katowice, Bełchatów,
Gorzów Wielkopolski, Tarnobrzeg, Suwałki
a) Siarka – ……………………………………….……….……
……………………………………………………………………
b) Ropa naftowa – ……………………………....………..…
……………………………………………………………………
c) Węgiel kamienny – ………………………….…………..
……………………………………………………………………
8. Zaznacz na schemacie kierunek napływu powietrza
polarnego morskiego nad Polskę. Następnie wyjaśnij
wpływ tego powietrza na klimat naszego kraju latem
oraz zimą.
(0–3 p.)
c) Średnia roczna amplituda temperatury powietrza
wynosi …………………………………………...
d) Największe opady obserwuje się w miesiącu
…………………………...……. .
Wynoszą one średnio
………….…. mm.
12. Podkreśl poprawne informacje w poniższych
zdaniach.
(0–3 p.)
a) Bałtyk to morze wewnątrzkontynentalne / otwarte.
b) Obecny przebieg linii brzegowej Bałtyku
ukształtował się 2 tys. / 2 mln lat temu.
c) Średnie zasolenie Morza Bałtyckiego jest
niewielkie i wynosi 17‰ / 7‰.
13. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje
gleb. Podaj ich nazwy.
(0–2 p.)
a) Powstała na piaszczysto-żwirowym podłożu.
Odznacza się małą zawartością próchnicy, dlatego
należy do gleb mało żyznych.
……………………………………….………………………
Lato – …………………………………………………………
b) Wykształciła się bezpośrednio na skałach
wapiennych i gipsowych. Odznacza się bogatym
poziomem próchnicznym i dużą żyznością.
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Zima – …….………….…………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
9. Podaj nazwy dorzeczy, które łączy Kanał Bydgoski.
(0–2p.)
………………………………………….…………………..
14. Na poniższej mapie konturowej przedstawiono
rozmieszczenie dwóch typów gleb występujących
w Polsce. Wpisz ich nazwy obok liter.
(0–2 p.)
A. ........................................................................................
B. ........................................................................................
…………………………………….…………………………………
……………………………………………….………………….......
10. Podkreśl nazwy rzek Przymorza.
(0–2p.)
Soła, Nysa Kłodzka, Łeba, Strwiąż, Słupia
11. Korzystając z danych klimatycznych zamieszczonych
w poniższej tabeli, uzupełnij zdania. Następnie
podkreśl nazwę miejscowości, której dotyczą te dane.
(0–5 p.)
Suwałki, Wrocław
a) Najcieplejszym miesiącem jest ………………..……,
którego średnia temperatura powietrza wynosi
……............…°C.
b) Najchłodniejszym miesiącem jest ………….………
……………….……... Jego średnia temperatura
powietrza wynosi ………...…°C.
15. Wyjaśnij znaczenie terminu „grąd”.
(0–1 p.)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Miesiące
Średnia temperatura
powietrza (w °C)
Suma opadów (w mm)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
–4,9
–5,1
–1,0
5,8
12,0
15,5
16,8
16,1
12,0
7,3
1,4
–2.5
36
26
30
36
54
70
71
72
55
45
50
39
grupa b
Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski
Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 36 punktów.
……...............................................
Imię i nazwisko
...............................
Klasa
1. Na podstawie podanych współrzędnych geograficznych
skrajnych punktów Polski oblicz jej rozciągłość
południkową. Podaj konsekwencję takiej rozciągłości.
4. Opisz proces, które przyczynił się do powstania pasa
kotlin.
(0–1 p.)
(0–2 p.)
……………………………………………………………………
Jastrzębia Góra (54°50’N, 18°18’E)
szczyt Opołonek (49°N, 22°51’E)
zakole Bugu koło Hrubieszowa (50°52’N, 24°09’E)
zakole Odry koło Cedyni (52°51’N, 14°07’E)
……………………………………………………………………
Obliczenia:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
5. Uzupełnij schemat, wpisując we właściwe miejsca
nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród
podanych niżej.
(0–2 p.)
oz, wzgórza moreny czołowej, sandr,
pradolina, eratyk, rynna
……………………………………………………………………
Konsekwencja rozciągłości równoleżnikowej Polski:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Połącz nazwy krain geograficznych z nazwami
jednostkami tektonicznych, na których krainy te
są położone.
(0–3 p.)
Bieszczady 
 platforma wschodnioeuropejska
Pojezierze
Mazurskie
 platforma zachodnioeuropejska
 zapadlisko przedkarpackie
Sudety 
Nizina Śląska 
 obszar fałdowań hercyńskich
 obszar fałdowań kenozoicznych
6. Uzupełnij tabelę odpowiednimi informacjami. (0–3 p.)
Pas rzeźby
terenu
Kraina
geograficzna
Charakterystyczna cecha
pasa rzeźby terenu
pojezierza
3. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
fałszywego – literę F.
(0–3 p.)
a) Trylobity to skamieniałości przewodnie
mezozoiku. .....
b) Złoża węgla kamiennego powstały w karbonie. .....
c) Interglacjał to okres, w którym klimat się ocieplał,
a zasięg zlodowacenia zmniejszał się. .....
Sudety
występowanie m.in. form
rzeźby krasowej i lessowej
7. Do nazw surowców mineralnych dopisz nazwy miast,
w których okolicach występują te surowce. (0–2 p.)
Wieliczka, Katowice, Bełchatów,
Kamień Pomorski, Tarnobrzeg, Suwałki
a) Rudy żelaza – ……………..……………….…………
………………………………………………..…………………
b) Sól kamienna – …………………………….…………
……………….…….…...
Jego średnia temperatura
powietrza to …………°C.
c) Średnia roczna amplituda temperatury powietrza
wynosi …………………………………………...
d) Największe opady obserwuje się w miesiącu
…………………………...……..
Wynoszą one średnio
………….…. mm.
……………………………………………………………………
c) Węgiel brunatny – ……………………………………
……………………………………………………………………
8. Zaznacz na schemacie kierunek napływu nad Polskę
powietrza polarnego kontynentalnego. Następnie
wyjaśnij wpływ tego powietrza na klimat naszego kraju
latem oraz zimą.
(0–3 p.)
12. Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.
(0–3 p.)
a) Najgłębszym miejscem Bałtyku jest Głębia
Landsort, która liczy 954 m / 459 m głębokości.
b) Pływy morskie na Morzu Bałtyckim są niewielkie /
bardzo duże.
c) Bałtyk powstał w mezozoiku / czwartorzędzie.
13. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje
gleb. Podaj ich nazwy.
(0–2 p.)
a) Powstała w wyniku akumulacji osadów rzecznych
bogatych w składniki mineralne i organiczne.
Lato – …………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………..……….…………………………….…………
b) Powstała na podłożu lessowym. Ma bardzo dobrze
wykształcony poziom próchniczny.
……………………………………………………………………
…………………………….………………..…………………...
Zima – ……………….……………………………..…………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
14. Na poniższej mapie konturowej przedstawiono
rozmieszczenie dwóch typów gleb występujących
w Polsce. Wpisz ich nazwy obok liter.
(0–2 p.)
9. Podaj nazwy dorzeczy, które łączy Kanał Augustowski.
(0–2 p.)
…………………………………………..………….……………
A. ........................................................................................
B. .......................................................................................
……………….............................................................................…
10. Podkreśl nazwy rzek Przymorza.
(0–2 p.)
Reda, Nysa Łużycka, Pilica, Łyna, Parsęta
11. Korzystając z danych klimatycznych zamieszczonych
w poniższej tabeli, uzupełnij zdania. Następnie podkreśl
nazwę miejscowości, której dotyczą te dane. (0–5 p.)
Suwałki, Wrocław
a) Najcieplejszym miesiącem jest ………………..……,
którego średnia temperatura powietrza wynosi ……..…
°
C.
b) Najchłodniejszym miesiącem jest ………….………
15. Wyjaśnij znaczenie terminu „łęg”.
(0–1 p.)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
I
II
III
Miesiące
Średnia temperatura
powietrza (°C)
–2,1
–0,8
2,5
Suma opadów (mm)
31
28
33
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
7,9
13,2
16,6
18,2
17,6
13,8
8,8
3,4
–0,2
40
61
69
82
74
48
42
38
35
Download