Zadanie 1

advertisement
PRZYKŁADOWE ZADANIA NA SPRAWDZIAN Z INFORMATYKI
Zadanie 1
a.
Przejdź do komórki (NIE PRZEWIJAJ ARKUSZA TYLKO WPISZ
W ODPOWIEDNIM MIEJSCU ADRES KOMÓRKI) o adresie
CT1024 i pokoloruj ją na kolor czerwony.
b.
Następnie napisz w tej komórce formułę która będzie obliczała wynik
dodawania zawartości komórek CR1024 i CS1024.
Zadanie 2
Napisz formuły wykonujące następujące działania:
a.
142
b.
145+2(124-7)+(3(134+24)/2=
c.
12(a+b)-4(a-c)4=
(napisz, posługując się adresami
komórek taką formułę aby za a, b, c można było podstawić dowolną
liczbę.)
Zadanie 3
a.
Wypełnij kolumnę A liczbami od 1 do 124
b.
Wypełnij kolumnę B liczbami parzystymi od 2 do 248
c.
Napisz w komórce C1 formułę która doda liczby w kolumnie A do
liczb w kolumnie B
d.
W komórce D1 wpisz liczbę π
e.
W komórce E1 wpisz formułę która pomnoży każdą liczbę z kolumny
C przez liczbę π
Zadanie 4
Podaj wykorzystując odpowiednie funkcje:
a.
Sumę liczb nieparzystych z przedziału <123, 153>
b.
Średnią liczb z przedziału <1, 25>
c.
Największą liczbę ze zbioru: 123, 245, 345, 234, 125
Zadanie 5
Napisz formuły obliczające pole koła i obwód koła. Przy pomocy odpowiedniej
funkcji sprawdź czy użytkownik wpisał poprawną wartość promienia koła
(wartość ta nie może być <=0. Jeśli wartość jest niepoprawna to wyświetl
zamiast wyniku komunikat „Błędne dane.”
Zadanie 6
Zaprojektuj tabelkę wg poniższego wzoru.
Korzystając z adresowania mieszanego wpisz w zaznaczoną na czerwono
komórkę formułę, która obliczy cenę (w złotych) poszczególnych produktów
w zależności od kursu euro danego dnia.
Cena w poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
4,35 zł
4,33 zł
4,12 zł
4,28 zł
€
Kurs €
Zeszyt
5€
Ołówek
6,25€
Piórnik
20€
Blok
12€
Farby
23€
4,24 zł
Zadanie 7
W firmie X pracuje 4 sprzedawców. Każdemu z nich firma wypłaca pensję stałą
1500 zł i dodatkową premię za przekroczenie limitu sprzedaży, który wynosi
5500zł. Jeżeli pracownik przekroczy ten limit to nalicza mu się 600 zł premii.
Zaprojektuj tabelę, która posumuje zarobki każdego pracownika za dany
miesiąc.
Zadanie 8
W pierwszym wierszu zaczynając od komórki B1 wpisz liczby od 1 do 10.
W kolumnie A zaczynając od 2 wiersza wpisz liczby od 1 do 10. W komórkę
B2 wpisz formułę, która skopiowana w lewo i w dół wypełni komórki wynikami
tabliczki mnożenia.
Zadanie 9
W poniższej tabeli, w komórkę oznaczoną kolorem czerwonym wpisz formułę,
która porówna odpowiedzi uczniów z kluczem i wpisze: 1pkt gdy odpowiedź
jest prawidłowa lub 0pkt gdy jest nieprawidłowa.
W ostatnim wierszu
podsumuj liczbę zdobytych punktów. Zastosuj adresowanie mieszane i funkcję
JEŻELI.
Janek
Ala
Tomek
Basia
Klucz
Pytanie 1
A
C
A
A
A
Pytanie 2
D
A
C
D
D
Pytanie 3
C
C
D
C
C
Pytanie 4
B
D
C
B
B
Pytanie 5
A
B
A
D
B
Pytanie 6
D
B
A
A
A
suma
Janek
Ala
Tomek
Basia
Download