Zadanie 1) 1) napisać w kolumnie A liczby od 1 do 20 – najpierw do

advertisement
Zadanie 1)
1) napisać w kolumnie A liczby od 1 do 20 – najpierw do 10, potem zaznaczyć i rozciągnąć
2) kolumna B – kwadraty liczb z kolumny A: =A1*A1
3) W 21 wierszy: A – suma liczb 1-20, B – suma kwadratów liczb 1-20
4) Sprawdzenie formuł, które powstają po przeciągnięciu zaznaczonych komórek z formułą,
zwrócenie uwagi, że formuła się zmienia o tyle, o ile ją przesuniemy.
5) Jak zsumować sześciany liczb 1-20?
6) Wypisz liczby: 1, 3, 5, 7, 9, ..., 99
Zadanie 2)
1) w kolumnie A wypisz liczby nieparzyste 1 – 19
2) w kolumnie B napisz formułę, która zsumuje liczby od 1 do sąsiadującej po lewej, czyli B1
– 1, B2 – 1+3, B3 – 1+3+5, itd.
3) w kolumnie D – wpisz liczby 1-10
4) w kolumnie E – wpisz formułę obliczającą kwadraty tych liczb – wprowadzenie ozn. „^”
5) Co zauważyłeś? Umiesz to udowodnić? - zrobienie na tablicy obrazka z kwadratami.
Zadanie 3)
1) Wpisz odpowiednio: A1 – 1, A1 – 2, A3 – 3, B1 – 2, C1 – 3, D1 – 4.
2) W komórce B2 wpisz: =A1+A2
3) Skopiuj tą formułę do obszaru B2:C3
4) Obejrzyj każdą formułę z obszaru B2:C3, zobacz, które komórki są sumowane.
5) Popraw formułę w komórce B2 w następujący sposób: =A$1+$A2 i skopiuj go do obszaru
B2:C3. Co się zmieniło? Jak teraz wyglądają formuły? Co powoduje wpisanie „$”?
Zadanie 4)
1) w kolumnie A wypisz wszystkie przedmioty, które miałeś/aś w poprzednim semestrze. W
kolumnie B wpisz oceny na półrocze z tych przedmiotów. Pod ocenami policz średnią
wszystkich ocen. Można to zrobić na dwa sposoby:
1. Zsumować wszystkie oceny i (dodać do formuły lub w komórce obok) podzielić tą sumę
przez liczbę przedmiotów
2. Użyć funkcji średnia – rozwinąć menu przy autosumowaniu lub wpisać ręcznie
„=średnia(zakres)”
2) Sprawdzimy czy zasłużyłeś/aś na świadectwo z paskiem - użyjemy funkcji „Jeżeli”:
=JEŻELI(warunek; co_jeśli_tak; co_jeśli_nie), np.: =JEŻELI(B15>=4,75; „Zasłużyłeś na
świadectwo z paskiem”; „Jeszcze musisz się pouczyć”)
Zadanie 5 (dodatkowe – na ocenę „5”)
1) W wierszy pierwszym (omiń pierwszą komórkę, a następnie) wpisz liczby 1-10, w kolumnie
A tak samo. W tych komórkach wypełnij tło (np. na żółto)
2) W obszarze B2:K11 wpisz formuły (oczywiście używając kopiowania) tak, aby powstała
tabliczka mnożenia 10x10. Czy da się to zrobić wpisując tylko jedną formułkę?
Download