Test_1 - 47lo.waw.pl

advertisement
Warszawa dn. 13. 01. 2012 roku
Kod zdającego ………………………….
VIII Dzielnicowy Konkurs Katyński
„Polegli na nieludzkiej ziemi…”
Test wiedzy
Poziom gimnazjalny
Czas pracy 60 minut
Instrukcja dla zdającego:
1. Sprawdź, czy arkusz testowy zawiera 7 stron ( zadania 1 – 32). Ewentualny
brak zgłoś przewodniczącemu komisji konkursowej.
2. Pisz czytelnie. Używaj tylko długopisu/pióra z czarnym lub niebieskim
tuszem/atramentem.
3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
4. Odpowiedzi na pytania zamknięte podkreślaj, a na pytania otwarte zapisuj w
miejscach na to przeznaczonych.
Powodzenia!
Za rozwiązanie wszystkich zadań
można otrzymać łącznie 55 pkt.
Zadanie 1 (1 punkt)
Podkreśl błędną odpowiedź:
Premierem Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji w latach 1939 – 1945 był:
a) Władysław Sikorski;
b) Tomasz Arciszewski:
c) Stanisław Mikołajczyk;
d) Kazimierz Sosnkowski.
Zadanie 2 (5 punktów)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania:
„Przy okazji podpisania Paktu o nieagresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych
Republik Rad podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w najściślej tajnych rozmowach sprawę
granicy ich obopólnych stref interesów w europie Wschodniej. Rozmowy te doprowadziły do
następujących wniosków: […] W razie zmian terytorialnych i politycznych na obszarach należących do
państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczane mniej więcej wzdłuż linii rzek
Narwi, Wisły i Sanu. Zagadnienie, czy interesy obu stron czynią pożądanym utrzymanie odrębnego
państwa polskiego i jakie mają być granice tego państwa, może być ostatecznie rozstrzygnięte dopiero w
toku dalszych wydarzeń politycznych.”
a) Kiedy i gdzie został zawarty ten układ? - …………………………………………………………...
b) Jak jest zwykle nazywany? - ………………………………………………………………………...
c) Jakie stanowiska zajmowali sygnatariusze tego układu? - …………………….................................
………………………………………………………………………………………………………..
d) Czy wspomniane w tekście rzeki stały się ostatecznie granicą stref wpływów niemieckich i
radzieckich? Odpowiedz: tak lub nie. - ……………………………………………………………...
Zadanie 3 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Jaki status mieli Polacy na terenach zajętych przez ZSRR w 1939 roku?
a) zachowywali obywatelstwo polskie;
b) mieli podwójne obywatelstwo: polskie i radzieckie;
c) otrzymywali obywatelstwo radzieckie;
d) otrzymywali obywatelstwo republiki na terenie której mieszkali
Zadanie 4 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Czy podczas niemieckiego badania grobów katyńskich brali udział przedstawiciele strony polskiej?
TAK
NIE
Zadanie 5 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Ogólna liczba polskich żołnierzy pomordowanych na terenie ZSRR w kwietniu i maju 1940 roku wynosi
około:
a) 4 000 żołnierzy;
b) 11 000 żołnierzy;
c) 16 000 żołnierzy;
d) 22 000 żołnierzy.
Zadanie 6 (3punkty)
Do definicji dopisz właściwe pojęcie:
a) Akcja Armii Krajowej, której plan zakładał zbrojne wystąpienie na bezpośrednim zapleczu
cofającego się frontu niemieckiego, a następnie ujawnienie się oddziałów AK i przedstawicieli
administracji Polskiego Państwa Podziemnego wobec Armii Czerwonej to …………………………………………………………………………………………………………………….
b) Niemiecki plan ataku na ZSRR w czerwcu 1941 roku oznaczony był kryptonimem …………………………………………………………………………………………………………………….
c) Współpraca zdrajców podbitego narodu z okupantem to - ………………………………………………
Zadanie 7 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Decyzję o rozstrzelaniu polskich żołnierzy w 1940 na terenie Związku Radzieckiego roku podjęli:
a) Józef Stalin, Feliks Dzierżyński, Ławrientij Beria;
b) Włodzimierz Lenin, Maksym Litwinow, Józef Stalin;
c) Józef Stalin, Kliment Woroszyłow, Ławrientij Beria;
d) Lew Trocki, Włodzimierz Lenin, Michał Tuchaczewski.
Zadanie 8 (4 punkty)
Podkreśl właściwe odpowiedzi:
Sytuacja międzynarodowa dnia 28 września 1939 roku w Europie wyglądała następująco. Tego dnia:
a. trwała wciąż kampania wojenna w Polsce – bronił się Hel i twierdza Modlin;
b. Warszawa skapitulowała po niemal miesięcznych walkach;
c. Ribbentrop i Mołotow podpisali umowę w sprawie granic i przyjaźni między ZSRR a III Rzeszą;
d. Wielka Brytania i Francja nie pozostawały w stanie wojny z Niemcami;
e. władze II Rzeczpospolitej przebywały jeszcze na terytorium ZSRR;
f. prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej był już Władysław Raczkiewicz;
g. między Rzeczpospolitą Polska a ZSRR był stan wojny.
Zadanie 9 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Kiedy władze rosyjskie oficjalnie potwierdziły odpowiedzialność NKWD za zbrodnię katyńską?
a) 1945;
b) 1953;
c) 1989;
d) 1990.
Zadanie 10 (1 punkt)
Podkreśl błędną odpowiedź:
Manifest PKWN z 22 lipca 1944 roku zapowiadał między innymi:
a) powrót do polski Ziem Zachodnich i Północnych
b) przeprowadzenie reformy rolnej;
c) nacjonalizację wielkich przedsiębiorstw;
d) przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją;
e) odrzucenie konstytucji kwietniowej, a oparcie się na podstawowych założeniach konstytucji
marcowej.
Zadanie 11 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Jakie jest stanowisko obecnych władz Federacji Rosyjskiej w sprawie śmierci polskich oficerów w ZSRR
w 1940 roku?
a) władze rosyjskie prowadzą intensywne śledztwo w sprawie ustalenia odpowiedzialnych za
śmierć polskich oficerów;
b) śmierć polskich oficerów została uznana za ludobójstwo a Federacja Rosyjska dopuszcza
możliwość wypłaty odszkodowań dla rodzin pomordowanych oficerów.
c) nikt nie ponosi odpowiedzialności za zbrodnię dokonaną na polskich oficerach;
d) kwestia dogłębnego wyjaśnienia okoliczności zamordowania polskich oficerów w ZSRR w
1940 r., uznanie tej zbrodni za ludobójstwo i rozliczenia Federacji Rosyjskiej ze stalinowską przeszłością
jest wciąż ważnym problemem we współczesnych relacjach między Polską a Rosją
Zadanie 12 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Wieloletnim kapelanem „Rodzin Katyńskich” był
a) ksiądz Jerzy Popiełuszko;
b) biskup Jan Chrapek;
c) ksiądz Zdzisław Peszkowski;
d) kardynał Stefan Wyszyński.
Zadanie 13 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu został otwarty w roku:
a) 1945;
b) 1978;
c) 1991;
d) 2000.
Zadanie 14 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Który z przywódców rosyjskich przekazał władzom polskim pierwsze radzieckie dokumenty dotyczące
zbrodni katyńskiej:
a) Leonid Breżniew;
b) Nikita Chruszczow;
c) Michaił Gorbaczow;
d) Borys Jelcyn.
Zadanie 15 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Jaka instytucja ostatnio rozpatrywała skargę polskich rodzin katyńskich w sprawie zbrodni katyńskiej?
a) Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu;
b) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze;
c) komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych;
d) Międzynarodowy Czerwony Krzyż.
Zadanie 16 (3 punkty)
Podkreśl właściwe odpowiedzi:
Które z podanych niżej postanowień konferencji teherańskiej dotyczących Polski podjęli przywódcy
wielkich mocarstw?
a) przywrócenie polskich granic z roku 1939;
b) oddanie Polsce ziem należących przed wojną do państwa niemieckiego do linii Odry i Nysy
Łużyckiej;
c) uznanie granicy wschodniej Polski na linii Curzona;
d) uznanie jako granicy wschodniej linii Curzona, ale Lwów miał pozostać po stronie polskiej;
e) przyłączenie Prus Wschodnich do Rosji;
f) włączenie Polski do rosyjskiej strefy wpływów;
g) uznanie emigracyjnego rządu londyńskiego za jedyny legalny rząd polski.
Zadanie 17 (1 punkt)
Podkreśl błędną odpowiedź:
Sądzeni i skazani w procesie szesnastu to:
a) Emil Fieldorf
b) Stanisław Jankowski
c) Leopold Okulicki
d) Kazimierz Pużak
Zadanie 18 (4 punkty)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania:
„Wojna niemiecko – polska ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni
operacji wojskowych Polska straciła wszystkie swoje okręgi przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa,
jako stolica Polski już nie istnieje. Rząd Polski uległ rozkładowi i nie okazuje przejawów życia. Oznacza
to, że państwo polskie i jego Rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty,
zawarte między […] a Polską. Pozostawiona własnemu losowi, pozbawiona kierownictwa polska stała się
łatwym polem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych i niespodziewanych akcji […]. Dlatego Rząd […],
który zachowywał dotychczas neutralność, nie może w obliczu tych faktów zajmować nadal neutralnego
stanowiska.”
a) Kiedy i przez kogo został wydany ten dokument? - ………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
b) Kto był jego odbiorcą? - …………………………………………………………………………….
c) Jakie stanowisko zajmował odbiorca tego dokumentu? - …………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
d) Jakie wydarzenia poprzedzał? - ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 19 (1 punkt)
Podkreśl błędną odpowiedź:
Układ Sikorski – Majski zawarty 30 lipca 1941 roku postanawiał, że:
a) układy radziecko – niemieckie zawarte w 1939 r. utraciły swoją moc;
b) unieważnia się plebiscyty na Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi;
c) Związek Radziecki wyraża zgodę na utworzenie na jego terytorium armii polskiej;
d) Związek Radziecki zapowiedział udzielenie amnestii więzionym obywatelom polskim.
Zadanie 20 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Ambasadorem polskim w Moskwie w 1941 roku był:
a) Wacław Grzybowski;
b) Zygmunt Berling;
c) Stanisław Kot;
d) Władysław Anders.
Zadanie 21 (1 punkt)
Podkreśl błędną odpowiedź:
Wschodnia granica Polski po II wojnie światowej została wyznaczona na podstawie:
a) porozumienia zawartego między rządem Związku Radzieckiego a PKWN w dniu 27 lipca 1944
roku;
b) układu o przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy, podpisanego pomiędzy rządem Związku
Radzieckiego a Rządem Tymczasowym w dniu 21 kwietnia 1945 roku;
c) układu zawartego między rządem Związku Radzieckiego a TRJN w dniu 16 sierpnia 1945 roku.
Zadanie 22 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Kto wypowiedział te słowa?
„ Rządzące koła polskie pyszniły się trwałością swojego państwa i potęgi swojej armii. Wystarczyło
krótkie uderzenie armii niemieckiej, a potem armii czerwonej, by nic nie zostało z tego poczwarnego
bękarta traktatu wersalskiego.”
a) Józef Stalin;
b) Adolf Hitler;
c) Wiaczesław Mołotow;
d) Joachim von Ribbentrop.
Zadanie 23 (3 punkty)
Wybierz i dopasuj imię i nazwisko podanego niżej działacza do fragmentu życiorysu:
Karol Świerczewski, Władysław Sikorski, Zygmunt Berling, Kazimierz Sosnkowski, Władysław Anders,
a) Walczył podczas I wojny światowej. Od listopada 1939 roku stal na stanowisku Naczelnego
Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Zginął 4 lipca 1943 roku. - ………………………………………..
b) Od listopada 1939 roku do czerwca 1940 roku pełnił funkcję Komendanta Głównego ZWZ. Po
śmierci Władysława Sikorskiego został mianowany na stanowisko naczelnego Wodza Polskich Sił
Zbrojnych - …………………………………………………………………………………………..
c) Generał dowodzący w bitwie pod Lenino. W marcu 1944 roku mianowany dowódcą I armii
polskiej w ZSRR - …………………………………………………………………………………...
Zadanie 24 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Dowódcą frontu ukraińskiego podczas wojny radziecko – polskiej 1939 roku był:
a) Michał Tuchaczewski;
b) Siemion Budionny;
c) Michał Kowalow;
d) Siemion Timoszenko.
Zadanie 25 ( 1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Dywizja Kościuszkowska w Związku Radzieckim powstała na prośbę:
a) Komunistycznej Partii Polski;
b) Centralnego Biura Komunistów Polskich;
c) Związku Patriotów Polskich;
d) Polskiego Komitetu Narodowego;
Zadanie 26 (4 punkty)
Podane niżej postacie połącz z pełnionymi przez nie funkcjami:
Jan Piekałkiewicz, Bolesław Bierut, Władysław Anders, Stefan Rowecki,
a) Komendant AK - …………………………………………………………………………………….
b) Delegat Rządu na Kraj - ……………………………………………………………………………..
c) Przewodniczący KRN - ……………………………………………………………………………...
d) Dowódca Armii Polskiej w ZSRR - …………………………………………………………………
Zadanie 27 (1 punkt)
Podkreśl błędną odpowiedź:
Największe i najbardziej znane w kampanii wrześniowej bitwy z Rosjanami oddziały polskie stoczyły pod:
a) Szackiem;
b) Wytycznem;
c) Tomaszowem;
d) Białymstokiem;
Zadanie 28 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
30 lipca 1942 roku podpisany został protokół, na mocy którego wojska polskie zostały ewakuowane poza
granice ZSRR, do:
a) Iranu;
b) Afganistanu;
c) Turcji;
d) Iraku;
Zadanie 29 (1 punkt)
Połącz obóz w którym przetrzymywani przez władze radzieckie byli polscy oficerowie z miejscem ich
egzekucji.
Obóz
Kozielsk
Miejsce egzekucji
Starobielsk
Ostaszków
Charków; Katyń; Miednoje.
Zadanie 30 (3 punkty)
Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania:
„Rząd Sowiecki uważa zachowanie się Rządu Polskiego ostatnio w stosunku do ZSRR za zupełnie
nienormalne i gwałcące wszelkie przepisy oraz zwyczaje w stosunkach między dwoma państwami
sprzymierzonymi. Oszczercza kampania, wroga w stosunku do Związku Sowieckiego, rozwinięta przez
Niemieckich Faszystów […] została natychmiast podjęta przez Rząd Polski […]. Ten fakt, że wroga
Związkowi Sowieckiemu kampania rozpoczęła się równocześnie w niemieckiej i polskiej prasie, oraz była
prowadzona po tych samych liniach, nie pozostawia wątpliwości, co do istnienia kontaktu oraz
porozumienia w prowadzeniu tej kampanii wrogiej między nieprzyjacielem Sprzymierzonych – Hitlerem –
oraz Polskim Rządem […]
a) Czego dotyczył ten dokument? - ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………......
b) W którym roku został wydany? - ……………………………………………………………………
c) Jakie były konsekwencje tego aktu? ………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 31 (3 punkty)
Rozszyfruj poniższe skróty.
NKWD (w języku oryginału lub w języku polskim) - ....................................................................................
..........................................................................................................................................................................
GUŁag (w języku oryginału lub w języku polskim) - .....................................................................................
..........................................................................................................................................................................
PKWN - ..........................................................................................................................................................
Zadanie 32 (1 punkt)
Podkreśl właściwą odpowiedź:
Generał Władysław Anders został pochowany w:
a) Londynie;
b) Warszawie;
c) Monte Casino;
d) Nowym Jorku;
e) Krakowie.
Dziękujemy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards