Wymagania edukacyjne z historii dla klasy drugiej (1)

advertisement
Wymagania edukacyjne z historii dla klasy drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.
1. Zakres ocenianych treści i umiejętności w klasie II:
Rozdział Polska i Europa w XV wieku



przyczyny i znaczenie unii polsko-litewskiej,
osiągnięcia polityczne, militarne, gospodarcze i kulturalne Polski za pierwszych Jagiellonów,
rola pierwszych Jagiellonów w rozwoju kultury w Polsce, - przedstawienie nowych militarnych potęg: Moskwy i Turcji,
Rozdział Narodziny nowożytnego świata










wskazywanie na mapie nowo odkrytych kontynentów,
geneza przebiegu i skutki odkryć geograficznych,
znaczenie wielkich odkryć dla Europy i odkrytych terenów,
związki między odkryciami geograficznymi a potrzebami społeczno-gospodarczymi w Europie,
charakterystyka cech epoki odrodzenia,
osiągnięcia cywilizacyjne renesansu, - omówienie humanistycznej koncepcji życia,
znajomość najwybitniejszych twórców europejskiego renesansu,
porównanie światopoglądu średniowiecznego i renesansowego, - opisanie cech charakterystycznych nowych wyznań,
przyczyny reformacji i wybuchu wojen religijnych,
rola Kościoła w walce z reformacją, przedstawienie skutków kontrreformacji.
Rozdział Rzeczpospolita w XVI w.





wskazanie na mapie terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsc bitew i terenów konfliktów z innymi państwami,
ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej z uwzględnieniem wielości kultur, religii i narodowości,
związki pomiędzy pozycją polityczną szlachty a jej potęgą ekonomiczną,
znajomość najwybitniejszych twórców polskiego renesansu,
przyczyny i znaczenie pierwszych wolnych elekcji.
Rozdział Wiek wojen.





wskazanie na mapie Anglii, Francji i nowych potęg europejskich,
przedstawienie nowych sposobów sprawowania władzy – monarchii parlamentarnej oraz absolutyzmu,
przyczyny, przebieg i skutki wojen prowadzonych przez Polskę w XVI i XVII w.,
ocena postaw szlachty polskiej podczas konfliktów z Rosją i Szwecją,
chronologiczne uporządkowanie konfliktów z Rosją, Szwecją, Turcją i Kozakami,
charakterystyka kultury baroku i specyfiki polskiego sarmatyzmu
Rozdział Polska i Europa w XVIII wieku







omówienie poglądów głoszonych przez filozofów doby oświecenia,
wskazanie wśród osiągnięć twórców oświecenia wartości godnych naśladowania,
opis stanu Rzeczypospolitej w I połowie XVIII w.,
omówienie osiągnięć gospodarczych i kulturalnych w czasach stanisławowskich,
wskazywanie na mapie ziem zajmowanych w czasie kolejnych rozbiorów Polski,
rozumienie znaczenia Konstytucji 3 maja,
omówienie skutków powstania kościuszkowskiego,
Ocena dopuszczająca
Uczeń zapamiętuje
istotne informacje z
lekcji określone
każdorazowo w celach.
Ocena dostateczna
Uczeń rozumie
(opisuje, wyjaśnia,
streszcza, rozróżnia)
istotne informacje z
lekcji określone
każdorazowo w
celach.
Poziom wiadomości- podstawowy
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
Uczeń stosuje zdobytą
Uczeń stosuje
Uczeń prezentuje
wiedzę w typowych
wiadomości w
wiedzę i umiejętności
sytuacjach: rozwiązuje, sytuacjach
określoną przez
porównuje, klasyfikuje, problemowych:
nauczyciela w celach
wybiera właściwe
dowodzi, ocenia,
kształcenia w sposób
rozwiązania,
przewiduje wykrywa,
całościowy i w pełni
charakteryzuje z
wnioskuje,
samodzielny,
wykorzystaniem
samodzielnie stosuje
wiedzy wyniesionej z
wiedzę w sytuacjach
lekcji.
problemowych
Poziom umiejętności- ponadpodstawowy
Tabela obszarów i wag – PRZEDMIOT HISTORIA
141 (wartość wymnożonych ocen zgodnie z tabelą poniżej) : 40 (suma wag) = 3,52 (dobry)
OBSZAR
ODPOWIEDŹ
SPRAWDZIAN
KARTKÓWKA
PRACA
DOMOWA
PRACA NA
LEKCJI
POSTAWA
WAGA
x3
x4
X3
x1
x1
x1
MINIMALNA LICZBA OCEN
2
4
4
2
2
2
SUMA WAG
6+
16+
12+
2+
2+
2= 40
PRZYKŁAD OCEN
4,3
3,4,5,4
4,3,1,2,
5,4
4,3
5,5
SUMA OCEN
W OBSZARZE
7
16
10
9
7
10
SUMA OCEN
w obszarze pomnożona przez wskaźnik wagi
7x3=21
16X4=64
10x3=30
9x1=9
7x1=7
10x1=10
razem
141
Wpływ obszaru oceniania na ocenę roczną
15%
40%
30%
5%
5%
5%
Wpływ procentowy pojedynczej oceny w danym
obszarze na ocenę roczną
7,5%
10%
7,5%
2,5%
2,5%
2,5%
Postawa
1.
Obowiązkowość:

sposób prowadzenia zeszytu,

systematyczne nadrabianie braków,

poprawianie ocen niedostatecznych (zgodnie z zasadami),

systematyczne przygotowywanie się do zajęć
2.
Aktywność ucznia:

wykonywanie zadań dodatkowych (gazetki, prezentacje, wystawy, itp.),

udział w konkursach,

inicjatywy własne (propozycje ciekawych rozwiązań dotyczących prowadzenia zajęć, pomoc koleżeńska, itp.).
3.
Samoocena/ocena koleżeńska:

rzetelna ocena własnych działań i osiągnięć dydaktycznych w odniesieniu
do możliwości,

ocena kolegów (zgodnie z ustalonymi kryteriami)
Download