polska niemcy stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze

advertisement
POLSKA NIEMCY STOSUNKI POLITYCZNE OD
ZARANIA PO CZASY NAJNOWSZE
Autor: JERZY KRASUSKI
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ 1 SŁOWIANIE I GERMANIE
Zasięg Germanii i kolebka Słowian
Odrębność języków słowiańskich w rodzinie indoeuropejskiej
Łaba
Podział plemienny Niemców a jedność Polaków
Niespełnione możliwości powstania kręgów kulturowych
słowiańskiego
Krakowska kolebka chrześcijaństwa w Polsce
Germanie jako czynnik pobudzający Słowian
germańskiego
i
ROZDZIAŁ 2 OKRES ROSZCZEŃ CESARSKICH DO ZWIERZCHNOŚCI NAD POLSKĄ
(963-1326)
Chrzest Polski
Cesarz Otto III w Gnieźnie w 1000 r.
Ekspansja Bolesława Chrobrego
Zamęt w Polsce
Bolesław Krzywousty
Znaczenie Śląska w okresie rozbicia dzielnicowego
Cesarstwo a walka pretendentów do tronu krakowskiego
Geneza górnej Saksonii i Brandenburgii
Wzrost polskiej świadomości narodowej w XIII w.
Osadnictwo niemieckie i na prawie niemieckim
Zjednoczenie Polski w XIV w.
ROZDZIAŁ 3 KONFLIKT POLSKO-KRZYŻACKI (1308-1525)
Sprowadzenie Krzyżaków do Prus
Zabór Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków (1308-1343)
Polska u schyłku dynastii piastowskiej
Odrzucenie Andegawenów, Luksemburgów i Habsburgów
Grunwald
Stosunki Jagiełły z Zygmuntem Luksemburczykiem
Kandydatura Fryderyka Żelaznego Hohenzollerna na tron polski
Wojna Trzynastoletnia z Krzyżakami (1454-1466)
Sekularyzacja Państwa Krzyżackiego (1525)
Połączenie Prus Książęcych z Brandenburgią (1618)
ROZDZIAŁ 4 POLSKA WOBEC POTĘGI RODOWEJ HABSBURGÓW (1438-1683)
Rywalizacja o tron czeski i węgierski
Sojusz Zygmunta Augusta z Habsburgami
Starania Habsburgów o koronę polską (1572-1588)
Sojusz Wazów z Habsburgami
Stosunek królów narodowych do Habsburgów
ROZDZIAŁ 5 UNIA PERSONALNA POLSKI-LITWY Z SAKSONIĄ (1697-1763)
August II (1697-1733)
August III (1733-1763)
ROZDZIAŁ 6 ROZBIÓR POLSKI-LITWY (1772-1795)
Pierwszy rozbiór Polski-Litwy (1772)
Sojusz z Prusami, drugi i trzeci rozbiór Polski-Litwy (1790-1795)
Przyczyny upadku Polski-Litwy
Perspektywy Polaków po rozbiorze państwa
ROZDZIAŁ 7 ODRODZENIE SZCZĄTKOWEJ PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ (18071831)
Księstwo Warszawskie (1807-1815)
Czwarty rozbiór Polski, 1815
Zabór austriacki i pruski w latach 1815-1830
ROZDZIAŁ 8 OD POWSTANIA LISTOPADOWEGO DO WIOSNY LUDÓW (18311848)
Powstanie Listopadowe i Romantyzm
Zabór austriacki i pruski w latach 1831-1847
ROZDZIAŁ 9 OD WIOSNY LUDÓW DO ZJEDNOCZENIA NIEMIEC (1848-1871)
Między solidarnością z Węgrami a słowianofilstwem
Wykluczenie Austrii z Niemiec i jej przekształcenie w Austro-Węgry
Początek konfliktu narodowościowego w Poznańskiem
Odrętwienie Poznańskiego
ROZDZIAŁ 10 POLACY W RZESZY NIEMIECKIEJ (1871-1918)
Zjednoczenie Niemiec
Kulturkampf
Odpływ Niemców ze Wschodu i utworzenie pruskiej
Komisji Osadniczej
Próby ugody w erze Caprhdego (1890-1894)
Rozwój ruchu polskiego na Górnym Śląsku i na Pomorzu
Hakatyzm
Zaostrzenie polityki germanizacyjnej
Antyniemiecka tendencja historiografii i literatury polskiej
Stosunek do Rosji
Ideologia wszechpolska
Stosunek Niemiec do sprawy polskiej podczas I Wojny Światowej
ROZDZIAŁ 11 OD WOJNY ŚWIATOWEJ DO ŚWIATOWEGO KRYZYSU
EKONOMICZNEGO (1918-1932)
Powstanie Wielkopolskie
Traktat Wersalski
Międzynarodowa ochrona mniejszości
Plebiscyty na Mazurach i Warmii, plebiscyt i powstania na Górnym Śląsku
Wypieranie żywiołu niemieckiego z Polski
Mniejszość niemiecka w Polsce i polska w Niemczech
Umowa Likwidacyjna
Kryzys w Niemczech wschodnich
Wojna gospodarcza
Polska i Niemcy na tle sytuacji międzynarodowej
ROZDZIAŁ 12 ODPRĘŻENIE W STOSUNKACH POLSKO-NIEMIECKICH W OKRESIE
HITLEROWSKIM (1933-1938)
Stosunek rządu i opinii polskiej do niebezpieczeństwa hitlerowskiego
Stosunki polsko-gdańskie do 1933 r.
Polsko-niemiecki pakt nieagresji, 1934 r.
Stłumienie antypolskiej działalności organizacji mniejszościowych
Balans między Francją a Niemcami
Hitlerowskie propozycje sojuszu przeciwko ZSRR
Ku wojnie
ROZDZIAŁ 13 WOJNA I OKUPACJA HITLEROWSKA (1939-1945)
Katastrofa wrześniowa
Okupacja hitlerowska
Nierozwiązalny dylemat
Uchwały Poczdamskie
ROZDZIAŁ 14 POLSKA I NIEMCY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Postawa Polaków wobec Niemców w okresie władzy komunistycznej (1945-1989)
Polityka Niemiec Zachodnich wobec Polski
Polska w obliczu zjednoczonych Niemiec
Zmierzch potęgi niemieckiej
Problematyka polsko-niemieckiego pojednania
Wnioski wynikające z geograficznego położenia Polski
INDEKS NAZWISK
INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH
ISBN:
978-83-04-04985-7
Download