Wymagania edukacyjne z historii dla klasy trzeciej (3)

advertisement
Wymagania edukacyjne z historii dla klasy trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.
1. Zakres ocenianych treści i umiejętności w klasie III:
Rozdział Polska i Europa w XVIII wieku







omówienie poglądów głoszonych przez filozofów doby oświecenia,
wskazanie wśród osiągnięć twórców oświecenia wartości godnych naśladowania,
opis stanu Rzeczypospolitej w I połowie XVIII w.,
omówienie osiągnięć gospodarczych i kulturalnych w czasach stanisławowskich,
wskazywanie na mapie ziem zajmowanych w czasie kolejnych rozbiorów Polski,
rozumienie znaczenia Konstytucji 3 maja,
omówienie skutków powstania kościuszkowskiego,
Rozdział Rewolucja w Ameryce i we Francji. Europa od Napoleona do Wiosny Ludów










okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych,
przyczyny rewolucji we Francji i obalenia monarchii,
wpływ haseł oświecenia na wydarzenia w Ameryce i Francji,
zasady Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Republiki Francuskiej.
rola Napoleona w tworzeniu nowego ładu w Europie,
sprawa polska na tle polityki zagranicznej Napoleona,
zasady ładu europejskiego po kongresie wiedeńskim,
znajomość następstw rewolucji przemysłowej,
porównanie i ocena nowych idei społecznych,
rola powstań w kształtowaniu się świadomości narodowej,
Rozdział Ziemie polskie w okresie powstań narodowych







zmiany terytorialne po kongresie wiedeńskim oraz po powstaniach narodowych,
geneza i przebieg powstań na ziemiach polskich w XIX w.,
rola Wielkiej Emigracji i przedstawienie jej najwybitniejszych twórców,
przyczyny i skutki wystąpień w latach 1846–1848,
sytuacja w Królestwie Polskim przed powstaniem listopadowym i styczniowym,
polityka Rosji wobec Polaków po powstaniu styczniowym,
podłoże ruchu robotniczego, narodowego i ludowego na ziemiach polskich,
Rozdział Polska i świat w II połowie XIX wieku





geneza, przebieg i skutki zjednoczenia Włoch i Niemiec,
wojna domowa w USA,
główne cech polityki kolonialnej mocarstw, wpływ rozwoju przemysłu na powstanie nowoczesnego kolonializmu,
zależności między rozwojem gospodarczym świata a postępem w nauce,
demokratyzacja i jej wpływ na życie codzienne ludzi.
Rozdział I wojna światowa






geneza i przebieg I wojny światowej, charakterystyka działań wojennych
przyczyny i skutki rewolucji w Rosji,
powojenne zmiany na mapie Europy i świata,
sytuacja na świecie po traktacie wersalskim,
działania Polaków w trakcie I wojny światowej,
sprawa polska podczas I wojny światowej,
Ocena dopuszczająca
Uczeń zapamiętuje
istotne informacje z
lekcji określone
każdorazowo w celach.
Ocena dostateczna
Uczeń rozumie
(opisuje, wyjaśnia,
streszcza, rozróżnia)
istotne informacje z
lekcji określone
każdorazowo w
celach.
Poziom wiadomości- podstawowy
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
Uczeń stosuje zdobytą
Uczeń stosuje
Uczeń prezentuje
wiedzę w typowych
wiadomości w
wiedzę i umiejętności
sytuacjach: rozwiązuje, sytuacjach
określoną przez
porównuje, klasyfikuje, problemowych:
nauczyciela w celach
wybiera właściwe
dowodzi, ocenia,
kształcenia w sposób
rozwiązania,
przewiduje wykrywa,
całościowy i w pełni
charakteryzuje z
wnioskuje,
samodzielny,
wykorzystaniem
samodzielnie stosuje
wiedzy wyniesionej z
wiedzę w sytuacjach
lekcji.
problemowych
Poziom umiejętności- ponadpodstawowy
Tabela obszarów i wag – PRZEDMIOT HISTORIA
141 (wartość wymnożonych ocen zgodnie z tabelą poniżej) : 40 (suma wag) = 3,52 (dobry)
OBSZAR
ODPOWIEDŹ
SPRAWDZIAN
KARTKÓWKA
PRACA
DOMOWA
PRACA NA
LEKCJI
POSTAWA
WAGA
x3
x4
X3
x1
x1
x1
MINIMALNA LICZBA OCEN
2
4
4
2
2
2
SUMA WAG
6+
16+
12+
2+
2+
2= 40
PRZYKŁAD OCEN
4,3
3,4,5,4
4,3,1,2,
5,4
4,3
5,5
SUMA OCEN
W OBSZARZE
7
16
10
9
7
10
SUMA OCEN
w obszarze pomnożona przez wskaźnik wagi
7x3=21
16X4=64
10x3=30
9x1=9
7x1=7
10x1=10
razem
141
Wpływ obszaru oceniania na ocenę roczną
15%
40%
30%
5%
5%
5%
Wpływ procentowy pojedynczej oceny w danym
obszarze na ocenę roczną
7,5%
10%
7,5%
2,5%
2,5%
2,5%
Postawa
1.
Obowiązkowość:

sposób prowadzenia zeszytu,

systematyczne nadrabianie braków,

poprawianie ocen niedostatecznych (zgodnie z zasadami),

systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
2.
Aktywność ucznia:

wykonywanie zadań dodatkowych (gazetki, prezentacje, wystawy, itp.),

udział w konkursach,

inicjatywy własne (propozycje ciekawych rozwiązań dotyczących prowadzenia zajęć, pomoc koleżeńska, itp.).
3.
Samoocena/ocena koleżeńska:

rzetelna ocena własnych działań i osiągnięć dydaktycznych w odniesieniu
do możliwości,

ocena kolegów (zgodnie z ustalonymi kryteriami)
Download