Prawa człowieka

advertisement
SUB Hamburg
A/521478
Prawa
człowieka
Wybrane
zagadnienia i problemy
redakcja
Laura Koba
Wiesław Wacławczyk
Oficyna
a Wolters Kluwer business
Warszawa 2009
Spis treści
Wstęp - Laura Koba, Wiesław Wacławczyk
11
Rozdział I
Dzieje, charakter i treść praw człowieka
Laura Koba, Robert Zydel, Zarys historii praw człowieka
13
13
Krzysztof Przybyszewski, Uniwersalność praw człowieka pod ostrzałem krytyki....
31
Marcin Jastrzębski, Społeczeństwo obywatelskie a prawa człowieka
46
Rozdział II
Ochrona praw człowieka w systemach międzynarodowych
57
Edyta Widawska, System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych
57
Jan Pisuliński, Prawa człowieka w działalności Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie
Michał Matyasik, Polska w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy
72
85
Agnieszka Florczak, Ochrona praw człowieka w systemie prawa wspólnotowego .... 100
Tadeusz Sokołowski, Prawa człowieka w innych organizacjach międzynarodowych 123
Karolina Wierczyńska, Karnoprawna ochrona praw jednostki w prawie
międzynarodowym
153
Rozdział III
Podstawowe prawa jednostki i mechanizmy ich ochrony
Adam Szymaniak, Prawo do życia
167
167
Krzysztof Żarna, Wolność od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo
karania
187
Zbigniew Kwiasowski, Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
199
Joanna Połatyńska, Prawo do rzetelnego procesu sądowego
212
Spis treści
Maciej Mączyński, Prawo do prywatności
226
Marcin Jastrzębski, Wolność myśli, sumienia i religii
233
Wiesław Wacławczyk, Swoboda wypowiedzi jako prawo człowieka
Krzysztof Kliszczyński, Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń
Paweł Cegiełko, Prawa i wolności ekonomiczne oraz socjalne
247
260
273
Rozdział IV
Ochrona praw niektórych grup osób
289
Łarysa Leszczenko, Prawa osób należących do mniejszości narodowych
i etnicznych
289
Renata Runiewicz-Jasińska, Prawa cudzoziemców we współczesnym prawie
międzynarodowym
302
Beata Dobrowolska, Prawa pacjenta - podstawa prawna i etyczna oraz analiza
wybranych praw
Józef Bukowski, Prawa człowieka a medycyna
325
338
Wojciech Burek, Równość płci
349
Maria J. Zajączkowska, Prawa dziecka
369
Adam Płonka, Prawa więźnia
384
Krzysztof Martyniak, Prawa osób stygmatyzowariych
396
Rozdział V
Ochrona praw człowieka w Polsce
407
Teresa Astramowicz-Leyk, Prawa człowieka w polskim ładzie konstytucyjnym
po 1989 roku
Ryszarda Stasiak, Sądownictwo w systemie ochrony praw człowieka
407
423
Bogna Baczyńska, Skarga konstytucyjna
443
Jolanta Arcimowicz, Instytucja ombudsmana w Polsce
453
Janusz Gołota, Prawa człowieka a samorząd terytorialny
Dariusz Panas, Policja a prawa człowieka
466
481
Rozdział VI
Współczesne problemy praw człowieka
Krystyna M. Błeszyńska, Prawa człowieka - wyzwania doby globalnej
Dariusz Romański, Ambiwalentność postaw ludzkich - między terroryzmem
a ochroną praw człowieka
495
495
507
Spis treści
Maria Karnowska-Werner, Międzynarodowe prawo humanitarne
521
Jerzy Stańczyk, Korporacje transnarodowe a problem poszanowania praw człowieka 537
Bogdan Drozdowicz, Kilka uwag o refleksjach Leszka Kołakowskiego nad prawami
człowieka
551
Ewa Stawowy, Edukacja o prawach człowieka. Strategia dla organizacji
pozarządowych i placówek kulturalno-oświatowych
Henryk Kasprzak, Jarosław Kopczuk, Monitoring praw człowieka: teoria
i praktyka
Wybrana bibliografia
559
576
593
Download