Źródła kryzysów i konfliktów T.2

advertisement
Źródła kryzysów i konfliktów. T. 2. Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i
konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne
Bogusław Barnaszewski
Wydaw. Adam Marszałek, Toruń; Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2011
ISBN 978-83-7780-150-5
Liczba stron: 512 s.
Cena: 48,00 zł
Spis treści
Rozdział I. Społeczne przesłanki konfliktów wewnętrznych a możliwości ich
neutralizowania
1. Deprywacja uprawnień źródłem kryzysów oraz konfliktów społecznych
2. Bezpieczeństwo i jego regres
3. Beneficjenci i wykluczeni
4. Uprawnienia warunkowane kulturowo
5. Wolność i równość – obowiązek czy opcja?
6. Umowa społeczna a przesłanki dominacji uprawnień państwa
Rozdział II. Wyznaczniki postaw i relacje społeczne źródłem zagrożeń
1. Tożsamość – endogenny paragenetycznie czynnik konfliktów
2. Resentymenty międzyspołeczne
3. Konflikty etniczne jako stymulatory separatyzmów
4. Mniejszości obyczajowe i grupy upośledzone
5. Nacjonalizm, ksenofobia, wrogość
Rozdział III. Społeczeństwa otwarte i pozbawione podmiotowości
1. Obywatelstwo i anomia
2. Niedostatek kapitału społecznego a konflikty
3. Władza a regres rozwoju społeczeństw otwartych
4. Społeczeństwa zamknięte
5. Zagrożenia indukowane populizmem
6. Autorytaryzm i totalitaryzm
7. Edukacja – nadzieje i zagrożenia
Rozdział IV. Transgraniczne, społeczne czynniki generujące kryzysy oraz konflikty
1. Historia i kultura źródłem resentymentów
2. Zagrożenia dla relacji globalnych polaryzacją i destrukcją systemów wartości oraz
„ponowoczesnym” ich pojmowaniem
3. Endo- i egzogenne czynniki warunkujące funkcjonowanie religii i wierzeń
4. Laicyzacja i sekularyzacja a sekularyzm
5. Różnorodność idei i dostępność formuły demokracji
Rozdział V. Fundamentalizmy i ekstremizmy a konflikty wewnętrzne oraz
międzynarodowe
1. Istota fundamentalizmu
2. Zakres zjawiska
3. Endogenny paragenetycznie imperatyw reakcji na zagrożenie zmianą
4. Źródła postaw fundamentalistycznych
5. Kreatywność współczesnego fundamentalizmu
6. Cele fundamentalistów
7. Fundamentalizm – polityka innymi środkami
8. Ekstremizm
9. Przyszłość zdeterminowana strategią walki
Rozdział VI. Wyzwania przyszłości – starcie cywilizacji
1. Zderzenia kultur – implikacja różnorodności
2. Poziomy rozwoju cywilizacyjnego
3. Dżihad – źródło niepokoju generowane charakterem współczesnego islamu
4. Starcie cywilizacji – wyzwania przyszłości
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy
Download