Regulamin działania - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Niedźwiedziu

advertisement
Szkoła Muzyczna
I stopnia
w Niedźwiedziu
Regulamin Rady Rodziców
Państwowej Szkoły
Muzycznej w Niedźwiedziu
Przewodniczący: Draus Jarosław
Sekretarz: Kielusiak Małgorzata
Skarbnik: Dziedzic Zenon
Niedźwiedź 2013
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Rada rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie
oświaty /tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm./ oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. Z 2007 r., Nr 80,
poz. 542/.
§2
Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły,
Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym i prowadzącym oraz innymi
organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji podstawowych zadań szkoły: nauczania, wychowania, opieki.
§3
Za pośrednictwem Rady, rodzice współpracują ze szkołą.
Rozdział II
Cele i zadania rady rodziców
§4
Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających
do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów w tym zakresie spraw.
§5
Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
§6
Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
i zadań szkoły,
gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad
użytkowania tych funduszy,
współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
współudział w organizacji i realizacji programu nauczania i wychowania,
współpraca ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy i instytucjami,
udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,
uczestniczenie w planowaniu budżetu szkoły,
podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,
uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego
przez nauczycieli,
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
opiniowanie statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
opiniowanie prac nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.
2
Rozdział III
Organizacja i zasady działania Rady Rodziców
§7
1.
2.
3.
4.
Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców uczniów uczęszczających do szkoły.
Wybory do Rady rodziców przeprowadzane są corocznie we wrześniu, na pierwszym zebraniu
rodziców.
Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników
zebrania w głosowaniu tajnym.
§8
1.
2.
3.
W skład Rady wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli.
Jednego ucznia może reprezentować jeden rodzic.
Do Rady Rodziców wybierane są te osoby, które otrzymają największą ilość głosów.
§9
Rada Rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego rady, sekretarza i skarbnika. Może powierzyć też
inne funkcje w zależności od aktualnych zadań realizowanych przez radę.
§ 10
1.
2.
3.
W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor szkoły oraz przedstawiciele delegowani przez
Radę Pedagogiczną z prawem głosu doradczego.
Rada Rodziców może zaprosić do udziału w swoich pracach także inne osoby po uprzednim
uzgodnieniu kandydatów z Dyrektorem.
Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku i są
zwoływane przez jej prezydium.
§ 11
1.
2.
Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie rodzic zarządza się wybory
uzupełniające.
Zasady wyborów uzupełniających ustala Rada Rodziców.
§ 12
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok od września do sierpnia roku następnego.
§ 13
Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili ukonstytuowania się nowej rady, co powinno nastąpić w okresie
1 miesiąca po odbyciu wyborów.
3
Rozdział IV
Fundusze Rady Rodziców
§ 14
Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
1.
2.
3.
składki rodziców
wpłaty i darowizny osób fizycznych, instytucji i fundacji,
inne wpłaty,
§ 15
Rada Rodziców dysponuje własnymi środkami trwałym i prowadzi ich ewidencję oraz może je udostępnić
szkole.
§ 16
1.
2.
3.
Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu
Rady Rodziców.
Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców składkę dla drugiego
i kolejnych dzieci tychże rodziców obniża się o 50%.
Prezydium Rady Rodziców może całkowicie lub częściowo zwolnić od wnoszenia składki w danym
roku szkolnym tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.
§ 17
1.
2.
3.
4.
Fundusze Rady Rodziców przeznaczone są w szczególności na finansowanie działalności związanej
z realizacją zadań, ze szczególnym uwzględnieniem działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz
opieki nad dziećmi.
Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na rozwój infrastruktury szkolnej służącej poprawie
warunków edukacji i organizacji pracy szkoły.
Fundusze Rady Rodziców mogą być wydatkowane na zakup nagród i wyróżnień.
Fundusze Rady mogą być wydatkowane na inne cele związane z realizacją zadań szkoły.
Rozdział V
Ewidencja przychodów i rozchodów oraz obsługa księgowo-rachunkowa środków Rady Rodziców
§ 18
Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów
dla gospodarowania funduszami społecznymi.
§ 19
Obsługę księgowo - rachunkową funduszy Rady Rodziców oraz prowadzenie księgowości zapewnia Dyrektor
Szkoły.
§ 20
Wydatki Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego lub skarbnika i opinii
Dyrektora Szkoły.
4
§ 21
Dokumenty finansowe muszą być zaakceptowane i zatwierdzone przed księgowaniem przez przewodniczącego
Rady Rodziców pod względem merytorycznym oraz przez Dyrektora Szkoły pod względem formalnym.
§ 22
Prezydium zakłada w banku rachunek w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących
wypłat i przelewów. Realizacja wypłat i przelewów z rachunku bankowego musi być zaakceptowana przez dwie
osoby reprezentujące prezydium Rady Rodziców.
§ 23
Dysponentami zgromadzonych środków finansowych Rady Rodziców są:
1.
2.
3.
Przewodniczący Rady Rodziców
Skarbnik Rady Rodziców
Dyrektor Szkoły Muzycznej
Oni też odpowiedzialni są za całokształt gospodarki finansowej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 23
1.
2.
3.
Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.
Rada Szkoły prowadzi dokumentację swojej działalności w postaci protokołów obrad oraz pism
wpływających do Rady za pośrednictwem sekretariatu.
Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest na terenie szkoły i udostępniana na zgodą
przewodniczącego.
§ 24
Regulamin Rady Rodziców obowiązuje od dnia jego uchwalenia.
Niedźwiedź, dnia ...................................
.............................................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły
........................................................
Podpis Przewodniczącego Rady Rodziców
5
Download