Podręcznik Podstawy socjologii i psychologii społecznej

advertisement
Podstawy socjologii i psychologii społecznej.
Lech M. Nijakowski
Podręcznik Podstawy socjologii i psychologii społecznej skierowany jest do szkół policealnych
kształcących techników administracji. Zakres materiału pozwala na samodzielną naukę, a zatem
może służyć jako przewodnik dla wszystkich osób zainteresowanych socjologią i psychologią
społeczną.
Autor zdefiniował podstawowe pojęcia socjologii i psychologii społecznej. W przystępny sposób,
na licznych przykładach, scharakteryzował w nim podstawowe tezy, teorie i paradygmaty.
Ponadto treści nauczania wzbogacił o zagadnienia prawie nieobecne w polskich podręcznikach,
takie jak: studia nad ludobójstwem, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.
Zawartość merytoryczna podręcznika jest zgodna z podstawą programową nauczania przedmiotu
dla zawodu technik administracji w policealnych.
Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział 1. Socjologia i psychologia jako nauki społeczne
1.1. Specyficzny język nauk społecznych
1.2. Metody badań w socjologii i psychologii
1.3. Cechy teorii naukowej
1.4. Typy teorii naukowych
Rozdział 2. Człowiek w teatrze życia codziennego
2.1. Interakcje – podstawowa cegiełka życia społecznego
2.2. Grupa społeczna i typy grup
2.3. Jaźń ukryta za maską
2.4. Kultura jako rama interakcji
Rozdział 3. Osobowość i jej kształtowanie
3.1. Czym jest osobowość i jak się kształtuje?
3.2. Motywacje i potrzeby
3.3. Emocje
3.4. Typy osobowości i jej struktura
3.5. Zaburzenia osobowości
Rozdział 4. Dewiacja i kontrola społeczna
4.1. Osobowość a presja otoczenia
4.2. Subkultury dewiacyjne
4.3. Kontrola społeczna
4.4. Studium przypadku: palenie marihuany i substancje psychoaktywne
4.5. Problem definiowania zachowań dewiacyjnych – przykład pornografii
Rozdział 5. Struktura społeczna, władza i konflikt
5.1. Struktura społeczna
5.2. Władza i legitymizacja
5.3. Przemoc symboliczna
5.4. Konflikt społeczny
Rozdział 6. Państwo, samorząd, administracja
6.1. Socjologia organizacji
6.2. Socjologia prawa
6.3. Państwo
6.4. Samorząd terytorialny
Rozdział 7. Jasne i ciemne oblicze narodu
7.1. Czym jest naród?
7.2. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
7.3. Konflikty etniczne i separatyzm
7.4. Historia i socjologia ludobójstwa
7.5. Interwencja humanitarna i ochrona ludności
Rozdział 8. Czwarta władza
8.1. Kultura popularna i media masowe
8.2. Grzechy czwartej władzy
8.3. Mowa nienawiści
8.4. Penalizacja mowy nienawiści w Polsce
Bibliografia
Download