Socjologia NA3- wykład NSP

advertisement
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek: Prawo
Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie
KOD Przedmiotu: 14.2V27A99
Jednostka organizacyjna US:
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Tryb studiów
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
stacjonarne
niestacjonarne
I
I
I
wykład
30
Punkty
ECTS:
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
3
A
Przedmiot
do wyboru
(jeden z
czterech
przedmiotów
społecznych)
polski
Prowadzący przedmiot
Wymagania wstępne:
Cele przedmiotu: Zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu podstaw socjologii
Metody dydaktyczne: metoda nauczania teoretycznego
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.Antyczne początki refleksji nad problematyką społeczną. Od Talesa i utopii Platońskiej do zaawansowanych koncepcji socjologicznych.
2.Człowiek jako istota społeczna. Biologiczne determinanty życia społecznego.
3.Rodzaje czynności ludzkich, zachowania – działania – ruchy społeczne.
4.Rzeczywistość społeczna. Statyczne i dynamiczne ujmowanie rzeczywistości społecznej.
5.Proces powstawania więzi społecznej. Rodzaje więzi.
6.Typy formacji społecznych
7.Pojęcie kultury.
8.Systemy aksjo-normatywne. Dynamika norm.
9.Tożsamość, osobowość społeczna a pełnione role społeczne.
10.Świadomość społeczna. Od postawy do działania.
11.Nierówności społeczne. Stratyfikacja społeczna.
12.Funkcjonowanie społeczeństwa. Utrzymywanie konformizmu.
13.Konflikt, dewiacja społeczna.
14.Zmiany społeczne, rozwój, modernizacja. Podstawowe zagadnienia socjotechniki.
15.Współczesność i jej główne procesy społeczne: globalizacja, makdonaldyzacja
Forma i warunki zaliczenia:
Zaliczenie z oceną
Literatura podstawowa:
J.Szacki, Historia myśli socjologicznej, wydanie nowe,
P.Sztompka, Socjologia. Analiza Społeczeństwa. Wyd. Znak, Warszawa 2002.
A.Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
1. G.Ritzer, Klasyczna Teoria Socjologiczna, Zysk i S-ka,
2. J.Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii
Download