Socjologia - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: Socjologia
Przedmiot/moduł: Socjologia mikrostruktur społecznych
Specjalność:
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Liczba godzin
w semestrze
I
1
WYKŁADOWCA
dr Krystyna Faliszek
FORMA ZAJĘĆ
Wykład i ćwiczenia
2
II
III
3
IV
V
VI
Wykład ma przybliżyć studentom różnorodne teorie grupy społecznej, zapoznać ich z typologiami małych
grup społecznych, funkcjami jakie pełnią one w życiu społeczności i poszczególnych jednostek, procesami,
jakie zachodzą w małych grupach i jak oddziałuje to na ich członków. Ma jednocześnie przedstawić im
historię badań nad małymi grupami i zapoznać z wynikami tych badań.
Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA
kierunkowych
efektów
kształcenia
Wiedza:
zna różne teorie dotyczące małych grup społecznych, zna i rozróżnia różne typy grup społecznych, zna
związki i zależności między jednostką i grupą, zna struktury grupowe i elementy grup społecznych
CELE
PRZEDMIOTU
Umiejętności:
umiejętność rozróżniania poszczególnych typów grup społecznych, rozumienie związków i zależności
między jednostką i grupą, rozpoznawanie efektów funkcjonowania jednostki w grupie, umiejętność
interpretowania zjawisk przebiegających w grupie,
Kompetencje społeczne:
zdolność przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę funkcjonowania w grupach społecznych, otwartość
na odmienność różnych grup społecznych, akceptowanie zróżnicowania aksjonormatywnego
NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Liczba punktów ECTS:
W tym:
udział w wykładach = 12
udział w ćwiczeniach = 12
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć praktycznych:
przygotowanie do ćwiczeń = 30
Projekt:
przygotowanie do egzaminu = 30
Laboratorium:
realizacja zadań projektowych = 8
e-learning =
egzamin = 2
inne (określ jakie) =
RAZEM::
WARUNKI
Zaliczony kurs Wstępu do socjologii oraz Psychologii społecznej
WSTĘPNE
TREŚCI
PRZEDMIOTU








Grupa społeczna – definicja, elementy konstytutywne
Rodzaje struktur grupowych i ich charakterystyka
Ontologiczny status grupy społecznej
Typologie grup społecznych
Koncepcja F.Tonniesa: wspólnota i stowarzyszenie
Grupy pierwotne i wtórne w koncepcji Ch.Cooleya
Grupy odniesienia: funkcje i rodzaje
Badania nad małymi grupami; znaczenie grup nieformalnych








Socjalizacja: rodzaje, funkcje, agendy.
Osobowość społeczna
Struktura grupy a pozycje i role społeczne, pojęcie statusu społecznego
Pozycje i role społeczne a konformizm między grupowy
Strukturalna wielość ról a złożony zespół ról
Mechanizmy rozładowywania konfliktów
Interakcje społeczne: rodzaje, znaczenie, uwarunkowania
Funkcje jawne i ukryte w koncepcji R.Mertona
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA





Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2002.
Szmatka J.: Małe struktury społeczne. Warszawa 1989.
Sztompka P.: Socjologia. Kraków 2002.
Turner J.H.: Struktura teorii socjologicznej. Warszawa 1985.
Turowski J.: Socjologia. Małe grupy społeczne. Lublin 1993.
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA



Krzemiński I.: Co się dzieje między ludźmi? Warszawa 2000.
Machaj I. (red.): Małe struktury społeczne. Lublin 1998
Merton R.: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa 1982.
METODY
NAUCZANIA
Wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych, prezentacje, analiza tekstów z dyskusją
POMOCE
NAUKOWE
PROJEKT
(o ile jest
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
prezentacje multimedialne, teksty źródłowe
SPOSÓB
ZALICZENIA –
WERYFIKACJA
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Egzamin pisemny lub testowy
Cel: Identyfikacja pojęć i koncepcji teoretycznych w praktycznym zastosowaniu do opisu rzeczywistości
społecznej
Tematyka: Charakterystyka wybranej grupy społecznej w różnych kontekstach teoretycznych
Umiejętności:
Samodzielne przygotowanie prezentacji tematycznej
Kompetencje społeczne:
Udział w dyskusji w trakcie zajęć
FORMA
ZALICZENIA
Egzamin pisemny lub testowy
Download