teoria-konfliktu-spolecznego

advertisement
2
Teoria konfliktu społecznego a) Nie wierzył ze socjologia odkrywa prawa którym kierują się
społeczeństwa, jak to czynią nauki przyrodnicze odwołując się do natury.
b) Organizacja społeczeństwa w określonym czasie jest zależna od środków produkcji, czyli od
sposobu produkcji i organizacji pracy. Każda epoka, posiada inna dynamikę zmian społecznych (np.
rozwój przemysłu wpływa na tą dynamikę)
c) Procesy - zależne od środków produkcji (tzn. sposobu produkcji i organizacji pracy). Organizacja
gospodarki - podstawa materialna/baza. Ta baza kształtuje i warunkuje nadbudowę według Marksa
(kultura, polityke itp.)
d) Nieodłączna cecha organizacji takiej bazy ekonomicznej sa sprzeczności.
e) Dlatego tez powstała teoria „konfliktu społecznego ”- on ja zainspirował. Wedle tej teorii każdy
rodzaj organizacji społecznej , zawiera konfliktorodne sprzeczności. Ci, co kontrolują maja
skłonności do pomnażania władzy i utrzymania przywilejów, a ci, co nie posiadają to zwracają się
przeciwko tym uprzywilejowanym. Rzecz nieodzowna to napięcie miedzy pracownikami a
pracodawcami, ten konflikt interesów przemienia się, co jakiś czas w konflikt otwarty i to powołuje
przemiany społeczeństwa i wartości.
f) Analiza socjologiczna powinna się koncentrować na nierównościach i napięciach pomiędzy tymi,
którzy posiadają wiedze, przywileje i materialny dobrobyt, a tymi, którzy sa tego wszystkiego w
znacznym stopniu pozbawieni.
g) Położenie nacisku na aktywna role socjologa. Celem socjologia jest znalezienie tych nierówności
a potem działanie by zapobiec konfliktowi. = Redukcja nierówności. Chciał upadku kapitalizmu.
Istnienie klas, ale oprócz tego status i partyjność. Status - różnice między grupami społecznymi w
zakresie szacunku lub prestiżu, wyznacznikami statusu - np. mieszkanie. Partia - grupa jednostek,
które współpracują ze sobą ze względu na podobne pochodzenie, interesy, cele.
g) Max Weber - Twórca socjologii niemieckiej a) prowadził „milczący dialog” z Marksem. Jego
zdaniem analiza powinna być neutralna szczególnie w sprawach moralnych (ma zrozumieć, czemu i
jak powstają wzory społeczne, ale nie ingerencja w te zbiory czy nawet zmiana tych zbiorów. =
Zrozumienie zjawisk na poziomie aktorów w nich uczestniczących: uczucia, co widza, jak reagują)
b) socjologia musi dążyć do zrozumienia zjawisk na poziomie uczestniczących w nich „aktorów:
c) analiza socjologiczna nie powinna zajmować się wartościowaniem, winna być obiektywna i
neutralna w sprawach moralnych.
d) darzył do wyodrębnienia historycznych uwarunkowań współczesnej sytuacji, opracowania
obiektywnych metod opisu do zrozumienia, jakie ma to znaczenia dla znajdujących się w niej ludzi.
e) Nie tylko pozycja a także prestiż, szacunek (przynależność do grupy społecznej). Ważna jest tez
władza i polityka. = konflikt z teorią Marksa.
(…)
… ku innym ludziom i regulowane przez reguły społeczne. Życie społeczne istnieje dzięki
czynoscia społecznym (system aksonormatywny -porządek społeczny istnieje przez zespół reguł
podzielanego przez społecznstwo).
e) Socjologia nauki. Role pełnione przez naukowców.
f) tendencje - potencjalne działania społeczeństwa.
i) Bronisław Malinowski
a) trzonem życia społecznego jest kultura, rozumiana…
Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Teorie konfliktów
Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz humanistyczny, socjologia, stacjonarne, egzamin wstępny,
SUM, zagadnienia
Początek historii socjologii
Niemieckie projekty socjologii humanistycznej
Socjologia - wykład - obiektywna rzeczywistość
Współczesne problemy socjologii WYKŁAD
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download