Podstawy socjologii

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Podstawy socjologii
Poziom kształcenia: studia I stopnia/ niestacjonarne
Kierunek/rok studiów/semestr: Socjologia/I/1
Forma zajęć*: ćwiczenia
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS:
Prowadzący: mgr Krystyna Dzwonkowska-Godula
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia): (co
student powinien, znać, umieć, uzupełnić itp.)
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć ogólną wiedzę o charakterze
socjologii jako nauki i jej relacjach z innymi naukami społecznymi. Powinien być w stanie
zdefiniować podstawowe pojęcia socjologiczne takie jak: socjalizacja, rola społeczna,
tożsamość, interakcja społeczna, kontrola społeczna, konformizm, dewiacja, kultura, więź
społeczna, grupa społeczna, struktura społeczna, nierówność społeczna, itd. Powinien
rozumieć mechanizmy wzajemnego wpływu między jednostką a społeczeństwem i reguły
organizujące relacje między ludźmi.
2. Umiejętności:
W wyniku prowadzonych zajęć student powinien posiadać umiejętność „socjologicznego
myślenia” – umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych. Powinien umieć
stosować socjologiczne pojęcia i kategorie do opisu i analizy rzeczywistości społecznej,
interpretować zjawiska społeczne i analizować ich przyczyny. Powinien umieć interpretować
teksty socjologiczne i korzystać z wyników badań społecznych.
3. Postawy/Kompetencje:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wykazywać się ciekawością poznawczą
i socjologiczną wyobraźnią, zdolnością do krytycznego myślenia i stawiania pytań
dotyczących rzeczywistości społecznej, otwartością i wrażliwością na społeczne problemy.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA: (szczegółowy program zajęć, z rozpisaniem na tematykę
poszczególnych spotkań)
1. Socjologia jako nauka. Wiedza naukowa a wiedza potoczna
2. Człowiek w społeczeństwie. Socjalizacja
3. Role społeczne
4. Socjologiczna koncepcja osobowości.
5. Tożsamość społeczna
6. Socjologiczna koncepcja kultury
7. Kontrola społeczna, konformizm, dewiacje społeczne
8. Interakcje
9. Więź społeczna, grupy społeczne
10. Organizacje formalne
11. Instytucje społeczne
12. Przykłady zbiorowości społecznych – rodzina
13. Przykłady zbiorowości społecznych – społeczność lokalna
14. Przykłady zbiorowości społecznych – naród
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: (sposób – forma zaliczania, przykładowe
pytania, tematy do opisu itp.)
Sprawdzian pisemny testowo – opisowy.
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, (Roz. 1, 3,
5-11, 16, 18)
2. Babbie E., 2007, Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, PWN, Warszawa
3. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970
4. Goodman N., 1997, Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań (Roz.3.)
5. Turner J.H., 1998, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, Warszawa,
(Roz.5.)
6. Turowski J., 1994, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Tow. Nauk. KUL, Lublin,
(Roz. VII.)
Uzupełniająca:
1. Kłoskowska A., Człowiek poza społeczeństwem [w:] Materiały do nauczania psychologii,
seria II, t. 2
2. Giddens A., 2004, Socjologia, PWN, Warszawa
3. Dahrendorf R., 2005, Homo sociologicus. O historii, znaczeniu i granicach kategorii roli
społecznej, (w:) Socjologia. Lektury (red.) P. Sztompka, M. Kucia, Wyd. Znak, Kraków
4. Sztompka P., 2003, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków
5. Komunikaty badań CBOS
6. Aronson E., 1987, Człowiek – istota społeczna, PWN, Warszawa
* np. wykład, konwersatorium, ćwiczenia laboratoryjne, ćw. terenowe
Download