Zagadnienia do egzaminu magisterskiego dla studiów

advertisement
KIERUNEK
SOCJOLOGIA
Pytania
na egzamin magisterski na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
II stopnia
Podstawowe paradygmaty współczesnej socjologii
Problemy budowy teorii socjologicznej
Spór o metodę w naukach społecznych
Zmiana społeczna w świetle różnych orientacji teoretycznych
Problem równowagi i napięć w strukturze społecznej w świetle różnych teorii
Społeczeństwo z perspektywy teorii interakcji i działań społecznych
Typy społeczeństw: od społeczeństwa tradycyjnego do ponowoczesnego. Społeczeństwo
informacyjne
8. Więź społeczna. Wspólnotowość i indywidualizacja we współczesnych społeczeństwach
9. Płeć kulturowa a biologiczna. Społeczne uwarunkowania ról kobiet i mężczyzn we
współczesnym świecie
10. Konformizm i dewiacja jako przedmiot badań socjologicznych
11. Kultura jako przedmiot badań w naukach społecznych
12. Teorie władzy i jej dystrybucji w społeczeństwie
13. Klasyczne i współczesne teorie uwarstwienia. Klasy i zróżnicowanie społeczne w
społeczeństwach ponowoczesnych
14. Problem nierówności społecznych i wykluczenia społecznego
15. Pojęcie i funkcje stereotypów. Stereotypizacja, uprzedzenia i dyskryminacja we
współczesnym społeczeństwie
16. Ruchy społeczne jako podmiot zmiany społecznej. Stare i nowe ruchy społeczne
17. Globalizacja – źródła, przejawy i konsekwencje
18. Kultura masowa w społeczeństwie współczesnym
19. Problematyka organizacji i biurokracji we współczesnej socjologii
20. Socjologiczne koncepcje narodu. Naród w warunkach globalizacji
21. Społeczeństwo obywatelskie. Koncepcje kapitału społecznego i zaufania społecznego
22. Struktura społeczna i perspektywa strukturalna w analizie socjologicznej
23. Instytucje i procesy instytucjonalizacji
24. Koncepcje osobowości i tożsamości w socjologii
25. Podstawowe orientacje teoretyczne i metodologiczne w antropologii kulturowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
LITERATURA:
Podstawowa:
1. Sztompka P. (2012) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wyd. Znak.
2. Szacka B. (2001) Socjologia, Warszawa: PWN.
3. Giddens A. (2002) Socjologia, Warszawa: PWN.
4. Szacki J. (2002) Historia myśli społecznej, Warszawa: PWN.
5. Szmatka J. (1989) Małe struktury społeczne, Warszawa: PWN.
6. Berger P.L. (2001) Zaproszenie do socjologii, Warszawa: PIW.
7. Turner J. (2012) Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN.
8. Babbie E. (2007) Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, Warszawa: PWN.
9. Baert P. Carreira da Silva F. (2010) Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków:
Nomos.
10. Eller J. D. (2012) Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uzupełniająca:
1. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. Stanisław
Cieśla, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2. Putnam R. D. (1995), Demokracja w działaniu, tłum. Jakub Szacki, Kraków: Znak.
3. Tillmann J. (1996), Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, tłum.
Grzegorz Bluszcz, Bartek Miracki, Warszawa: PWN.
4. Ritzer G. (2004), Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
5. Sztompka P., Kucia M. (2005) (red.), Socjologia. Lektury, Kraków.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards