Wykaz zagadnień do egzaminu doktorskiego z socjologii jako

advertisement
Wykaz zagadnień do egzaminu doktorskiego z socjologii jako dyscypliny
podstawowej
Obowiązuje do końca roku akademickiego 2011/2012
I
1. Założenia teorii E. Durkheima i jej konsekwencje w sposobie interpretacji świata społecznego
2. Socjologia humanistyczna- jej podstawowe nurty: w tym koncepcje J. F. E. Simmla, M. Webera i
F. Znanieckiego
3. Podstawowe założenia koncepcji mieszczących się w nurcie antropologii społecznej (koncepcje
B. Malinowskiego, A. R. Radcliffe- Browna, C. Levi-Strauss’a)
4. Teorie konfliktu (K. Marks, M. Weber, J.F.E. Simmel, Coser, R. Dahrendorf)
5. Współczesny- zachodni neomarksizm: w tym teoria krytyczna szkoły frankfurckiej( m.in. J.
Habermas) oraz socjologia wiedzy K. Mannheima
6. Teorie nierówności i stratyfikacji społecznej ( klasowe, etniczne, związane z płcią kulturową)
7. Teoria wymiany i jej rozwój (m.in. G. C. Homans, Blau)
8. Podejście strukturalno-funkcjonalne w socjologii
9. Teorie interakcjonistyczne – główne orientacje i ich charakterystyka (m.in. Ch. H. Cooley, G. H.
Mead, E. Goffman, H. Garfinkel)
10. Feministyczna krytyka teorii socjologicznej
11. Etnometodologia- jej podstawowe odmiany
12. Koncepcja reprodukcji P. Bourdieu
13. Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa
14. Teoria strukturacji A. Giddensa
15. Teorie postmodernistyczne (ekonomiczne - m.in. J. Urry, kulturowe - J. Baudrillard, Th.
Luckmann, Z. Bauman)
16. Teorie zmiany społecznej
II
17. Podstawowe koncepcje współczesnych społeczeństw ( m.in. koncepcja społeczeństwa ryzyka,
społeczeństwa sieciowego, informacyjnego, konsumpcyjnego)
18. Koncepcje osobowości i tożsamości w różnych ujęciach socjologicznych
19. Koncepcje roli społecznej w socjologii
20. Dezorganizacja społeczna, dewiacje i patologie jako przedmiot badań socjologicznych
21. Nowe ruchy społeczne
22. Globalizacja (wymiar ekonomiczny, kulturowy i polityczny) – lokalizm - glokalizm
23. Dystrybucja władzy w społeczeństwie; koncepcje legitymizacji władzy
24. Organizacje we współczesnym świecie (m.in. krytyczne organizacje społeczne, organizacje
transgraniczne, sieciowe)
25. Rodzina w teoriach socjologicznych (teorie funkcjonalne, feministyczne itd.)
26. Bieda i wykluczenie społeczne
27. Zmiany w systemach pracy
28. Religia we współczesnym świecie
29. Społeczeństwo obywatelskie
30. Rola mediów we współczesnym świecie
31. Kultura masowa a kultura popularna
32. Naród w okresie globalizacji
33. Przemiany więzi we współczesnym społeczeństwie
34. Teorie zaufania i kapitału społecznego
35. Problemy nauk społecznych w świetle raportu Gulbenkiana
36. Paradygmatyczny kontekst metodologii: czy istnieje związek między teorią a kanonem
metodologicznym?
37. Komponent czasu w architekturze teorii socjologicznej
38. Teoria socjologiczna w czasach przyspieszenia historycznego: od paradygmatu do dyskursu
39. Współczesne problemy społeczne
40. Dylematy i paradoksy współczesnego świata
III
41. Podejście ilościowe w badaniach socjologicznych
42. Podejście jakościowe w badaniach socjologicznych
43. Sposoby doboru respondentów do badań
44. Metody badania opinii publicznej. Wady i zalety takich badań
45. Problematyka badania procesów społecznych
46. Zależności przyczynowo-skutkowe w socjologii. Typy badań służące do
wykrywania takich zależności
Zalecana lista lektur do egzaminu z socjologii jako dyscypliny podstawowej (w
zaleceniach mieszczą się również treści wykładowe realizowane w ramach studiów
doktoranckich):
1. J. Szacki - Historia myśli socjologicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ,2002
2. J. H. Turner – Struktura teorii socjologicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005
3. A. Giddens – Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004
4. E. Babbie – Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2006
5. G. Ritzer - Klasyczne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2004
6. D. Silverman – Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007
prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
przewodnicząca I Wydziałowej Komisji
ds. przewodów doktorskich w zakresie socjologii
Download