Socjologia

advertisement
ZAKRES OBSZARÓW TEMATYCZNYCH NA EGZAMIN DYPLOMOWY
Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
dla kierunku Socjologia studia stacjonarne
w roku akademickim 2015/2016
Zagadnienia kierunkowe
1. Ojcowie założyciele socjologii: ich twórczość i wizja nowej dyscypliny naukowej.
2. Charakterystyka i przedstawiciele głównych nurtów socjologii XX wiecznej.
3. Kultura jako obiekt badań socjologii.
4. Społeczeństwo jako byt dynamiczny.
5.
Cechy charakterystyczne społeczeństwa nowoczesnego.
6. Więzi społeczne w ujęciu klasyków socjologii.
7. Klasyczne teorie nierówności społecznych.
Zagadnienia specjalnościowe – SOiZZL
1. Założenia koncepcji aktywizacji i rozwoju lokalnego.
2. Teorie komunikowania interpersonalnego, modele, systemy komunikowania społecznego.
3. Problemy zarządzania w warunkach regionalizacji i globalizacji.
4. Działania organizacji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Konflikty w organizacji.
6. Style kierowania w teoriach.
7. Postawy wobec pracy.
Zagadnienia specjalnościowe – KSiNM
1. Klasyfikacje funkcji mediów we współczesnym świecie.
2. Rola reklamy w życiu współczesnych społeczeństw.
3. Socjologia wizualna – ogólna charakterystyka
4. Kulturowa analiza zjawisk społecznych.
5. Wielokulturowość we współczesnych teoriach socjologicznych.
6. Etniczność i multikulturalizm we współczesnych koncepcjach socjologicznych.
7. Nacjonalizm, antysemityzm, ksenofobia w teorii i badaniach socjologicznych.
8. Społeczeństwo jako symulakrum, koncepcje i krytyka.
Download