ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI NA

advertisement
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI NA KIERUNKU
SOCJOLOGIA I stopnia
Zagadnienia kierunkowe:
1.
Obserwacja socjologiczna i jej typy.
2.
Pojęcie ponowoczesności we współczesnych teoriach socjologicznych.
3.
Charakterystyka najważniejszych elementów teorii Pierre’a Bourdieu.
4.
Charakterystyka najważniejszych elementów myśli Zygmunta Baumana.
5.
Charakterystyka najważniejszych elementów dzieła Floriana Znanieckiego.
6.
Charakterystyka najważniejszych elementów dzieła Stanisława Ossowskiego.
7.
Charakterystyka przemian współczesnego państwa.
8.
Zastosowania psychologii społecznej we współczesnych teoriach socjologicznych.
9.
Podstawy filozoficzne socjologii.
10.
Przydatność antropologii dla socjologii.
11.
Badania ilościowe a badania jakościowe.
12.
Co to jest wiedza naukowa?
13.
Pojęcie wskaźnika i operacjonalizacji w naukach społecznych.
14.
Charakterystyka przemian ładu społecznego na przełomie XX i XXI w. w kręgu
cywilizacji Zachodu.
15.
Czynniki wpływające na kształtowanie się roli społecznej.
16.
Relacje między pojęciami: jednostka - kultura – społeczeństwo.
17.
Myślenie grupowe i polaryzacja grupowa.
18.
Różnice w określaniu celów i metod socjologii przez pozytywizm i socjologię
rozumiejącą.
19.
Koncepcja wspólnoty i stowarzyszenia Ferdinanda Toenniesa a teoria solidarności
mechanicznej i organicznej Emila Durkheima – podobieństwa i odmienności.
20.
Charakterystyka najważniejszych elementów dzieła Georga Simmla.
Zagadnienia specjalnościowe:
Specjalność: Socjologia komunikacji i procesów społecznych
1.
Model procesu komunikacji.
2.
Rodzaje komunikacji i funkcje komunikacji.
3.
Zakłócenia w procesie komunikacji. Przykłady.
4.
Rodzaje grup społecznych.
5.
Więź społeczna i kontrola społeczna. Przykłady.
6.
Pułapka społeczna. Przykład pułapki typu „tragedia wspólnego pastwiska” oraz
„pułapka brakującego bohatera”.
7.
Etapy
ewolucji
środków
komunikowania
według
Tomasza
Gobana-Klasa.
Charakterystyka wybranego etapu.
8.
Strefy dystansu społecznego. Charakterystyka wybranej strefy.
9.
Mechanizmy manipulacji. Rodzaje, przykłady.
10.
Przeobrażenia systemu oświaty w warunkach polskiej transformacji ustrojowej.
11.
Podobieństwa i różnice miedzy procesem mediacji a procesem negocjacji.
12.
Sposoby pokonywania impasu w negocjacjach.
13.
Przebieg konfliktu w grupie o ścisłej strukturze i w grupie o luźnej strukturze w teorii
Lewisa Cosera.
14.
Zasady udzielania prawidłowej porady zawodowej.
15.
Trzy filary funkcjonowania Unii Europejskiej. Programy UE dla młodzieży.
16.
Typy bezrobocia. Definicje i przykłady w kontekście polskiego rynku pracy.
17.
Polska jako kraj imigracyjny: charakterystyka, uwarunkowania i konsekwencje
migracji zagranicznych do Polski.
18.
Feminizacja migracji i jej przyczyny. Przykłady.
19.
Konflikty mimetyczne i ich rozładowywanie - mechanizm kozła ofiarnego w
koncepcji René Girarda.
20.
Zdrowie i choroba (niepełnosprawność) w teorii Talcotta Parsonsa.
21.
Konflikt jako zmiana społeczna w ujęciu Maxa Webera, Karola Marksa oraz Emila
Durkheima.
Zagadnienia specjalnościowe:
Specjalność: Socjologia kultury
1.
Uczestnictwo w kulturze: cechy, typy, uwarunkowania i przemiany.
2.
Główne elementy socjologii kultury Antoniny Kłoskowskiej.
3.
Wpływ
nowych
technologii
komunikacyjnych
i
informacyjnych
na
formy
uczestnictwa w kulturze.
4.
Turystyka jako forma uczestnictwa w kulturze.
5.
Zagadnienia wielokulturowości.
6.
Charakterystyka zjawiska feminizmu.
7.
Płeć biologiczna a płeć kulturowa.
8.
Człowiek stary we współczesnym społeczeństwie.
9.
Różnice i podobieństwa między kulturą masową, popularną, ludową i elitarną.
10.
Naród i kultura narodowa w perspektywie socjologicznej.
11.
Mechanizmy zmian kulturowych i mechanizmy oporu kultury przed zmianami.
12.
Kultura konsumpcyjna: jej cechy, uwarunkowania oraz skutki społeczne i kulturowe.
13.
Czas wolny jako zjawisko historyczne: cechy, uwarunkowania i współczesne
przemiany.
14.
Pamięć zbiorowa, tradycja i historia: różnice i podobieństwa.
15.
Wkład Marii Ossowskiej do socjologii moralności.
16.
Moralność i jej jednostki elementarne.
17.
Czynniki wpływające na moralność. Charakterystyka, przykłady.
18.
Współczesne przemiany obyczajowości prywatnej i publicznej.
19.
Wpływ nowych mediów na życie codzienne i obyczaje.
20.
Dyskryminacja ze względu na płeć. Przykłady.
Download