Tadeusz Popławski PRACA SOCJALNA Pytania egzaminacyjne z

advertisement
Tadeusz Popławski
PRACA SOCJALNA
Pytania egzaminacyjne z socjologii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Definicja, zakres i funkcje socjologii
Miejsce socjologii w naukach społecznych
Socjologia ogólna i socjologie szczegółowe
Metody badań społecznych – ankieta i wywiad
August Comte – pozytywizm, nauki pozytywne i rola socjologii
August Comte - statyka społeczna i dynamika społeczna
Metoda socjologiczna wg „Samobójstwa” E. Durkheima
Solidarność mechaniczna, organiczna i kontraktowa wg
Durkheima
9. Max Weber – działanie społeczne i Verstehen
10.
Max Weber – klasy, stany, typy panowania
11.
Max Weber – religia a gospodarka
12.
Karol Marks – teoria konfliktu i rewolucji
13.
Miasto – rodzaje przestrzeni w mieście
14.
Miasto – historyczny rozwój miast europejskich
15.
Miasto – strefy koncentryczne w miastach amerykańskich
16.
Wieś – typy i rodzaje wsi, chłopi i farmerzy
17.
Wiejskość polska w ujęciu regionalnym
18.
Charakterystyka procesu urbanizacji
19.
Industrializacja i jej skutki dla społeczeństwa
20.
Co to jest globalizacja – społeczeństwo światowe
21.
Mała grupa społeczna – definicje, kryteria, konflikt
międzygrupowy wg Simmela
22.
Więzi społeczne w małych grupach (rodzina, grupy
formalne, grupa towarzyska)
23.
Grupy odniesienia, role i pozycje społeczne, socjometria i
socjogramy
24.
Kultura – definicja, wartości, rodzaje kultury, subkultury
25.
Kultura masowa – od gazety do internetu
26.
Klasy społeczne w historii i obecnie
27.
Stratyfikacja społeczna i nierówności społeczne, kasty,
style życia
28.
Struktura społeczno-zawodowa, prestiż zawodów
29.
Ruchy społeczne i zmiana społeczna
30.
Transformacja społeczna w Polsce po 1989 roku
Download