Konspekt - BazaTematow.pl

advertisement
„Praca jako przedmiot badań
socjologicznych”
Praca jest to celowa działalność, prowadzącą do zaspokojenia potrzeb
ludzkich, mającą użyteczny lub społecznie doniosły charakter, zapewniającą
wykonawcy określoną pozycję społeczną i materialną.
1.Praca i różne jej aspekty:
-
aspekt biologiczny,
biologia określa pracę jako czynności wykonywane przez organy wewnętrzne np. serce,
żołądek, wątrobę itd., a także mięśnie.
-
aspekt ekonomiczny,
praca jest towarem, to co umiemy robić, to co wiemy, nasze zdolności to wszystko
możemy sprzedać.
-
aspekt fizyczny.
to jedna z podstawowych wielkości mechanicznych określająca wartość energii
potrzebnej do przemieszczenia ciała fizycznego.
2. Zarys historyczny socjologii pracy, jej przedstawiciele i kierunki.
F.W. Taylor, F. Gilbreth, H. Emerson, H.l. Grant jako przedstawiciele szkoły
zarządzania naukowego,
Nurt szkoły zarządzania naukowego sprowadzał robotnika do roli jednego elementu z
całości, który wymaga kierowania , ciągłego nadzoru i podejmowania za niego decyzji.
-
M. Weber i H.Fayol jako przedstawiciele szkoły zarządzania
administracyjnego.
Większość ludzi musi być przymuszana, kontrolowana, kierowana, zagrożona karami, aby
dać z siebie należyty wysiłek w kierunku osiągnięcia celów zakładu pracy.
3. Pojęcie socjologii pracy, zagadnienia jakimi się zajmuje.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Ogólne pojęcia definicji pracy, jej podział ze względu na różnorodność form i
jej rodzajów.
Badania społecznych konsekwencji pracy, skutków, społecznego podziału pracy i
rozwoju narzędzi pracy.
Badanie czynników wpływających na motywacje pracowników, na intensywność ich
wysiłków, a zatem wydajność i ogólną produkcję zakładu pracy.
Badanie czynników wpływających na identyfikowanie interesów załogi z interesami
zakładu pracy oraz utożsamianie celów osobistych z celami i wartościami zakładu.
Badanie zjawiska i procesów dezorganizacji systemu społecznego zakładu i wpływ
tych procesów na wykonywanie pracy.
Badanie stosunków między załogą a kierownictwem, cech jakie powinien posiadać
kierownik i co powinien wiedzieć o pracownikach, aby skutecznie nimi kierować.
Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodowych i na
selekcję społeczną.
4. Podział socjologii pracy na funkcje jakie ma do spełnienia:
- funkcja poznawcza,
- funkcja diagnostyczna
- funkcja prognostyczna,
- funkcja socjotechniczna,
- funkcja humanistyczna.
5. Metody badawcze:
- analiza danych,
- eksperyment,
- obserwacja,
- wywiad,
- badania ankietowe,
- pomiar socjometryczny,
- testy.
6.Zarys rozwoju socjologii pracy.
a)Krajem, w którym najbardziej dynamicznie i najbardziej wszechstronnie zaczęła się
rozwijać socjologia pracy, były Stany Zjednoczone.
b)W Polsce propagatorem socjologii pracy był F. Znanieck., Import myśli socjologicznej z
rozwiniętego zachodu popadł na podatny grunt rozwijającego się przemysłu w naszym kraju i
autentycznych potrzeb
społecznych.
Download