Współczesne nurty socjologii - Pedagogika - kolasldz

advertisement
Współczesne nurty socjologii.doc
(11246 KB) Pobierz
Współczesne nurty socjologii
Prof. nazw dr hab. Andrzej Boczkowski
20.02.2013
Zaliczenie: egzamin pisemny (opisówka)
Co to jest socjologia?

rzeczywistość intelektualna;
Socjologia powstała jako usiłowanie zrozumienia dalekosiężnych zmian, jakie
zachodzą w ludzkich społeczeństwach od dwóch – trzech stuleci. Są to zmiany
niekonieczne na wielką skalę.
Niektóre z najważniejszych dokonują się w odniesieniu do najbardziej intymnych i
osobistych właściwości ludzkiego życia.
Jednym z przykładów takich zmian jest upowszechnienie się miłości romantycznej
jako podstawy małżeństwa.
Socjologię można określić jako systematyczne badanie grup i społeczeństw
ludzkich, w szczególności analizę nowoczesnych, uprzemysłowionych systemów
społecznych.
Socjologia należy do rodzin nauk społecznych, obejmującej także historię,
psychologię społeczną, antropologię, ekonomię, nauki polityczne, geografię społeczną.
Podziały między różnymi naukami społecznymi nie są klarowne ani precyzyjne,
wszystkie posiadają pewien zakres wspólnych zainteresowań, pojęć i metod badawczych.
Socjologia poszukuje wyjaśnień dotyczących natury porządku społecznego i
zakłóceń tego porządku.
Poszukiwania te ukierunkowane są zawsze na jakiś system społeczny.
System społeczny jest całokształtem związków (w tym zależności) między ludźmi,
którzy wzajemnie na siebie oddziaływają. Związki te – interakcje – zachodzą zawsze
według pewnych względnie stałych wzorów.
Co to jest społeczeństwo?
Zbiorowość wzajemnie na siebie oddziaływujących osobników zajmująca
określone terytorium na ogół liczna, dzieląca się na różne grupy stała, ,,wieczna”,
samowystarczalna, samoodnawiająca się, posiadająca kulturę.
Różne punkty widzenia na społeczeństwo (aspekty):
1. aspekt demograficzny:
populacja, na ogół wielki zbiór jednostek ludzkich o określonej charakterystyce
2. aspekt grupowy:
składa się z jednostek, jest zintegrowane w pewną całość, nie jest zbiorowością luźną, choć
składa się z różnych elementów
3. aspekt systemowy:
powiązany układ pozycji (statusów) i typowych dla nich ról
4. aspekt strukturalny:
sieć relacji międzyludzkich – nie obiektów, lecz form, schematów odnoszenia się ludzi do
siebie

w społeczeństwie zmodernizowanych – coraz silniejsze są elementy łączące nas z
innymi członkami grupy
Rola społeczna to:
oczekiwane zachowanie, jednostki zajmującej określoną pozycje społeczną.
Idea roli społecznej odwołuje się do teatru i ról odgrywanych przez aktorów na
scenie. W każdym społeczeństwie jednostki odgrywają wiele różnych ról społecznych,
odpowiednio do zróżnicowanych kontekstów ich aktywności.
Pozycja społeczna to:
społeczna tożsamość danej jednostki w określonej grupie lub w społeczeństwie.
Może mieć charakter bardzo ogólny (tak jak pozycje społeczne związane z rolami
poszczególnych płci) lub bardzo specyficzny (jak to jest w przypadku pozycji
zawodowych).
5. aspekt aktywistyczny (interakcjonalistyczny):
konglomerat wzajemnie zorientowanych działań jednostek
6. aspekt kulturalistyczny
matryca podzielonych przez zbiorowość znaczeń, symboli i reguł oddziałującej na ludzkie
działania
7. aspekt zdarzeniowy (polowy)
nieustająco zmiennie, płynne pole, pełne zdarzeń społecznych; w polu tym zbiorowości
jednostki podejmują wobec siebie nawzajem kulturowo wyznaczone i strukturalne
ukierunkowane działania i w toku tego procesu wytwarzają grupy systemy społeczne,
strukturę społeczną i kulturę stanowiące z kolei kontekst dla przyszłych działań.
!!!!!! Społeczeństwo w tym ujęciu nie istnieje, lecz ciągle na nowo ,,staje się”.

społeczeństwo jako przestrzeń, w której różne rzeczy ciągle dzieją się (czasami
przez ludzi nie są dostrzegane, obserwowalne);

abstrakcyjna przestrzeń, nieskończona liczba wymiarów;

społeczeństwo nie rozwija się linearnie, jest w ciągłym ruchu;

teorie konstruktywizmu społecznego;

tworzenie kolejnych wersji życia społecznego;
27.02.2013
Badania socjologiczne zwracają uwagę na ścisłe związki między chorobą a nierównością.

relacje statystyczne – położenie klasowe wpływające na stan zdrowia ludności

rodzina w socjologii – grupa pierwotna (drugą jest grupa koleżeńska)

rodzina zawsze pewni te same funkcje.
Pole zdarzeń:

społeczeństwo jest nieustająco zmiennym, płynnym polem wypełnionym przez
zdarzenia społeczne;

w polu tym jednostki i zbiorowości podejmują wobec siebie kulturowo wyznaczone
i ukierunkowane strukturalne działania;

w toku tego procesu tworzą się i ulegają modyfikacjom grupy, systemy społeczne,
struktury społeczne i kultury;

wszystkie wytworzone i modyfikowane elementy życia społecznego stanowią
kontekst dla przyszłych pokoleń

nurt pozytywistyczny – społeczeństwo na wzór życia przyrodniczego;

nurt interakcjonalistyczny – społeczeństwo jako interakcje między ludźmi
(socjologia interpretatywna);
Socjologia jest dziedziną refleksji o ważnych implikacjach praktycznych. Może
przyczyniać się do wzrostu społecznego krytycyzmu i praktycznych reform społecznych
poprzez:

lepsze zrozumienie określonego zestawu okoliczności społecznych, co daje
większą szansę na kontrolowanie tych okoliczności;

powiększenie wrażliwości kulturowej, co umożliwia oparcie działań o charakterze
politycznym na uświadomieniu sobie istnienia różnych (często rozbieżnych)
wartości kulturowych;

badanie zamiennych i niezamiennych konsekwencji przyjęcia określonych
programów politycznych;

funkcję ,,oświatową” (czy ,,oświeceniową”) oferując grupie i jednostkom coraz
więcej możliwości zmiany warunków życia.
Auguste
Comte,
nazywany "ojcem socjologii"
oraz
Herbert
Spencer
byli
najwybitniejszymi wśród pierwszych socjologów, którzy rozwinęli w tej nauce
perspektywę ewolucjonistyczną.
Inne wielkie nazwiska socjologii XIX i początków XX wieku w Europie, to

Emil Durkheim

Karol Marks

Max Weber

nie istnieją trwałe prawa społeczne, lecz jedynie tendencje
Max Weber:

rozumienie znaczeń symboli, sensów lidzkich działań (i znalezienie w tym prawa);

verstehen – procedura umożliwiająca poznanie subiektywnych znaczeń i sensów
nadawanych różnym zjawiskom oraz procesom społecznym poprzez działające
jednostki.
Florian Znaniecki:

treść tego, co obserwujemy zawsze jest ustanawiane w odniesieniu do społecznie
uwarunkowanych doświadczeń
Połowa XX wieku:

nauki społeczne posiadają szereg specyficznych cech w porównaniu z naukami
przyrodniczymi.
S. Ossowski:
,,Wydaje mi się, że należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:
1. z dawna zaobserwowany wpływ rezultatów badań na rzeczywistość, do której
wnioski z badań mają się odnosić;
2. bezpośredni wpływ samych czynności badawczych na badaną rzeczywistość;
3. konflikt pomiędzy postulatem systematyczności badań i postulatem ubiegania się o
wnioski ogólne, nie ograniczone wyznacznikami historycznymi;
4. konflikt pomiędzy ogranicza się do metod standaryzowanych a miarodajnością
wskaźników i subtelnością problematyki;
5. udział dośw. Wewnętrznego w praktyce badawczej”.
Cztery główne modele intelektualne
w socjologii:
•
ewolucjonizm;
•
model konfliktowy;
•
strukturalny funkcjonali...
Plik z chomika:
kolasldz
Inne pliki z tego folderu:
Adamski Socjologia małżeństwa i rodziny.rar (12186 KB)
Uta Frith - Autyzm wyjaśnienie tajemnicy.pdf (137443 KB)
 Tadeusz Pilch Zasady badań pedagogicznych.pdf (129275 KB)
 Być rodzicem we współczesnej Polsce. Sikorska.rar (74595 KB)
Albert Wojciech Maszke - Metody i techniki badań pedagogicznych.pdf (53446 KB)



Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin


Strona główna
Aktualności
Galeria
Prywatne





Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download