SOCJOLOGIA – ROK I

advertisement
SOCJOLOGIA – ROK I
1. Jednostka odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu:
Zakład Zdrowia Publicznego UMB
2. Kierownik Zakładu:
Dr hab. Andrzej Szpak
3. Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu:
Mgr Agnieszka K. Choińska
4. Wymiar godzinowy przedmiotu:
•
Semestr
–I
•
Wykłady
– 15
•
Ogółem
– 15
ECTS - 2
5. Forma zakończenia przedmiotu:
Obecność na zajęciach oraz zaliczenie kolokwium pisemnego
6. Cel nauczania:
Celem kształcenia jest przygotowanie do korzystania z dorobku nauk społecznych
(behawioralnych), zapoznanie z metodologią badań socjomedycznych, zaznajomienie
z metodami i technikami oraz procedurami badawczymi, zapoznanie z tendencjami z
socjologii medycyny.
7. Formy nauczania: Wykłady
8. Program nauczania:
WYKŁADY:
Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie nauki, teorie socjologiczne i ich
przedstawiciele. Teorie jednostki i społeczeństwa. Tworzenie się osobowości i
tożsamości społecznej. Proces socjalizacji. Socjologiczne pojęcie zdrowia i choroby.
Funkcjonalizm i Interakcjonizm. Kultura: wartości i normy społeczne.
Wielokulturowość i etnocentryzm. Przenikanie kultur i problemy zdrowia. Struktura
społeczna. Rodzaje struktur. Interakcja społeczna. Interakcja podczas wykonywania
ról społecznych. Poznanie społeczne. Komunikacja społeczna i komunikacja z
pacjentem. Pojęcie dewiacji społecznej. Rodzaje dewiacji. Choroba jako dewiacja.
Kulturowe problemy starości i opieki społecznej.
9. Literatura:
1. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2003, PWN
2. Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby,
Wydawnictwo UJ, Kraków 2000
3. Barański J., Piątkowski W., Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii
medycyny, ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2002
Download