PodstawySocjologii_syllabus

advertisement
dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Zakład Makrosocjologii Współczesnej
Instytut Socjologii
Bud. Collegium Civitas, pok. 341
Konsultacje: wtorek 10.00 – 11.00, czwartek, 10.00 – 11.00
Email: [email protected]
Podstawy socjologii
Socjologia, lic. I rok
Rok akademicki 2015/2016
Semestr I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Socjologia i społeczeństwo – zagadnienia definicyjne
Kultura i społeczeństwo
Kontekst: demografia, klimat, ekonomia, polityka
Tożsamość społeczna i osobowość społeczna
Jednostka i interakcje społeczne
Jednostka w społeczeństwie – tradycja niemiecka i francuska
Mała grupa społeczna
Miasto i małe miasto
Instytucje społeczne
Nierówności społeczne
Nacjonalizm i naród
Państwo i polityka
Społeczeństwo obywatelskie
Usieciowienie społeczeństwa
Podsumowanie zajęć
Semestr II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Wielka transformacja
Społeczeństwo informacyjne
Ponowoczesność
Postfordyzm, późna nowoczesność
Globalizacja
Cywilizacje
Wielokulturowość
Mobilność, migracje i transmigracje
Media i komunikowanie społeczne
Socjologia codzienności
Praca
Ciało i cielesność w społeczeństwie
Postkolonializm w socjologii
Podmiotowość ludzi i społeczeństw
Podsumowanie zajęć
Literatura:
Bauman Z., Socjologia, Poznań 1996.
Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1988.
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
Jasińska – Kania A., Nijakowski L. M., Szacki J., Ziółkowski M. (wyb.), Współczesne teorie
socjologiczne, t. 1-2, Warszawa 2006.
Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, Poznań 2004.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008.
Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.
Śpiewak P., Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Warszawa 2006.
Turner J., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998.
Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2004.
Encyklopedia Socjologii, t. 1-4, Warszawa 1998-2002.
Warunki zaliczenia przedmiotu:
I semestr: aktywność podczas zajęć
II semestr: aktywność podczas zajęć, zaliczenie egzaminu
Download