Kierunek: Socjologia

advertisement
Kierunek: Socjologia (niestacjonarne)
Studia licencjackie dzienne
W – wykład, Ć – ćwiczenia, K – konwersatorium
E – egzamin, Z – zaliczenie, P – zaliczenie na prawach egzaminu
Ilość
Forma
Przedmiot
godzin/pkt.
Zaliczenia
ECTS
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Semestr studiów
W
Język obcy
Informatyka
Filozofia
Geografia społeczna
Wstęp do nauk politycznych
Logika
Ochrona własności
intelektualnej
SUMA
E3
P1
E1
E2
Z1
Z1
Z1
150/5
30/2
30/3
18/3
18/2
18/2
9/1
273/18
I
Ć
K
W
30
30
II
Ć
K
W
III
Ć
30
30
18 30
30
K
30
18
18
9
9
9
75
60
30
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Wstęp do socjologii
Antropologia kulturowa
Struktury społeczne
Procesy społeczne
Psychologia społeczna
Współczesne społeczeństwo
polskie
Historia myśli społecznej i
socjologicznej
Mikroekonomia
Makroekonomia
SUMA
E
E
E
E
E
Z
1
2
2
3
1
3
60/7
30/4
60/7
30/4
30/3
45/4
30
E2
90/9
30
15
E1
E2
30/3
30/3
405/44
15
15
129
24
15
30
15
30
15
9
15
9
30
30
15
15
15 15
75 60
45 15 15
W
IV
Ć
K
W
V
Ć
K
W
VI
Ć
K
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Przedmiot
Forma
Zaliczenia
Semestr studiów
Ilość godzin
I
W
Statystyka
Metodologia badań
społecznych
Metody badań ilościowych
Metody badań jakościowych
Komputerowa analiza danych
Demografia – procesy
ludnościowe
Etyka w socjologii
Projekt badawczy –
przygotowanie, realizacja,
aplikacja
Współczesne teorie
socjologiczne
Socjologia kultury
Socjologia miasta
Socjologia problemów
społecznych
Patologie społeczne
Ekonomia społeczna
SUMA
Ć
II
K
W
Ć
III
K
W
Ć
15
15
15
15
30
30
E3
E2
30/3
18/4
E3
E3
P4
45/5
45/5
30/3
Z2
18/2
9
9
Z2
18/3
9
9
Z4
9/1
E4
60/9
15
15
Z3
Z3
Z3
18/2
18/2
18/2
9
9
9
9
9
9
Z3
Z1
18/2
18/2
363/47
9
9
96
126
9
IV
K
W
Ć
9
30
9
9
15
15
15
54
9
36 36
V
K
W
Ć
VI
K
W
Ć
K
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE – Specjalność: Problemy społeczne
Przedmiot
Forma
Zaliczenia
Semestr studiów
Ilość godzin
I
Podstawy prawa
E4
Zmiana społeczna i problemy
E4
społeczne
Polityka społeczna
Z5
Ruchy i nierówności
Z5
społeczne
Socjologia organizacji
Z4
Praca socjalna
E5
Konflikty, negocjacje,
E5
socjotechnika
Cywilizacje, religie i procesy
kulturowe współczesnego
E4
świata
Komunikacja społeczna
Z6
Style życia
Z6
Seminarium dyplomowe
Z6
Wykłady do wybory – 4
Z 5, Z 6
przedmiotów po 30 godz.
SUMA
Liczba egzaminów/ razem liczba godzin
18/3
II
III
9
IV
9
18/3
9
9
V
18/2
9
18/2
18
18/2
30/4
9
30
18/2
18/2
36/10
15
15
15
15
15
9
9
12
72/4x2=8
339/64
26/1500
9
9
30/3
45/4
VI
12
36
57
5/375
5/300
4/357
54
4/210
93
9
9
12
36
51
5/174
54
30
2/84
PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE – Specjalność: Studia miejskie
Przedmiot
Forma
Zaliczenia
Semestr studiów
Ilość godzin
I
Społeczna historia miast i
E4
procesów urbanizacji
Gospodarka miasta
Z4
Procesy metropolizacji
Z6
Podstawy teoretycznoE4
empiryczne analizy miast
Morfologia miasta
Z5
Społeczności miejskie
E5
Kultura miejska
E5
Społeczne problemy miasta i
E5
ich rozwiązywanie
Marketing miasta
Z5
Polityka mieszkaniowa
E6
Planowanie przestrzenne i
Z5
urbanistyczne
Podstawy prawa
E4
Współrządzenie miastem
Z6
Seminarium dyplomowe
Z6
Wykłady do wybory – 4
Z 5, Z 6
przedmiotów po 30 godz.
SUMA
Liczba egzaminów/ razem liczba godzin
II
III
IV
18/3
9
18/2
18/2
18/3
18
V
9
18
9
9
18/2
18/3
18/3
9
18
9
30/4
30
18/2
18/3
9
18/2
9
9
9
9
18
18/3
18/2
36/10
9
9
9
9
12
72/4x2=8
372/64
25/1515
VI
12
36
45
5/375
5/300
4/357
39
4/183
120
9
12
36
48
5/198
81
21
2/102
Download