Teorie stratyfikacji społecznej

advertisement
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU SOCJOLOGIA
1. Pojęcie społeczeństwa. Typy społeczeństw
2. Teorie stratyfikacji społecznej
3. Pojecie zmiany społecznej w podstawowych orientacjach metodologicznych socjologii
4. Ruchy społeczne
5. Społeczeństwo obywatelskie
6. Integracja – dezintegracja społeczna
7. Władza, panowanie, przywództwo
8. Instytucje społeczne – system polityczny, pokrewieństwo, małżeństwo, rodzina, religia
9. Czynniki demograficzne w procesach dynamiki społecznej
10. Rynek pracy
11. Dynamika i zróżnicowanie dochodów, procesy marginalizacji społecznej
12. Wspólnota: klasyczne i współczesne koncepcje wspólnoty
13. Urbanizacja – współczesne przemiany przestrzeni zurbanizowanych
14. Socjologiczne pojęcie kultury
15. Kultura organizacyjna
16. Typy grup społecznych
17. Język i procesy komunikacji w grupach społecznych
18. Procesy socjalizacji
19. Postawy i zmiana postaw
20. Szkoły i kierunki antropologii kulturowej
21. Socjologiczny pozytywizm – A.Comte.
22. Socjologia historyczna A. de Tocqueville’a
23. Socjologiczny ewolucjonizm
24. G. Simmela koncepcja „socjologii formalnej”
25. Socjologia rozumiejąca M. Webera
26. Koncepcje socjologiczne F. Znanieckiego
27. Szkoła Chicagowska i jej socjologia empiryczna
28. Socjologia humanistyczna
29. Teoria modernizacji
30. Teoria funkcjonalna
31. Teoria konfliktu
32. Teoria wymiany
33. Interakcjonizm symboliczny
34. Etapy procesu badawczego
35. Badania reprezentacyjne – próba, rodzaje prób, metody doboru próby
36. Kwestionariusz ankiety i jego struktura
37. Techniki badań jakościowych
38. Polska w Unii Europejskiej – wyzwania i szanse
39. Współczesne problemy etyczne socjologii – co i jak wolno badać, granice eksperymentu
naukowego
40. Socjologia a zarządzanie
41. Socjologia wiedzy
42. Filozofia społeczna a socjologia
Download