Przedmiot: Zagadnienia promocji zdrowia i socjologii medycznej

advertisement
rok akademicki 2015/2016
Przedmiot: Zagadnienia promocji zdrowia i socjologii medycznej
Prowadzący: dr Mieczysław Juda
[email protected]
Ilość godzin: 15
Forma zajęć: wykład
Cele operacyjne: dostarczenie studentom wiedzy o społecznych, prawnych
i ekonomicznych uwarunkowaniach zdrowia i choroby jako
społecznie wytwarzanych konstruktach oraz zasadach kształtowania
postaw prozdrowotnych
Warunki zaliczenia: wysłuchanie wykładu i pozytywny wynik końcowego testu
zaliczeniowego
Treści nauczania: 1.Socjologia, socjologia zdrowia, socjologia medycyny.
2.Socjologiczne teorie zdrowia i choroby.
3.Medycyna a społeczeństwo (socjologia ciała, zdrowie a starość).
4.Edukacja zdrowotna – podstawy teoretyczne i metodyczne.
5.Działania z zakresu promocji zdrowia w kształtowaniu
świadomych postaw prozdrowotnych.
6. Sposoby monitorowania i promowania zdrowia.
7.Aktualne możliwości finansowania promocji zdrowia.
8.Promocja zdrowia w Unii Europejskiej i szanse jej realizacji według unijnych zasad w Polsce.
Bibliografia: 1. A.Andruszkiewicz, M.Banaszkiewicz, Edukacja zdrowotna,
Warszawa 2010,
2. A.Jopkiewicz, Auksologia a promocja zdrowia, Warszawa 2010,
3. B.Jacennik, Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie
zdrowia, Warszawa 2010,
4. J.Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wybrane zagadnienia,
Warszawa 2011,
5. A.Giddens, Socjologia, Warszawa 2008,
6. J.H.Turner, Socjologia. Koncepcja i ich zastosowanie, Poznań 1998,
7. T.Parsons, System społeczny, Kraków 2009,
8. M.Sokołowska, Socjologia medycyny, Warszawa 1986,
9. H.Jakubowska, Socjologia ciała, Warszawa 2009.
Download