Socjologia - Aleksandra Piekarska

advertisement
Socjologia – ćwiczenia
(Studia zaoczne)
Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Piekarska
Zawartość przewodnika:
I.
Socjologia i jej obszar badań.
1 Cele badawcze socjologii a problemy praktyczne
2 Pojęcie społeczeństwa jako kategorii analitycznej
3 Rodzaje zbiorowości społecznych i ich właściwości
Literatura:
Sztompka Piotr (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków
Turner J. H., (1994) Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowania, Zysk, Poznań
II.
Człowiek jako istota społeczna
1. Społeczne tworzenie jednostki
2. Socjalizacja – charakterystyka
3. Rodzaje socjalizacji
4. Mechanizmy socjalizacji
5. Efekt socjalizacji
Literatura:
Turner J. H., (1994) Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowania, Zysk, Poznań
Kłoskowska A. Człowiek poza społeczeństwem [w:] Materiały do nauczania psychologii s. 737 – 760, PWN, W-wa
Bardwick A., Douvan E. Ambiwalencja. Socjalizowanie kobiet w: Red. Hołówka, Nikt nie rodzi się kobietą
Berger P. Luckmann T. (1983) Społeczne tworzenie rzeczywistościPIW Warszawa
III.
Teoria roli społecznej
1. Koncepcja roli społeczne w socjologii
2. Analiza roli formalnej i nieformalnej
3. Oznaki roli
4. Trudności w pełnieniu roli
5. Proces interakcji społecznej
Literatura:
Turner J. H., (1994) Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowania, Zysk, Poznań
Łoś Maria (2002) Role społeczne w nowej roli w: Machaj red. Małe struktury społeczne 93-105
Sposób zaliczenia:
Pisemne kolokwium zaliczeniowe obejmujące zagadnienia zawarte w konspekcie oraz aktywny udział w dyskusjach
problemowych na zajęciach.
Pytania kontrolne
1. Dlaczego mówi się, że socjologia jest nauką młodą
2. Jakimi zagadnieniami zajmuje się socjologia
3. Jak wykorzystywana jest praktycznie wiedza socjologiczna
4. Co to znaczy społeczeństwo
5. Co to jest proces socjalizacji
6. Jakie mechanizmy wykorzystuje socjalizacja
7. Jakie znasz rodzaje socjalizacji, czym się różnią
8. Efekty socjalizacji
9. Wyjaśnij pojęcie roli społecznej, scharakteryzuj wybrane własne role
10. Opisz trudności pełnienia roli
11. Co to są oznaki roli
12. Jak jednostka przystosowuje się do roli
1
Download