Socjologia wsi i miasta

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Socjologia wsi
Poziom kształcenia: studia I stopnia/forma studiów: stacjonarne
Kierunek/rok studiów/semestr: Socjologia/I/1
Forma zajęć*: wykład
Liczba godzin: 15
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr Andrzej Pilichowski
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia): (co student powinien,
znać, umieć, uzupełnić itp.)
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:
1.1. Zdefiniować pojęcia: tradycyjny układ życia wiejskiego, deagraryzacja i ruralizacja,
urbanizacja i kontrurbanizacja, obszar wiejski i „wiejskość”
1.2. Objaśnić rozwój socjologii wsi oraz ukazać mechanizmy przemian wsi i rolnictwa w
warunkach społeczeństwa przemysłowego (deagraryzacja, komercjalizacja)oraz w dobie globalizacji
1.3. scharakteryzować związki, relacje, prawidłowości charakterystyczne dla trzech dynamik
rozwoju wsi i rolnictwa industrialnej, postprodukcjonistycznej oraz rozwoju zrównoważonego (z
zaakcentowaniem znaczenia roli wiedzy w rozwoju wsi).
2. Umiejętności:
W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien umieć
2.1. Samodzielnie analizować I interpretować zmiany zachodzące w społecznościach wiejskich (w tym
w gospodarstwach rodzinnych) w warunkach modernizacji oraz w dobie globalizacji.
2.2. Wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii wsi i obszarów wiejskich. do analizy procesów
społecznych zachodzących na polskiej wsi i w rolnictwie ( w kontekście zmian zachodzących na
obszarach wiejskiej Europy).
2.3. Prognozować procesy i zjawiska społeczne dotyczące wsi i rolnictwa odwołując się do wyżej
wskazanych trzech dynamik rozwojowych.
3. Postawy/Kompetencje:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi zdiagnozować sytuację i dzięki temu umie
uczestniczyć (posiadając wiedzę, rozumiejąc sytuację) w przygotowaniu projektów społecznych
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA: (szczegółowy program zajęć, z rozpisaniem na tematykę poszczególnych
spotkań)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Geneza socjologii wsi oraz tradycyjny paradygmat socjologii wsi (socjologia deskryptywna,
idee kontinuum wiejsko-miejskiego- socjologia wsi wiedzą o urbanizacji, koncepcja systemu
życia wiejskiego).
Trzy dynamiki rozwoju wiejskiego (za Terry Marsdenem): rolno-przemysłowa, postprodukcjonistyczna oraz rozwoju wiejskiego i ich charakterystyka.
Nowy konsumpcjonizm. Społeczne funkcje konsumpcji żywności, praktyki konsumpcji,
społeczna rola konsumentów. Ryzyko nowoczesności.
Rolnictwo i obszary wiejskie w dobie globalizacji.
Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich; rola wiedzy i innowacji.
Od socjologii wsi do socjologii obszarów wiejskich?
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
pisemny test zaliczeniowy.
Przykładowe pytania:
1.W. Thomas i J. Chałasiński są autorami dzieła: Chłop polski w Europie i Ameryce
TAK - NIE
2.Proszę wymienić–za Rogersem - pięć kategorie użytkowników innowacji:
a/__________________________b/______________________________
c/__________________________d/______________________________e/__________________
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. Bukraba-Rylska I.,2008, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN
2. Gorlach, K., 2004, Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”
Uzupełniająca:
1.
Adamski,T., Dzwonkowska,K., Gorlach,K., Pilichowski,A., Starosta,P., 2007, Wiedza w rozwoju
zrównoważonym wsi. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
2. Handbook of Rural Studies, 2006, ed. Paul Cloke, Terry Marsden, Patrick Mooney, SAGE
(wybór).
3. Raport „Wieś polska 2010” www.fdpa.pl
* np. wykład, konwersatorium, ćwiczenia laboratoryjne, ćw. terenowe
Download