Sylabus przedmiotu: Socjologia kultury

advertisement
Sylabus przedmiotu: Socjologia kultury
1.
Nazwa przedmiotu
2.
Kod przedmiotu
3.
Typ przedmiotu
Obowiązkowy
4.
Grupa treści kształcenia
Grupa treści podstawowych
5.
Rok studiów i semestr
II-III r. 2 semestry (stacjonarne); II r. 1 semestr
(niestacjonarne)
6.
Liczba punktów ECTS
6
7.
Metody nauczania i formy zajęć
Konwersatorium/ Wykład
8.
Język wykładowy
Polski
9.
Imię i nazwisko osoby prowadzącej
wykład/egzaminującej/koordynatora
przedmiotu
Dr Magdalena Matysek-Imielińska
10.
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzących przedmiot
Dr Magdalena Matysek-Imielińska
11.
Wymagania wstępne
Wstęp do kulturoznawstwa, Antropologiczne
podstawy kulturoznawstwa
12.
Zamierzone efekty kształcenia
Student zna miejsce socjologii wśród nauk
humanistycznych i społecznych, rozumie specyfikę
socjologii ogólnej (przedmiot, język, metoda) oraz
potrafi definiować przedmiot socjologii kultury i
odróżnić go od przedmiotu refleksji kulturoznawczej.
a) wiedza (treści merytoryczne)
Socjologia kultury
Mgr Mateusz Jańczyk
Student posiada umiejętność odróżniania
socjologicznej refleksji od wiedzy potocznej o
społeczeństwie, potrafi scharakteryzować podstawowe
pojęcia socjologii ogólnej: obiektywność,
intersubiektywność, internalizacja, eksternalizacja,
socjalizacja. Potrafi omówić proces społecznego
tworzenia rzeczywistości oraz rozpoznać rolę jednostki
w tym procesie. Potrafi wskazać i rozróżnić tożsamość
jednostki od tożsamości społecznej oraz obiektywną
tożsamość od poczucia tożsamości. Student zna i
potrafi scharakteryzować podstawowe problemy
kultury współczesnej, jak np. problemy społeczeństwa
ryzyka, płynnej nowoczesności, odindywidualizowanie
społeczeństwa, potrafi wskazać i podjąć krytyczną
analizę współczesnych definicji wspólnot porównując
je do definicji klasycznych, podjąć empiryczne badanie
współczesnej wspólnoty analizując je za pomocą
teoretycznych kategorii. Student potrafi sformułować
problem wykluczenia społecznego oraz
scharakteryzować kategorię obcości w historii myśli
społecznej.
Student zna i odróżniania socjologiczne definiowanie
kultury i społeczeństwa oraz rozumie metody analizy
kultury współczesnej właściwe interpretacji
socjologicznej
b) umiejętności
Rozumie i umie posługiwać się językiem socjologii
oraz rozpoznaje teorie właściwe socjologii kultury,
rozróżnia elementarne umiejętności badawcze (stawia
problemy badawcze, formułuje tezy, weryfikuje je),
potrafi scharakteryzować i posługiwać się
podstawowym kategoriami teoretycznymi
charakterystycznymi dla socjologii kultury (kultura
symboliczna, habitus, tożsamość, aktor społeczny,
społeczna definicja sytuacji).
c) kompetencje personalne (postawy)
Ma świadomość ciągłego rozwoju swojej wiedzy,
rozumie konieczność wychodzenia poza potoczne
myślenie o życiu społecznym, dostrzega i rozumie
etyczne problemy związane w socjologicznym
myśleniem o świecie
13.
Metody sprawdzenia osiągnięcia
zamierzonych efektów
Ocena aktywności studenta, pozwalająca na bieżąco
określić stopień rozumienia problemu i umiejętności
analityczne; ocena pracy pisemnej, aby określić sposób
formułowania problemu, stawiania tezy i sposobu
argumentacji oraz weryfikacji oraz krytycznego
myślenia. Egzamin pozwalający ocenić zdolność
formułowania myśli krytycznych, analitycznych i
porównawczych
14.
Spis zalecanych lektur
P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa,
2002,
P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie
rzeczywistości, Warszawa, 1985
E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej,
Warszawa, 2000,
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „ja” i
społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
Warszawa, 2002
S. Lash, C. Lury, Global Culture Industry, Malden,
2007
B. Latour, Reassembling the Social:An Introduction to
Actor-Natwork-Theory, Oxford University Press,
Oxford-New York, 2007
M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w
społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa, 2008,
G. Simmel, Obcy, (w:) Socjologia tegoż, lub (w:) Most
i drzwi. Eseje. Warszawa, 2006
A. Schütz, Obcy. Esej z zakresu psychologii
społecznej,(w:) tegoż O wielości światów, Kraków
2008,
Download