KARTA KURSU

advertisement
KARTA KURSU
Kierunek: historia, studia stacjonarne 1 stopnia, rok 1, semestr 2
Nazwa
Podstawy socjologii i ekonomii
Nazwa w j. ang.
Basics of sociology and economy
Kod
Punktacja ECTS*
Koordynator
Dr Alla Karnaukh
3
Zespół dydaktyczny
Dr Alla Karnaukh
Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i problemami socjologii, wyposażenie
ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania perspektywy socjologicznej w oglądzie
rzeczywistości społecznej i relacjach międzyludzkich. W ramach kursu omówione zostaną zagadnienia
funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, zróżnicowania społecznego, zmian społeczno-kulturowych, a
także ekonomicznych podstaw życia społecznego. W toku kursu zostanie również zwrócona uwaga na
kwestie związane ze społeczeństwem współczesnym i jego najważniejszymi problemami. W efekcie kurs
poszerza umiejętności społeczne studentów, pomaga w zrozumieniu podstawowych zasad funkcjonowania
w społeczeństwie, zrozumienia wielu aspektów złożoności świata oraz pomaga w obiektywnej jego ocenie.
Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy
Brak
Obiektywna ocena rzeczywistości społecznej oraz zmysł obserwacji
Brak
Efekty kształcenia
1
Efekt kształcenia dla kursu
Wiedza
W01 Student ma podstawową wiedzę z zakresu
socjologii ogólnej
W02 Student posiada wiedzę na temat najważniejszych
procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem
człowieka w społeczeństwie
W03 Student wie, na czym polegają zależności pomiędzy
działaniami społecznymi a kształtowaniem się
społeczeństwa i całości społeczne.
W04 Student posiada wiedzę dotyczącą przemian
społecznych i kulturowych współczesnego społeczeństwa
i ich wpływu na człowieka i relacje pomiędzy ludźmi
Efekt kształcenia dla kursu
Umiejętności
U01 Student potrafi prowadzić konstruktywną dyskusję
na tematy społeczne
U02 Student potrafi analizować i opisywać zjawiska i
procesy społeczne oraz ukazywać ich konteksty
U03 Student potrafi samodzielnie opisywać zjawiska
społeczne w oparciu o terminologię socjologiczną
Efekt kształcenia dla kursu
Kompetencje
społeczne
K01 Studenci lepiej rozumieją podstawowe zasady
funkcjonowania w społeczeństwie
K02 Studenci potrafią obiektywnie wyjaśniać i oceniać
rzeczywistość współczesnego świata
K03 Studenci zabierają głos w dyskusji na temat
głównych problemów socjologii, potrafią uzasadnić swoje
zdanie, szanują opinie innych.
Odniesienie do efektów
kierunkowych
K_W01, K_W02,
KW_10, K_W16,
K_W19, K_W21, K_W22
Odniesienie do efektów
kierunkowych
K_U03, K_U04, K_U05,
K_U10, K_U16,
Odniesienie do efektów
kierunkowych
K_K06, K_K11, K_K12,
K_K13
Organizacja
Forma zajęć
Wykład
Ćwiczenia w grupach
2
(W)
Liczba godzin
A
K
L
S
P
E
30
Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia prowadzone metodą wykładu z elementami dyskusji
W01
W02
W03
W04
U01
U02
U03
K01
K02
K03
Kryteria oceny
Inne
Egzamin
pisemny
Egzamin
ustny
Praca
pisemna
(esej)
Referat
Udział w
dyskusji
Projekt
grupowy
Praca
laboratoryjn
a
Projekt
indywidualn
y
Zajęcia
terenowe
Ćwiczenia
w szkole
Gry
dydaktyczn
e
E – learning
Formy sprawdzania efektów kształcenia
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Udział w dyskusji
Zaliczenie końcowe
Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Czym jest socjologia?
Socjologia jako nauka. Powstanie i rozwój socjologii. Pojęcie wyobraźni socjologicznej; pojęcie
życia społecznego
2. Kultura i jej rola w życiu społecznym
Zmiana społeczno-kulturowa: klasyczne teorie rozwoju społecznego; typy społeczeństw (M.
Weber); teorie modernizacji; ruchy społeczne
3. Człowiek w społeczeństwie
Interakcje społeczne; socjalizacja i jej wpływ na kształtowanie osobowości i tożsamości; kontrola
społeczna, zagadnienia konformizmu i dewiacji
4. Zbiorowości społeczne
3
Pojęcie zbiorowości społecznej; kształtowanie się grupy społecznej; rodzaje grup społecznych;
zagadnienie więzi społecznej.
Instytucje i organizacje społeczne. Biurokracja
5. Podziały społeczne
Zróżnicowania społeczne i ruchliwość społeczna
Klasy, stratyfikacja i nierówności
6. Zagadnienia władzy, przywództwa i wpływu społecznego
Systemy polityczne
7. Naród. Podstawowe dylematy
8. Praca i życie gospodarcze
9. System edukacyjny. Komunikowanie i media
10. Człowiek w przestrzeni społecznej
11. Globalizacja i jej wpływ na życie społeczne
Zagadnienia zmiany społecznej
12. Podsumowanie. Kolokwium zaliczeniowe
Wykaz literatury podstawowej
A.Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa 2006
B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002
Wykaz literatury uzupełniającej
P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2006
P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 2004
J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1966
W. Morawski, Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, PWN, Warszawa 2001
J. Szacki. Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002
E. Gellner, Narody i nacjonalizm, PWN, Warszawa 1991
P. Sztompka, Socjologia zmiany społecznej, Kraków 2010
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi
Ilość godzin pracy studenta
30
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
30
Lektura w ramach przygotowania do zajęć
4
bez kontaktu z
prowadzącymi
Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu
30
Ogółem bilans czasu pracy
90
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
3
5
Download