Socjologia

advertisement
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:
Nazwa w języku angielskim:
Język wykładowy:
Socjologia
Sociology
Język polski
Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:
Jednostka realizująca:
Administracja
Instytut Zarządzania i Marketingu
Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):
obowiązkowy
Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):
pierwszego stopnia
Rok studiów:
Semestr:
I
1
Liczba punktów ECTS:
3
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:
dr Monika Jasińska
Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:
dr Monika Jasińska
Założenia i cele przedmiotu:
1. zapoznanie z językiem pojęć charakterystycznym
dla socjologii, przedmiotem zainteresowań oraz
podstawowymi mechanizmami funkcjonowania
życia społecznego;
2. nabycie
wiedzy
z
zakresu
rozumienia
podstawowych
zagadnień
związanych
z
funkcjonowaniem
jednostki
w
strukturach
społecznych, budowania relacji społecznych,
umiejętności dostrzegania zależności między
czynnikami kształtującymi życie społeczne;
3. nabycie umiejętności dostrzegania i wyjaśniania
podstawowych zjawisk oraz procesów w życiu
społecznym oraz zapoznanie ze sposobami
poznawania otoczenia i określania jego wpływu
na zachowania jednostek, grup i organizacji;
4. nabycie
podstawowej
umiejętności
diagnozowania zachowań i rzeczywistości
społecznej
oraz
rozwijania
wyobraźni
socjologicznej.
Symbol
efektu
W_01
W_02
Efekty kształcenia
WIEDZA
Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zasad funkcjonowania
systemu społecznego, oddziaływania podstawowych wyznaczników życia
społecznego na zachowania jednostek, grup i organizacji oraz dostrzega i
wyjaśnia zjawiska i procesy społeczne.
Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania mechanizmów życia
społecznego i gospodarczego, dostrzega zależności między zachowaniami
społecznymi a wyznacznikami życia społecznego, między procesami
społecznymi i gospodarczymi oraz zna sposoby diagnozowania
rzeczywistości społecznej.
UMIEJĘTNOŚCI
Symbol efektu
kierunkowego
K_W02
K_W03
K_W11
K_W02
K_W03
K_W12
U_01
U_02
Student potrafi prowadzić obserwacje zjawisk i procesów oraz na bieżąco
analizować wydarzenia w życiu społecznym i gospodarczym.
Student ma umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia procesu badawczego.
KU_01
K_U05
KU_03
K_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ks_01
Ks_02
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego doskonalenia.
Student potrafi prezentować i uzasadniać własne poglądy.
Forma i typy zajęć:
K_K01
K_K07
Wykład (konwersatoryjny i problemowy)
Wymagania wstępne i dodatkowe:
Brak
Treści modułu kształcenia:
1. Socjologia, jako nauka o zbiorowościach społecznych:
2. Empiryczny charakter socjologii – metody, techniki i narzędzia badawcze:
CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
3. Jednostka ludzka w społeczeństwie i organizacji.
4. Socjologiczna koncepcja osobowości człowieka
5. Interakcja społeczna:
ZBIOROWOŚCI I PROCESY SPOŁECZNE
6. Struktury społeczne:
7. Więź społeczna:
8. Kultura i społeczeństwo:
9. Konflikt, jako zjawisko społeczne:
10. Praca i życie gospodarcze:
11. Zmiany i procesy społeczne:
12. Przestępczość i dewiacje:
13. Współczesne problemy socjologiczne – analiza wybranych zagadnień.
Literatura podstawowa:
1. Gidens A., Sutton P.W., Socjologia. Kluczowe pojęcia, PWN, Warszawa 2014 lub Gidens A.,
Socjologia, PWN, Warszawa 2012
2. Januszek H., Sikora J., Podstawy socjologii, Wyd. AE, Poznań 2000.
3. Karwińska A.(red. nauk.), Odkrywanie socjologii, PWN, Warszawa 2013.
4. Sztompka P., Socjologia: Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2012.
5. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2010.
Literatura dodatkowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aronson E., Człowiek - istota społeczna, PWN, warszawa 2014.
Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, PWN, Warszawa 2007.
Babbie E., Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2013.
Morawski W., Socjologia ekonomiczna: Problemy, Teoria, Empiria, PWN Warszawa, 2013.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
Walczak – Duraj. D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa, 2010.
Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny i problemowy prowadzony z zastosowaniem prezentacji multimedialnej oraz
dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności następuje podczas pisemnego
zaliczenia przedmiotu na ocenę, sprawdzającego stopień opanowania przez studentów materiału
wykładowego oraz wskazanych pozycji literatury, w tym ocenę analiz omawianych problemów.
Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych następuje poprzez ocenę
systematyczności i aktywności studenta oraz jego zachowań podczas zajęć.
Forma i warunki zaliczenia:
Wykład – zaliczenie na ocenę
Weryfikacja efektów kształcenia następuje na zaliczeniu na oceną w formie pisemnej, które obejmuje
zestaw 5 pytań problemowych sprawdzający stopień opanowania wiedzy z zakresu poszczególnych
zagadnień przedmiotu i umiejętności zastosowania tej wiedzy we wskazanych (problemowych) sytuacjach
oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Za udzielone odpowiedzi na każde z 5 pytań student może otrzymać maksymalnie 3 pkt: 1 pkt –
zdefiniowanie problemu, 1pkt – wyjaśnienie problemu, 1 pkt – propozycja rozwiązania problemu. Student
może uzyskać za udzielone wszystkie poprawnie odpowiedzi 15 pkt. W ramach aktywnego uczestnictwa,
student może otrzymać na każdym wykładzie 1 plus (+), któremu przypisuje się 0,5 pkt., co daje
możliwość uzyskania maksymalnie na studiach stacjonarnych -7 pkt., a na studiach niestacjonarnych 3,5
pkt. Łącznie w ramach egzaminu, student może otrzymać maksymalną liczbę na studiach stacjonarnych 22 pkt., a na studiach niestacjonarnych – 18,5 pkt.
Studia stacjonarne:
• 10,5 pkt. i mniej - ndst
• 11 – 13 pkt – dst
• 13,5 – 15,5 pkt – dst plus
• 16 – 18 pkt – db
• 18,5 – 20,5 pkt – db plus
• 21 – 22 pkt – bdb
Studia niestacjonarne:
• 8,5 pkt. i mniej - ndst
• 9 – 11 pkt – dst
• 11,5 – 13 pkt – dst plus
• 13,5 – 15 pkt – db
• 15,5 – 17 pkt – db plus
• 17,5 – 18,5 pkt - bdb
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) w 80% wpływa wynik kolokwium z
wykładów oraz w 20% - aktywność.
Bilans punktów ECTS:
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Godziny kontaktowe – 30 h wykłady
Godziny kontaktowe – 18 h wykłady
Konsultacje – 8 h
Konsultacje – 5 h
Praca własna studenta:
Praca własna studenta:
• studiowanie literatury i przygotowanie materiałów • studiowanie literatury i przygotowanie materiałów
na wykłady – 25 h
na wykłady – 37 h
• przygotowanie do zaliczenia na ocenę – 12 h
• przygotowanie do zaliczenia na ocenę – 15 h
Download