REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

advertisement
REGULAMIN PRAKTYK ZAGRANICZNYCH
Uczelnia wysyła na praktyki zagraniczne według specjalizacji i umiejętności językowych
studentów, którzy spełniają wymagane warunki:
 dobre wyniki w nauce
 nienaganna kultura osobista
 znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym zdobywanie i poszerzanie wiedzy w
wybranej specjalności
 Zobowiązanie do przestrzegania regulaminu i przyjęcie do wiadomości konsekwencji
wynikających z naruszania jego postanowień.
1)
2)
3)
4)
5)
6)




7)
8)
9)
10)
11)
Podstawowym celem praktyki zawodowej jest zdobycie wiadomości
teoretycznych i praktycznych uzupełniających dotychczasowe umiejętności danej
specjalizacji w zakresie technik obsługi konsumenta typowych dla danego
kraju.
Jedyną osobą upoważnioną do zmian ewentualnych ustaleń dotyczących
praktyk jest opiekun praktyki wytypowany przez Uczelnię.
Studenta obowiązuje przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Student wykonuje polecenia przekazane mu przez zagranicznego opiekuna
praktyk, zgodnie z charakterem wykonywanej pracy ( a więc zawarte w zakresie
obowiązków pracowników, którzy zwyczajowo w danym zawodzie te prace
wykonują)
Ewentualne nieporozumienia wyjaśniane są przez osobę będącą kierownikiem
grupy w sposób kulturalny i bezkonfliktowy, samego praktykanta lub też
szkolnego opiekuna praktyk
Decyzja o zerwaniu praktyk ( z nieuzasadnionych przyczyn osobistych lub z
powodu nieprzestrzegania regulaminu jednostki przyjmującej) powoduje:
niezaliczenie okresu praktyki zagranicznej
niewydanie dyplomu z wpisem o odbytej praktyce
zwolnienie szkoły z obowiązku zapewnienia studentowi miejsca zastępczego
ewentualne dodatkowe konsekwencje (nagana, wydalenie z Uczelni), co do
których decyzje podejmuje JM Rektor, w zależności od stopnia przewinienia
studenta.
Student zobowiązuje się do przestrzegania praw i obowiązków dotyczących
obywateli danego kraju, przestrzegania regulaminu miejsca zamieszkania oraz
akceptowania sposobu odżywiania w miejscu praktyki. Jednocześnie
Przyjmujący praktykantów zastrzega sobie prawo wydawania zarządzeń
dotyczących bezpieczeństwa indywidualnych praktykantów lub grupy.
W czasie pobytu na praktyce w Grecji i na Cyprze obowiązuje kategoryczny zakaz
wypożyczania i używania samochodów , motocykli i skuterów.
Student jest zobowiązany do pobrania z NFZ formularzy niezbędnych do
późniejszego ubiegania się pomoc medyczną na terenie kraju do którego udaje się
na praktykę
W celu zaliczenia praktyki student zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście
poinformować Uczelnię w ciągu trzech dni o swoim powrocie, wypełnić
obowiązkową ankietę na stronie internetowej WSHiG a po rozpoczęciu zajęć
przedłożyć zaświadczenie o odbytej praktyce w celu jej zaliczenia
Student ma obowiązek godnie reprezentować Uczelnię
Podpis studenta
Data
Download