Instrukcja dla studentów kierunku FILOZOFIA, st

advertisement
Załącznik nr 7.1
Instrukcja dla studentów kierunku FILOZOFIA, stacjonarne
I stopnia
w sprawie ciągłej praktyki przedmiotowo-metodycznej
odbywanej w szkole podstawowej
(120 godz., po sem. 4)
Zgodnie z planem studiów i wytycznymi Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w sprawie praktyk
przedmiotowo-metodycznych studenci zobowiązani są do realizacji następujących zadań:
I. Sprawy organizacyjne
1.
2.
3.
Student zgłasza się w wyznaczonej szkole w pierwszym dniu praktyki o godz. 8.00.
Studenta obowiązuje 30-godzinny tydzień pracy w szkole i w tym czasie powinien w niej
przebywać.
Na spotkaniu zorganizowanym w pierwszym dniu praktyki przez Dyrektora szkoły z udziałem
wyznaczonego nauczyciela – Opiekuna praktykanta, ustala się okresowy plan zajęć, który student
przesyła (lub składa w sekretariacie) w pierwszych dniach praktyki na adres:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Instytut Filozofii
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
(z dopiskiem: Praktyka przedmiotowo-metodyczna i nazwiskiem prowadzącego zajęcia)
4.
5.
Szkoła powinna zapewnić studentowi możliwość korzystania z biblioteki oraz urządzeń
kulturalno-oświatowych będących na jej wyposażeniu.
Student zobowiązany jest do sumiennego wykonywania zadań dydaktyczno-wychowawczych,
przestrzegania przyjętego w szkole trybu porządku oraz przepisów o dyscyplinie pracy.
II. Zadania szczegółowe
1. W ciągu pierwszych 3 dni praktyki student odbywa hospitacje około 5 godzin lekcyjnych.
Hospitacje powinny obejmować lekcje filozofii lub etyki (ewentualnie także godziny
wychowawczej).
2. W ciągu pozostałego okresu student zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia 20
godzin lekcyjnych w zakresie filozofii lub etyki.
3. Każda lekcja prowadzona przez studenta powinna być poprzedzona
konsultacjami z
nauczycielem przedmiotu w celu przedyskutowania przedstawionej w konspekcie koncepcji lekcji
(tematu zajęć, doboru treści, metod i form pracy oraz środków dydaktycznych). Akceptacja
nauczyciela jest zezwoleniem na jej przeprowadzenie.
4. Lekcje przeprowadzone przez studenta powinny być na bieżąco omawiane i oceniane przez
nauczyciela w formie krótkiej notatki pod konspektem.
5. W ostatnim dniu praktyki następuje jej podsumowanie przez Opiekuna, który zapoznaje studenta z
opinią o jego praktyce w szkole. Opinię tę Opiekun zamieszcza w dzienniku praktyk.
6. Studenta obowiązuje udział w pracach pozalekcyjnych w zakresie swojej specjalności oraz
zapoznanie się z formami tej pracy na terenie szkoły (np. zajęciami koła filozoficznego).
7. Do obowiązków studenta należy zapoznanie się z zasobami biblioteki szkolnej pod kątem
nauczania przedmiotu, zapoznanie się z dokumentacją pracy szkoły, planami wychowawczymi,
planami wynikowymi (filozofia, etyka), programami nauczania, podręcznikami oraz
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
8. Student zobowiązany jest do nawiązania ścisłej współpracy z wychowawcą jednej z klas, brania
udziału w zajęciach
pedagogicznych itp.
wychowawczych,
pełnieniu
dyżurów,
wywiadówkach,
radach
Praktyka przedmiotowo-metodyczna stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznowychowawczego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyki jest warunkiem
ukończenia cyklu zajęć na specjalności nauczycielskiej.
Po odbyciu praktyki studenci składają u metodyka akademickiego w Instytucie Filozofii UWM pełną
dokumentację praktyki, na którą składają się:
 Dziennik praktyk z wypełnionymi rubrykami (pieczątki, podpisy, rozpisanie przebiegu
praktyki z uwzględnieniem wszystkich działań praktykanta – 120 godz.) oraz opinią
nauczyciela – Opiekuna dotyczącą pracy studenta na lekcjach i jego udziału w zajęciach
pozalekcyjnych;
 Ocenione przez nauczyciela konspekty lekcji przeprowadzonych przez studenta;
 Krótki opis wykonanych zadań z pkt. II.6-8 oraz notatki z hospitacji.
Zaliczenia i wpisu do indeksu dokonuje opiekun praktyki z Instytutu Filozofii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
opracowała dr Zofia Migus-Bębnowicz
Download