PLAN PRAKTYKI – KIERUNEK ZARZĄDZANIE

advertisement
PLAN PRAKTYKI – KIERUNEK ZARZĄDZANIE
SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI
(praktyka zawodowa)
Rok studiów:
Semestr:
Czas trwania:
Wymiar godzin:
niepełnosprawności).
II
po zakończeniu IV semestru – studia stacjonarne; w trakcie IV, V lub VI semestru - studia niestacjonarne
3 tygodnie (15 dni roboczych)
120 godzin (dzienny wymiar zajęć wynosi 8 godzin zegarowych, 7 godzin w przypadku osób z orzeczonym stopniem
Założenia i cele:










Zapoznanie się z procesem zarządzania, funkcjonowania podmiotów gospodarczych, instytucji finansowych, banków itp.;
Nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce z zakresu finansów i rachunkowości, analizy
podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno – finansowej jednostek gospodarczych;
Diagnozowanie przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu mikro- i makroekonomicznym w warunkach otwartej
gospodarki rynkowej;
Nabycie umiejętności znajdowania materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozumienia i poddawania ich analizie;
Posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości;
Zdobycie praktycznych umiejętności w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku;
Diagnoza własnych możliwości na rynku pracy;
Nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie przygotowania pracy dyplomowej oraz poszukiwania
pracy;
Uświadomienie i zapoznanie praktykanta z aspektami psychologicznymi i etycznymi zajmowanego stanowiska pracy, postaw związanych z
dyscypliną pracy, odpowiedzialnością, motywacją;
Wskazanie istoty budowania relacji interpersonalnych, zachowań organizacyjnych.
Miejsce praktyki:
Praktyka może być realizowana w niżej wymienionych typach placówek po podpisaniu z MWSE w Tarnowie umowy na jej realizację z upoważnionym przedstawicielem
wybranej przez studenta placówki.
Wykaz placówek:






Podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
Działy księgowo – finansowe instytucji, jednostek administracji publicznej i samorządowej;
Biura rachunkowe;
Biura doradztwa podatkowego;
Urzędy skarbowe;
Banki
Dziekan lub pełnomocnik dziekana ds. praktyk może zwolnić z odbywania praktyki na podstawie pisemnego zaświadczenia z instytucji, potwierdzającego odbycie przez
studenta min.: 3 tygodniowego stażu, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na odpowiednim stanowisku służbowym, wolontariatu lub prowadzenie własnej działalności
gospodarczej związanej z kierunkiem studiów.
Zadania studenta podczas praktyki:

Zapoznanie się z dokumentacją pracy placówki: aktami prawnymi, statutem, regulaminem, planami pracy, sposobami prowadzenia
dokumentacji;

Zapoznanie się z kanałem przepływu informacji i obiegu dokumentów, makro- i mikrootoczeniem jednostki, pozycją na rynku;

Zapoznanie się z systemem komputerowym stosowanym w jednostce oraz z jego strukturą, z uwzględnieniem oprogramowania podstawowego,
a także specjalistycznego, (które wspomaga proces tworzenia odpowiedniej dokumentacji);

Wykonywanie konkretnych zadań w określonych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa lub instytucji, w której odbywana jest praktyka;

Gromadzenie materiałów, wiedzy, doświadczenia niezbędnego przy pisaniu pracy dyplomowej.
Przebieg praktyki:

student/praktykant w zakresie dyscypliny pracy i organizacji zadań w trakcie trwania praktyki podlega dyrektorowi placówki;

pierwsze 2 dni praktyki należy przeznaczyć na rozplanowanie zajęć na cały okres trwania praktyki (uszczegółowienie wcześniej przygotowanego indywidualnego
programu praktyki),

Dziekan zalicza praktykę na podstawie prowadzonej przez studenta dokumentacji;

student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanat kompletną dokumentację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki.
Dokumentacja praktyki:
Na prowadzoną przez studenta dokumentację składa się:

dziennik praktyk, który zawiera m.in.: harmonogram praktyki; dane o placówce; krótkie sprawozdania z przebiegu każdego dnia praktyki; notatki z analizy
dokumentacji; przykłady,


indywidualny program praktyki studenta MWSE w Tarnowie w 2 egzemplarzach (załącznik do umowy o organizację praktyki),
umowa o organizację praktyki w 2 egzemplarzach i egzemplarz regulaminu praktyk zawodowych - do zapoznania się przez studenta oraz opiekuna praktyki ze strony
szkoły.
Download