Język rosyjski

advertisement
Kierunek: Filologia
Specjalność: Język rosyjski
Specjalizacja: Język rosyjski w handlu zagranicznym
Miejsce odbywania praktyki: firmy polskie (lub firmy zagraniczne) współpracujące z firmami
rosyjskimi bądź z firmami w krajach posługujących się językiem rosyjskim (działy marketingu,
promocji, public relations, reklamy, sprzedaży, komunikacji, relacji z mediami), firmy
i instytucje publiczne, agencje reklamowe, wydawnictwa biura tłumaczeń; praktyka związana
z obsługą konferencji, spotkań biznesowych, korespondencją, tłumaczeniem rozmów
telefonicznych, pisaniem wiadomości mailowych, notek do gazet branżowych, rozmów
z niższym personelem, tłumaczeniem sprawozdań, faktur, ofert handlowych, specyfikacji, itp.
Czas trwania praktyki: 160 godzin w terminie do zakończenia przedostatniego semestru
studiów, w czasie wolnym od innych zajęć dydaktycznych.
Charakter praktyki: zawodowa
Główne cele praktyki:
 Zapoznanie się z misją, celami i planami działań firmy.
 Zapoznanie się z podstawowymi aspektami pracy w firmach zajmujących się handlem
zagranicznym z kontrahentami posługującymi się językiem rosyjskim.
 Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu tłumaczeń ustnych
i pisemnych ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów handlowych.
 Nauka rożnych form wymiany informacji w języku rosyjskim.
 Praca na rzecz praktykodawcy w ramach działań i projektów w zakresie
wykorzystania języka rosyjskiego.
Ramowy program praktyki: zapoznanie studenta z następującą problematyką zawodową:
 Czynności wstępne. Podanie ogólnych informacji dotyczących organizacji oraz
zapoznanie z kulturą organizacyjną firmy/instytucji, w tym także organizacją pracy,
harmonogramem i dyscypliną pracy oraz strukturą organizacyjną firmy. Zapoznanie
z regulaminem praktyki, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i Ppoż. w firmie.
Załatwienie innych wstępnych czynności związanych rozpoczęciem praktyki.
 Zapoznanie studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy działów firmy,
w której praktykę odbywa student.
 Zapoznanie studenta z kontrahentami zagranicznymi i zakresem kooperacji.
 Zapoznanie studenta z tokiem postępowania przy wykonywaniu zadań
tłumaczeniowych.
 Realizacja działań wyznaczonych przez specyfikę firmy czy instytucji, w której odbywa
się praktyka.
Uwagi końcowe:
1. Szczegółowy program praktyki zawodowej ustala opiekun praktyki w zakładzie
praktyki na podstawie programu ramowego.
2. Student dostarcza uczelni zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz sprawozdanie
z przebiegu praktyki.
Download