Plan praktyk zawodowych

advertisement
Ogólny plan praktyki zawodowej
studentów Wydziału Zarządzania i Transportu,
kierunku Zarządzanie,
Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej,
w roku akademickim 2013/2014
Cel praktyki
Praktyki zawodowe są zajęciami obowiązkowymi przewidzianymi programem
kształcenia i planem studiów na kierunku Zarządzanie realizowanym w Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej.
Praktyki
mogą
odbywać
się
w
przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych,
instytucjach oświatowych, placówkach kultury.
Celem praktyk jest:
 możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w ww. miejscach,
 aktywne uczestnictwo w procesach funkcjonowania organizacji,
 uzyskanie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania,
Zadaniem praktyki zawodowej na kierunku Zarządzanie jest zapoznanie się z:
 strukturami organizacyjnymi przedsiębiorstwa,
 procesem technologicznym danego zakładu, innymi realizowanymi zadaniami,
 specyfiką pracy na różnych stanowiskach,
Na Wydziale Zarządzania i Informatyki w roku akademickim 2013/2014 praktyki
zawodowe realizowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 719/2012/2013 Rektora Akademii
Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia
regulaminu organizacji studenckich praktyk zawodowych w Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej.
1
Podstawą do odbycia przez studenta praktyki zawodowej jest porozumienie zawarte
między uczelnią a wybranym przez studenta zakładem pracy. Praktyka zawodowa może
być również uznana za zaliczoną, jeśli student udokumentuje doświadczenie zawodowe
lub prowadzenie działalności, które odpowiada celom i programowi praktyki (praktyka
zawodowa nie może być krótsza niż ustalony czas praktyki tj. 15 dni roboczych; 120
godzin).
Praktyka zawodowa może być organizowana wyłącznie w okresie wolnym od zajęć na
uczelni. Przed rozpoczęciem praktyk studenci odbywają szkolenie w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (opiekun praktyk jest odpowiedzialny za organizację
szkolenia BHP).
Plan praktyk zawodowych:

zapoznanie z zakładowym regulaminem pracy, z przepisami o bezpieczeństwie i
higienie pracy,

zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną zakładu pracy,

omówienie
procesu
technologicznego
danego
zakładu
ze
szczególnym
zwróceniem uwagi na te część zakładu, gdzie studenci mają planowane praktyki,

szkolenie stanowiskowe studentów,

zapoznanie się z produkcją i produktami firmy,

zapoznanie się z systemem głównych powiązań kooperacyjnych firmy oraz
systemem zaopatrzenia i dystrybucji stosowanych w firmie,

zapoznanie się z systemem promocji produktów firmy,

poznanie sposobu przeprowadzania kontroli jakości w oparciu o normy,

zapoznanie się dokumentacją firmy, dokumentami kadrowymi,

zapoznanie się z programem komputerowym do prowadzenia firmy.
Poprzez czynny udział w zadaniach i kontakty interpersonalne praktyka powinna
umożliwić studentom zdobycie doświadczenia zawodowego. Za odbytą praktykę
studentowi nie przysługuje wynagrodzenie.
2
Download