Program Profilaktyczny II LO

advertisement
Program profilaktyczny II Liceum Ogólnokształcącego
im. W. Wróblewskiego w Gliwicach
Zadania
Sposoby realizacji
Termin
realizacji
Uwagi
Klasa I
Kształtowanie
pożądanych
postaw
i zachowań ucznia
Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem II Liceum
Ogólnokształcącego oraz z procedurami nagradzania
i karania stanowiącymi załącznik Statutu II Liceum
Ogólnokształcącego
wrzesień
/październik
Zapoznanie uczniów i rodziców z treścią Kontraktu
Ucznia II LO
Podpisanie Kontraktu indywidualnie przez każdego z
uczniów
Integracja zespołów klasowych:
 poznanie siebie
nawzajem
 kultura osobista
 wypracowanie standardów zachowania ucznia II
LO ( schematy wartości, zachowań)
Informowanie o sposobach:
 rozwiązywania konfliktów (informacja o mediacji)
 reagowania w sytuacjach trudnych i
kryzysowych.
Higiena pracy
umysłowej
Profilaktyka
uzależnień
Bezpieczeństwo
w czasie
wypoczynku
Określenie zasad współżycia z uczniami
gimnazjum, propozycje współpracy i pomocy
koleżeńskiej
Zapoznanie uczniów z:
 zasadami uczenia się,
 objawami zmęczenia psychicznego i
umiejętnością tworzenia warunków do
skutecznego uczenia się
Profilaktyka zachowań ryzykownych (HIV, AIDS, STD)
Przekazywanie informacji dotyczących uzależnień
i konsekwencji wejścia w nałóg (narkotyki, alkohol, tytoń
inne uzależnienia)
Zapoznanie z zasadami obowiązującymi:
 na wycieczkach szkolnych,
 w czasie wolnym od zajęć szkolnych
listopad/
grudzień
styczeń
luty/ marzec
listopadczerwiec
„Środowiskowy
program
wychowania
zdrowotnego
w szkole”
(p. psycholog)
Zadania
Sposoby realizacji
Termin
realizacji
Uwagi
Klasa II
Określanie potrzeb
i celów edukacyjnych
ucznia
Sposoby radzenia
sobie ze stresem
i porażką
Pomoc w budowaniu tożsamości poprzez
określanie:
 Kim chcę być?
 Co wiem o sobie (samoocena)?
 Wartości i autorytetów oraz odniesienie
się do konsumpcyjnego modelu życia.
 Uzdolnień i talentów ucznia.
 Drogi edukacyjnej (wybór przedmiotów
maturalnych, kierunku studiów).
Korzystanie z filmoteki
Promowanie zdrowego
stylu życia
Informacje na temat depresji anoreksji i bulimii
Uświadomienie mechanizmu zachorowania na
anoreksję czy bulimię
Sposób ubierania się
jako komunikat: „kim
jestem”. (wpływ
subkultur i grup
nieformalnych na modę
młodzieżową).
Mój wygląd świadczy o mnie.
Zadania
Cały rok
Cały rok
Stroje na różne okazje.
Uczeń zdaje sobie sprawę z faktu, że strój pełni
rolę komunikatu i świadczy (zwłaszcza w pewnych
sytuacjach) o kulturze osobistej.
Sposoby realizacji
Termin
realizacji
Klasa III
Komunikowanie się
i autoprezentacja
Kształtowanie umiejętności publicznych
wystąpień
Cały rok
Radzenie sobie ze stresem.
Utrwalanie dojrzałych
zachowań
Filmy i książki
pochodzące
z zasobów
szkolnych
Zachowanie harmonii między nauką i
wypoczynkiem
Wspieranie ucznia w przygotowaniu do matury
Korygowanie negatywnych zachowań
(nieobecności, zaniedbania w nauce)
Program zatwierdzony przez Radę Rodziców II LO w dniu 15.09.2015 r.
Cały rok
Uwagi
Download