CEL PRAKTYKI: Celem praktyki jest

advertisement
PROGRAM PRAKTYK
KIERUNEK: SOCJOLOGIA
REALIZOWANY W JEDNOSTKACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
R.AK. 2012/2013
CEL PRAKTYKI: Celem praktyki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności
zdobytych w zakresie funkcjonowania instytucji, w której odbywa się
praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
OTOCZENIE RYNKOWE FIRMY
a) firma na tle innych jednostek z tej samej branży,
b) branża, w której funkcjonuje firma na tle innych branż gospodarki.
ASPEKTY ORGANIZACYJNE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH
a) zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi
zasady funkcjonowania danej jednostki,
b) zapoznanie się z organizacją wewnętrzną oraz trybem pracy,
c) skład osobowy i zakres odpowiedzialności poszczególnych osób,
d) współpraca poszczególnych wydziałów,
e) przepisy BHP i regulamin pracy.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
a) fundusze własne,
b) polityka finansowania zewnętrznego.
c)sposób gospodarowania środkami Unii Europejskiej, stan dzisiejszy
i dalsze perspektywy
SPOŁECZNE ODDZIAŁYWANIE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
a) formy pomocy socjalnej dla pracowników,
b) system zarządzania pracownikami,
c) system motywacji pracowników.
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
a) krótkookresowe,
b) długookresowe,
c) źródła informacji.
Download