CEL PRAKTYKI: Celem praktyki jest

advertisement
PROGRAM PRAKTYK
KIERUNEK: SOCJOLOGIA
REALIZOWANY W JEDNOSTKACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
R.AK. 2012/2013
CEL PRAKTYKI: Celem praktyki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności
zdobytych w zakresie funkcjonowania instytucji, w której odbywa się
praktyka, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
OTOCZENIE RYNKOWE FIRMY
a) firma na tle innych jednostek z tej samej branży,
b) branża, w której funkcjonuje firma na tle innych branż gospodarki.
ASPEKTY ORGANIZACYJNE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH
a) zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi
zasady funkcjonowania danej jednostki,
b) zapoznanie się z organizacją wewnętrzną oraz trybem pracy,
c) skład osobowy i zakres odpowiedzialności poszczególnych osób,
d) współpraca poszczególnych wydziałów,
e) przepisy BHP i regulamin pracy.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
a) fundusze własne,
b) polityka finansowania zewnętrznego.
c)sposób gospodarowania środkami Unii Europejskiej, stan dzisiejszy
i dalsze perspektywy
SPOŁECZNE ODDZIAŁYWANIE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ
a) formy pomocy socjalnej dla pracowników,
b) system zarządzania pracownikami,
c) system motywacji pracowników.
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
a) krótkookresowe,
b) długookresowe,
c) źródła informacji.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards