Indywidualny plan wdrożenia Pracownika

advertisement
Indywidualny plan wdrożenia Pracownika
Imię i Nazwisko Pracownika:
Stanowisko:
Koordynator adaptacji:
Opiekun:
ADAPTACJA WSTĘPNA PRACOWNIKA
1 Ustalenie z Pracownikiem daty i godziny rozpoczęcia pracy.
2 Zamówienie dla Pracownika przysługującej odzieży i obuwia roboczego oraz identyfikatora i pieczątki.
3 Instruktaż stanowiskowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4 Zapoznanie z:
1) topografią miejsca pracy, w tym zapleczem socjalnym,
2) zakresem świadczeń udzielanych w miejscu pracy oraz zasadami udzielania tych świadczeń,
3) opisem stanowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem zakresu obowiązków, uprawnień i
odpowiedzialności Pracownika,
5 Wyjaśnienie spraw dotyczących:
1) obowiązującego pracownika czasu pracy,
2) przyjętych zasad planowania grafiku pracy, potwierdzania przybycia do pracy, ewidencji wyjść służbowych
i prywatnych, zgłaszania planowanych i nagłych nieobecności w pracy,
3) systemu nagradzania i oceniania pracowników,
6 Zapoznanie z przepisami mającymi zastosowanie przy wykonywaniu powierzonych obowiązków, tj.
1) regulamin wewnętrzny
2) zarządzenia Dyrektora:
a)
b)
c)
3) procedury:
a)
b)
c)
4) instrukcje:
a)
b)
c)
5) przepisy prawne:
a)
b)
c)
6) inne:
7 Zapoznanie z nieunormowanymi zasadami pracy obowiązującymi w miejscu pracy, w tym normami
zwyczajowymi, w szczególności dotyczącymi właściwej obsługi pacjenta czy interesanta.
8 Zapoznanie z wzorami dokumentacji obowiązującej w miejscu pracy i sposobem jej prowadzenia.
9 Przedstawienie nowego Pracownika pozostałym pracownikom w komórce organizacyjnej oraz osobom
współpracującym przy realizacji zadań powierzonych Pracownikowi.
10 Zaprezentowanie opiekuna, który w toku pracy wyjaśni szczegóły realizacji zadań z wykorzystaniem w
praktyce w/w procedur i instrukcji.
11 Potwierdzenie na piśmie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pracownika i przekazanie
jednego egzemplarza tego dokumentu Pracownikowi oraz do Kadr.
12 Załatwienie innych formalności niezbędnych do zorganizowania stanowiska pracy nowo zatrudnionemu
Pracownikowi, tj. ……………………………………………………………………………………
ADAPTACJA WŁAŚCIWA PRACOWNIKA
1 Zapoznanie Pracownika przez Opiekuna i współpracowników w komórce organizacyjnej z:
a) organizacją pracy na każdej zmianie,
b) obsługą sprzętu i aparatury w miejscu pracy,
c) stosowaniem środków ochronnych,
d) praktycznymi metodami wykonywania pracy, w tym z: ………………………………………………..
2 Udział w szkoleniach wewnątrzkomórkowych tematycznie zależnych od specyfiki miejsca pracy,
a)
b)
c)
3 Samokształcenie
termin
Download