LINGWISTYKA DLA BIZNESU_I st_Załącznik 2

advertisement
Załącznik nr 2 do Porozumienia dotyczącego
określenia zasad oraz trybu odbywania praktyk studenckich
LINGWISTYKA DLA BIZNESU – STUDIA I STOPNIA
Program praktyk
Tematyka praktyk zawodowych:






















Przygotowanie do pracy w firmach tłumaczeniowych, korporacjach, firmach
outsourcingowych, centrach usług wspólnych i innych np. w portach lotniczych,
w centrach biznesowych:
•
poznanie wybranych procedur, systemów norm i reguł (prawnych, zawodowych,
organizacyjnych, etycznych)
•
poznanie zasad funkcjonowania (struktura organizacyjna, funkcje, uprawnienia,
cele działalności), z uwzględnieniem specyfiki miejsca odbywanych praktyk
•
redagowanie i tworzenie tekstów, proof-reading
•
tworzenie materiałów informacyjnych, promocyjnych
•
opracowywanie kampanii za granicą/w Polsce dla klienta zagranicznego
•
konsultacje językowe
•
tłumaczenia ustne i pisemne.
Poznanie typowych zadań związanych z realizacją różnego rodzaju tłumaczeń.
Wyrabianie wrażliwości na różnice kulturowe i przyjmowanie odpowiednich do kontekstu
postaw.
Umiejętna analiza informacji w językach docelowych.
Zrozumienie wpływu kultury i globalnej sytuacji społeczno-politycznej na sytuację na rynku i
funkcjonowanie firm.
Podejmowanie inicjatywy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych
w firmie/instytucji.
Nawiązywanie współpracy z instytucjami propagującymi kontakt z krajami docelowymi.
Pogłębienie znajomości aktualnej sytuacji w kraju docelowym.
Nabycie świadomości istnienia i umiejętności rozwiązywania wybranych problemów
związanych z zarządzaniem projektem międzynarodowym.
Doskonalenie znajomości języka angielskiego/niemieckiego na poziomie języka biznesu
i praktycznego używania.
Doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia, komunikacji międzykulturowej
i efektywnej komunikacji interpersonalnej.
Poznanie znaczenia efektywnej współpracy w zespole.
Poznanie działania reklamy na rynkach zagranicznych i rynku polskim.
Turystyka: udział w organizacji i przebiegu wycieczek turystów zagranicznych.
Zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami, usprawniającymi komunikację
międzynarodową.
Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi
wspierającymi procesy zarządzania.
Zapoznanie się z metodykami zarządzania (narzędzia i techniki skutecznego zarządzania).
Zapoznanie się z aspektami zarządzania w średnich/ dużych przedsiębiorstwach.
Zaznajomienie się z zagadnieniami specjalistycznymi, zależnie od miejsca odbywania praktyk.
Załącznik nr 2 do Porozumienia dotyczącego
określenia zasad oraz trybu odbywania praktyk studenckich
Praktykodawca może zaproponować obszary i zagadnienia, nie wymienione w powyższej liście,
zgodne z charakterem i zakresem funkcjonowania Działu/Jednostki/Firmy uwzględniając profil
kształcenia Studenta/ki.
Miejsca praktyk zawodowych:
















Firmy tłumaczeniowe,
biura tłumaczeń,
kancelarie tłumaczy przysięgłych,
korporacje,
firmy outsourcingowe,
centra usług wspólnych i inne, takie jak porty lotnicze (np. Międzynarodowy Port Lotniczy im.
Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.),
centra biznesowe (np. Centrum Biznesu Małopolski Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego),
urzędy administracji rządowej,
urzędy administracji pozarządowej,
instytucje Unii Europejskiej,
instytucje Państwa na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym,
wydawnictwa,
agencje reklamowe,
media (telewizja, radio, Internet, prasa),
instytucje kultury (wymagana akceptacja zakresu obowiązków przez Biuro Karier),
instytucje europejskie (tematyka związana z kulturą, mediami, zagadnienia polityczno–
społeczne, promocja), biura podróży.
Download