Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty znajdują się na

advertisement
Wszystkie potrzebne informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej:
http://wbmil.prz.edu.pl/dla-studentow/praktyki-i-staze/informacje-ogolne
Działania przed rozpoczęciem praktyk studenckich:
 zapoznanie się z Regulaminem Praktyk Studenckich WBMiL oraz Ramowym
Programem Praktyk dla studentów WBMiL,
 dokumenty do uzupełnienia i złożenia (L-200b):
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk studenckich,
- porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich w dwóch egzemplarzach,
 formularz (plik Dane.doc) do uzupełnienia i przesłania na e-mail:
[email protected] – dane o praktykancie, opiekunie, miejscu i terminie
odbywania praktyk.
Zwolnienie z praktyk (Uchwała 11/2006):
 podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki programowej,
 zaświadczenie ze szkoły/zakładu pracy o odbyciu praktyki lub przedstawienie umowy
– zlecenia,
 ocena studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wystawiona przez opiekuna/przełożonego lub opcjonalnie ocena ze świadectwa,
 raport z przebiegu praktyki,
 opcjonalnie Dziennik praktyk.
Dokumenty do uzupełnienia i złożenia po zakończeniu praktyk studenckich:
 zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej,
 formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
uzupełniony przez opiekuna,
 raport z przebiegu praktyki studenckiej,
 w przypadku praktyk nadobowiązkowych: zaświadczenie + raport (o ile student chce
mieć informację o praktykach wpisaną do dyplomu).
Download