1. Zapoznanie się z kierownictwem, personelem oraz organizacją i

advertisement
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU
PROGRAM PRAKTYK
REALIZOWANY W PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
(typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, wsparcia dziennego,
rodzinnego)
SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I PRACA Z RODZINĄ
1. Zapoznanie się z kierownictwem, personelem oraz organizacją i zasadami
funkcjonowania placówki.
2. Poznanie struktury i organizacji pracy w placówce:
− zapoznanie z dokumentacja placówki,
− zapoznanie się z wychowankami placówki, ich prawami i obowiązkami,
− zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi zasad tworzenia
i działania placówki,
− poznanie regulaminu organizacyjnego placówki,
− poznanie zakresu obowiązków pracowników placówki i dokumentacji prowadzonej
przez pracowników.
3. Procedura przyjmowania wychowanków do placówki.
4. Zadania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka oraz prowadzona
dokumentacja.
5. Zapoznanie się z zakresem zadań opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych itd.
realizowanymi w placówce.
6. Samodzielna realizacja wyznaczonych przez opiekuna-wychowawcę zajęć według
wcześniej przygotowanego konspektu.
7. Indywidualna pomoc dzieciom w nauce oraz w realizacji należących do nich
obowiązków.
8. Samodzielna praca praktykanta poprzez obserwację uczestniczącą wybranego
podopiecznego, rozmowę, sporządzenie notatki z rozmowy oraz scharakteryzowanie
podopiecznego placówki.
Download