POZYTYWIZM

advertisement
POZYTYWIZM
COMTE
EWOLUCJONIZM PSYCHOLOGIZM SOCJOLOGIZM SOCJOLOGIA
SPENCER
V.PARETO
E.DURKHEIM HUMANISTYCZNA
MAX WEBER &
FLORIAN
ZNANIECKI
*Naturalizm*Socjologia nauką *Przedmiotem
*Uważany za
*AntynaturalizmNauką wzorcową o społeczeństwie, socjologii
prekursora
społeczeństwo nie
jest
jego strukturze,
zachowania
socjologii prawa jest częścią przyrody
przyrodoznawstwo instytucjach
ludzkie, przy czym *Wyrósł na
*Społeczeństwo i
(exper. +obserw) społecznych i ich
większość tych
gruncie
jednostka nie są
*Świat społeczny funkcjach
zachowań jest
pozytywizmu
czymś gotowym,
jest niezależny od *Społeczeństwo
alogiczna
*Zjawiska społ. powstają dopiero w
obserwatora,
jest częścią
*Chciał stworzyć podlegają
toku interakcji
badany od
przyrody i polega specyficzny język prawom
społecznych
zewnątrz
jej prawom
*Twórca teorii elit, przyrody ale
*Społeczeństwo nie
*Badanie faktów *Zjawiska należy ludzie nie są równi mają też cechy
jest ani sumą
społecznych bez
wyjaśniać poprzez *Ludzie dzielą się swoiste
jednostek, ani
ich
wskazanie ich
na elity i masy (w *Wiedza o
swoistą
wartościowania
genezy
kategoriach
rzeczywistości
rzeczywistością
*Nauka ma
*Pojęcia
dziedziczenia
nie może być
*Socjologia
nastawienie
charakterystyczne: ludzkiej
wyprowadzana z humanistyczna
praktyczne (ma
zmiana, ruch,
działalności)
wiedzy o życiu powinna się
umożliwić
postęp, rozwój
*Proces krążenia
poszczególnych zajmować
przewidywanie i
*W społeczeństwie elit
jednostek
interpretacją ludzkich
kontrolę procesów trzeba szukać tego *Ideolog faszyzmu *Socjologia jest działań
społecznych
co trwałe
nauką
*Socjologia nie jest
*Społeczeństwo to
samodzielną, nie zorientowana
organizm->zmiany
musi korzystać z praktyczni. Nie
w 1 części odbijają
dorobku innych chodzi o praktykę
się na drugiej
(psychologii)
lecz o wiedzę.
*Zmiany=postęp,
*Socjologiczny
zmiany idą w
imperializm –
dobrym kierunku
soc. powinna
*ewolucja tak,
podporządkować
rewolucja nie
sobie inne nauki
o człowieku
Download