Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Opis przedmiotu – wersja pełna
Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa Wydziału
Nazwa kierunku/specjalności Fizjoterapia I rok
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
SOCJOLOGIA
NAZWA PRZEDMIOTU
(zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia i/lub
programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę
WNoZ)
Historia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zajęć
dydaktycznych
1. Ogółem
2. Wykłady
3. Seminaria
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
Punkty ETC
Jednostka organizacyjna
prowadząca zajęcia
Stopień/tytuł/nazwisko i imię
osób realizujących przedmiot
Cele przedmiotu (wynikowe dotyczące wiedzy,
umiejętności i postaw)
Metody dydaktyczne (sposób
pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie
celów kształcenia)
Środki dydaktyczne
usprawniające proces
nauczania
Główne treści programowe z
przedmiotu – forma zajęć
uwzględniająca kolejność,
liczbę godzin, temat i treści
nauczania
Obecność na seminariach
Aktywna obecność na zajęciach
15
5
10
Zaliczenie na podstawie testu półotwartego
Forma zaliczenia
przedmiotu (odpowiednie
podkreślić)
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
1
Katedra Nauk Społecznych
Wykaz osób prowadzących zajęcia
Prof. dr hab. Michał Musielak
dr Jan Domaradzki
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania społeczeństwa, ich wpływu
na jednostki i grupy społeczne oraz na społeczno-kulturowy wymiar zdrowia, choroby i
niepełnejsprawności. Zwrócenie uwagi na socjo-kulturowe aspekty funkcjonowania instytucji i
zawodów.
Po odbyciu zajęć studenci powinni posiadać umiejętność rozpoznawania głównych problemów
społecznych także problemów osób chorych i niepełnosprawnych funkcjonujących w
społeczeństwie oraz łagodzenia tych problemów.
Wykłady i seminaria połączone z aktywizacja studentów
Osoba odpowiedzialna za przedmiot
Prof. dr hab. Michał Musielak
Teksty źródłowe i opracowania własne
Rzutnik multimedialny
Rzutnik na folie
Wykłady
Numer
kolejny
1.
Liczba
godzin
2,5
2.
2,5
Numer
kolejny
1.
Liczba
godzin
2
2.
2
Temat i treści nauczania
Geneza, przedmiot i główni przedstawiciele socjologii: socjologia
pozytywistyczna a humanistyczna; od wiedzy potocznej do nauki, związki
socjologii i nauk medycznych.
Człowiek istotą społeczną: istota i znaczenie kultury oraz procesu
socjalizacji dla kształtowania osobowości;
Seminarium
Temat i treści nauczania
Kulturowe podstawy życia społecznego: istota i znaczenie kultury dla
postrzegania zdrowia, choroby i niepełnejsprawności; socjalizacja a
rehabilitacja.
Socjologiczna teoria nierówności społecznych: stratyfikacja społeczeństwa
(Marx, Weber, Davies&Moore), ruchliwość społeczna; zdrowie-choroba a
położenie społecznego
Socjologiczna teoria dewiacji społecznych: socjologiczne uwarunkowania
naruszania norm społecznych; choroba i niepełnosprawność jako formy
dewiacji społecznej; etykietowanie społeczne osób chorych; siła piętna.
Socjologia instytucji i zawodów medycznych: modele opieki szpitalnej;
wpływ czynników społecznych na proces leczenia; psychospołeczne skutki
hospitalizacji; modele komunikacji personel-pacjent; główne problemy w
interakcji pacjent-personel i sposoby ich poprawy.
Socjologiczna teoria rodziny: struktura i funkcje rodziny; rodzina a
wsparcie społeczne.
3.
2
4.
2
5.
2
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Numer
kolejny
Liczba
godzin
Liczba
godzin
Temat i treści nauczania
Ćwiczenia
Temat i treści nauczania
Zajęcia praktyczne
Temat i treści nauczania
Praktyki zawodowe
Wykaz literatury
podstawowej dostępnej dla
studenta (do 4 pozycji).
Wykaz literatury
uzupełniającej (do 4 pozycji).
─
─
Samokształcenie
Liczba
Temat i treści nauczania
godzin
Szacka B., Wstęp do socjologii, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003
Majchrowska A. (red.), Wybrane elementy socjologii, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003
Sokołowska M. Socjologia medycyny, PWZL, Warszawa 1986
Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2004
Piątkowski Wł. (red.), W stronę socjologii zdrowia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002
Sokołowska M., Ostrowska A., Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy, PWN,
Warszawa 1976
Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.
Adres strony internetowej dla standardów kształcenia:
http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=te
xt
Download