regulamin erasmus plus w instytucie socjologii uwb

advertisement
REGULAMIN ERASMUS PLUS DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA W INSTYTUCIE
SOCJOLOGII UWB
§1
Studenci socjologii korzystający z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus
Plus, niezależnie od uzyskanych punktów ECTS podczas wyjazdu mają obowiązek
zaliczenia następujących przedmiotów:
W ramach I stopnia studiów:






Mikrostruktury – procesy grupowe (30h wykład);
Makrostruktury społeczne (30h wykład);
Metody badań ilościowych (30h wykład, 30h ćwiczenia);
Metody badań jakościowych (14h wykład, 38h ćwiczenia, 8h laboratorium);
Historia myśli socjologicznej (45h ćwiczenia);
Seminarium licencjackie (60 h).
W ramach II stopnia studiów:



Współczesne teorie socjologiczne (14 h wykład, 46h ćwiczenia);
Najnowsze spory teoretyczne w socjologii (30 h konwersatorium);
Seminarium magisterskie (150 h).
§2
W ramach kierunku socjologia w IS UwB oferowane są następujące przedmioty w
języku angielskim:














Wstęp do socjologii;
Metody ilościowe;
Metody jakościowe;
Dobór próby;
Metody statystyczne w socjologii;
Statystyka;
Mikrostruktury – procesy grupowe;
Makrostruktury społeczne;
Socjologia kultury;
Socjologia wsi i miasta (ćwiczenia);
Socjologia narodu (ćwiczenia);
Psychologia społeczna;
Współczesne teorie socjologiczne;
Najnowsze problemy teoretyczne w socjologii;



Zróżnicowanie społeczne;
Metodologia nauk społecznych;
Analiza tekstów socjologicznych w języku angielskim.
W języku francuskim:

Antropologia kulturowa;
W języku rosyjskim:


Socjologia wsi i miasta (wykład)
Socjologia narodu (wykład)
§3
Zgodnie z Uchwałą 1476 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w przypadku
niemożności ustanowienia grupy ćwiczeniowej (min 25 osób), zajęcia prowadzone
są w ramach konsultacji. Do pensum dydaktycznego wliczany jest iloczyn 2 godzin
x liczba studentów. Pracownicy dydaktyczni prowadzący obcojęzyczne konsultacje
są zobowiązani do ich uwzględnienia w corocznych sprawozdaniach.
Regulamin został zaakceptowany przez Radę Instytutu Socjologii, 8 maja 2014.
Download