notatki-z-socjologi

advertisement
11
Na 60 stronach w formacie doc. mieści się 12 opracowanych tematów wykładów wraz z bibliografią
do poszczególnych zagadnień. Notatka omawia takie tematy jak: kultura prawna, norma społeczna i
norma prawna, socjologia prawa a nauki prawne, prawo wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych,
ład prawny w koncepcjach społeczeństwa obywatelskiego, polacy o swoim prawie. Ponadto porusza
takie zagadnienia jak: prawo w służbie polityki, dysfunkcjonalności prawa, dylematy stosowania
prawa, społeczne funkcje prawa, kontrola społeczna i kontrola prawna, socjalizacja, konformizm i
dewiacja społeczna. Dodatkowo prezentuje takie zagadnienia jak:prekursorzy socjologii prawa,
rozwój socjologii prawa, główne kierunki badań socjologiczno - prawnych, historia polskiej
socjologii prawa. Odpowiada na pytanie czym jest prawo zwyczajowe i pluralizm prawny, normy
prawa oficjalnego normy prawne a normy moralne, jakie są rodzaje norm społecznych. Opisuje
również takie zagadnienia jak: prawo w kulturze, ewolucja i ?kryzys" zachodniej tradycji prawnej,
kultura prawna islamu, socjalizacja, konformizm i dewiacja społeczna, system aksjo-normatywny,
typy konfliktów w anomijnym społeczeństwie, konformizm a dewiacja. Podejmuje rwnież tematykę
takich kwestii jak: mechanizmy kontroli społecznej, kontrola społeczna trzeciego stopnia,typologie
funkcji prawa,korupcja, liberalizm versus welfare state, inkluzja polityczna, prestiż prawa w Polsce,
rygoryzm karny, ład prawny w koncepcjach społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowo prezentuje
koncepcje takich autorów jak: K. Llewellyn, E. Ehrlich, Max Weber, Leon Petrażycki.
KATARZYNA DĄBROWSKA Źródła: K.Opałek i A.Kojder: Nauki prawne w Encyklopedii
socjologii, Warszawa 1999
SOCJOLOGIA PRAWA A NAUKI PRAWNE
Nauki prawne funkcjonowały zawsze w kontekstach refleksji aksjologicznej, historycznej,
porównawczej i socjologicznej.
Spełniały dwie funkcje: a) ukazywały zmienność prawa pozytywnego w przestrzeni historycznej i
społecznej, b) ukazywały uniwersalne wartości prawa, jako regulatora ładu społecznego.
DO NAUK PRAWNYCH (PRAWOZNAWSTWA) ZALICZA SIĘ: DOGMATYKĘ HISTORIĘ
I SOCJOLOGIĘ PRAWA OGÓLNĄ NAUKĘ O PRAWIE FILOZOFIĘ TEORIĘ PRAWA.
1)dogmatyka prawa - 2) historia prawa 3) socjologia prawa 4) filozofia prawa
zajmuje się opisem, obejmuje dzieje instytucji zajmuje się prawem zajmuje się
interpretacją i i regulacji prawnych w jego działaniu problematyką
systematyzacją norm w powiązaniu i społecznych prawa prawa pozytywnego; z historią ustrojów
uwarunkowaniach; słusznego,
dzieli się na dyscypliny państwowych jest empiryczną nauką jakie prawo
odpowiadające gałęziom społeczną stosującą być powinno
prawa (np. nauka prawa metody socjologiczne
konstytucyjnego)
5) teoria prawa - zajmuje się prawem takim jakie ono jest; dzieli się na teorie realistyczne teorie
analityczne
traktujące prawo jako fakt ujmujące prawo jako
społeczny lub psychospołeczny wypowiedzi językowe
Socjologowie nie badają prawa, ale zbiorowości a wśród nich zjawiska z prawem związane,
wpływające na ich zachowania. Prawo jest według socjologów rodzajem stosunków społecznych,
zjawiskiem kulturowym, jest zespołem komunikatów perswazyjnych genetycznie powiązanych z
państwem.
Miejsce socjologii prawa w socjologii - omówienie.
Funkcje socjologi prawa
Socjologia a inne nauki społeczne - Comte
Rozumienie kultury w socjologii
Egzamin - socjologia
Cechy systemu prawa - wykład
Reklama
Powiązane zagadnienia

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju




Kradzież z włamaniem
Socjologia prawa
Leon Petrażycki
Pozytywizm prawniczy































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download